Wydawca treści Wydawca treści

Zaproszenie do składania ofert - „Wykoszenie łąk zebranie z nich biomasy wraz z wywiezieniem poza teren koszenia”

Informacja z dnia 26.05.2022 r. na temat wyłonionej oferty.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych
1.Zamawiający
Nadleśnictwo Miękinia
ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia
NIP 913-00-04-320
www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl
miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl
zaprasza do złożenia oferty na:
2.Przedmiot zamówienia:
Nazwa: „Wykoszenie łąk zebranie z nich biomasy wraz z wywiezieniem poza teren koszenia”
Cechy i ilość: łączna ilość 35,18 ha – zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego
Jednostka miary: ha
SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  DOSTĘPNY  JEST  NA  STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO
www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl
3. Termin realizacji zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 31 października 2022 roku
4. Kryteria oceny i wyboru ofert:
Cena 100%

𝑐 𝑒 𝑛 𝑦  𝑜 𝑓 𝑒 𝑟 𝑡 𝑦  𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗
----------------------------------------- 𝑥  100 𝑝𝑘𝑡 = 𝑙 𝑖 𝑐 𝑧 𝑏 𝑎  𝑝 𝑘 𝑡  𝑝 𝑟 𝑧 𝑦 𝑧 𝑛𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒
𝑐 𝑒 𝑛 𝑦  𝑜 𝑓 𝑒 𝑟 𝑡 𝑦  𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎𝑛𝑒𝑗 

5.  Warunki  jakie  powinni  spełnić  Wykonawcy  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia publicznego. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Złożyli  ofertę  z  kosztorysem  na  wzorach  stanowiących  załącznik  nr  1  i  2  do zaproszenia do składania ofert.

2) Dołączyli  do  oferty  zaakceptowany  wzór  umowy  stanowiący  załącznik  nr  3  do zaproszenia do składania ofert.
Załączniki, o których mowa powyżej dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego.
6. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:
„Wykoszenie łąk zebranie z nich biomasy wraz z wywiezieniem poza teren koszenia”
7. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 26.05.2022 roku, do godziny 9:00  w sekretariacie Nadleśnictwa Miękinia przy ul. Sportowej 2, 55-330 Miękinia osobiście lub pocztą tradycyjną w kopercie opisanej następująco:
Koszenie łąk w 2022 r. Nie otwierać przed dniem 26.05.2022 r. do godz. 9:00 .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2022 r. o godzinie 9:30  w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia (w świetlicy –I piętro).
8.  Do  kontaktów  w  przedmiotowej  sprawie  wyznacza  się  pracownika  merytorycznego  w osobie: Jan Dzięcielski, e-mail: jan.dziecielski@wroclaw.lasy.gov.pl tel. 71 3140063.
Nadleśniczy  Nadleśnictwa  Miękinia  zastrzega  sobie  możliwość  unieważnienia  niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.


Zaproszenie do składania ofert - Przetarg na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego (pustostan) w Sobótce ul. Św. Jakuba 8

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne

o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

1. Zamawiający
Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2 55-330 Miękinia
zaprasza do złożenia oferty na :
2. Przedmiot zamówienia:

Przetarg na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego (pustostan) w Sobótce ul. Św. Jakuba 8. Przetarg ma na celu wyłonienie wykonawcy, który do końca sierpnia 2022 roku wykona prace związane z remontem pomieszczeń mieszkalnych lokalu mieszkalnego (pustostan) w Sobótce ul. Św. Jakuba 8. Lokal jest przygotowywany do zasiedlania przez najemcę przesiedlonego z osady leśnej Leśnictwa Tąpadła. Zakres prac szczegółowo określa „ślepy kosztorys”.

Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o niniejsze postępowanie do dnia 2022.08.31. Przewidywana płatność – częściowa i końcowa, po dokonaniu odbioru prac.
3. Termin realizacji zamówienia : 31.08.2022 r.
4. Kryteria oceny i wyboru ofert :
Cena – 100%
5. Warunki  jakie  powinny  spełniać  Wykonawcy  ubiegający  się  o  udzielenie     
zamówienia publicznego:
Udzielenie gwarancji na wykonane prace budowlane  - 24 miesiące.
6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację: „Oferta na Przetarg na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego (pustostan) w Sobótce ul. Św. Jakuba 8”

Ofertę powinna zawierać:
a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1)
b) pełnomocnictwo do złożenia oferty udzielone pod rygorem nieważności, o ile oferta  
zostanie złożona przez pełnomocnika.
7. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę  należy  złożyć  do  dnia  01.06.2022  roku,  do  godziny  10:00  w  sekretariacie
Zamawiającego  przy  ul.  Sportowej  2  55-330  Miękinia  osobiście,  przesłać  w  postaci
elektronicznej na adres e-mail miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl  lub   przesłać  pocztą
tradycyjną.
8.  Do  kontaktów  w  przedmiotowej  sprawie  wyznacza  się  pracownika
merytorycznego w osobie Bartłomiej Maryniak, lub Marcin Czerski
9.  Na  powyższe  zadanie  zostanie  z  wyłonionym  Wykonawcą  zawarta  umowa-
załącznik nr 2.
10. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie.


Zaproszenie do składania ofert - Dziedzictwo kulturowe Masywu Ślęży

Informacja z dnia 26.04.2022 r. na temat wyłonionej oferty.

 

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne
o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych
1. Zamawiający
Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2 55-330 Miękinia
zaprasza do złożenia oferty na :
2. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie opracowania pt. „ZASÓB ARCHEOLOGICZNY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO MASYWU ŚLĘŻY (LEŚNICTW: CHWAŁKÓW, SULISTOWICZKI,
ULICZNO, TĄPADŁA)  NADLEŚNICTWA MIEKINIA”. (załącznik 1 – opis
przedmiotu zamówienia)
3. Termin realizacji zamówienia : 30.06.2022 r.
4. Kryteria oceny i wyboru ofert :
a.Cena – 100%
5. Warunki  jakie  powinny  spełniać  Wykonawcy  ubiegający  się  o  udzielenie     
zamówienia publicznego:
W  postępowaniu  mogą  brać  udział  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  udziału  w
postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek  ten,  w  zakresie  doświadczenia,  zostanie  uznany  za  spełniony,  jeśli
Wykonawca  wykaże,  że  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania
ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował
lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac
na  podstawie  1  umowy)  polegającą  na  wykonaniu  opracowania  z  zakresu  z  analizy
zasobów archeologicznych lub koncepcji turystycznych, dedykowanego nadleśnictwu,
na kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł brutto.
6. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę  należy  sporządzić  czytelnie  w  języku  polskim,  w  formie  pisemnej,  podając
nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:
Oferta  na  wykonanie  opracowania  pt.  „„ZASÓB  ARCHEOLOGICZNY
DZIEDZICTWA  KULTUROWEGO  MASYWU  ŚLĘŻY  (LEŚNICTW:  CHWAŁKÓW,
SULISTOWICZKI, ULICZNO, TĄPADŁA)  NADLEŚNICTWA MIEKINIA”.
W  terminie  składania  ofert  wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  Zamawiającemu
Ofertę zawierającą:
a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2)
b) pełnomocnictwo do złożenia oferty udzielone pod rygorem nieważności, o ile oferta  
zostanie złożona przez pełnomocnika,
c) wykaz  usług  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  
również  wykonywanych,  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania
ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  wraz  z
podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat wykonania i
podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały  wykonane  (wzór  wykazu  wykonanych
usług stanowi załącznik nr 3),
d) dowody,  że  wskazane  przez  wykonawcę  usługi  na  potwierdzenie  spełnienia
warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie
doświadczenia  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
7. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę  należy  złożyć  do  dnia  25.04.2022  roku,  do  godziny  10:00  w  sekretariacie
Zamawiającego  przy  ul.  Sportowej  2  55-330  Miękinia  osobiście,  przesłać  w  postaci
elektronicznej na adres e-mail miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl  lub   przesłać  pocztą
tradycyjną w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie. Koperta powinna posiadać nazwę
zadania i adres Oferenta.
8.  Do  kontaktów  w  przedmiotowej  sprawie  wyznacza  się  pracownika
merytorycznego w osobie Jan Dzięcielski tel. 71 314 00 64
9.  Na  powyższe  zadanie  zostanie  z  wyłonionym  Wykonawcą  zawarta  umowa-
załącznik nr 4.
10. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie.


Przetarg na rozbiórkę dwóch wolnostojących budynków gospodarczych w Gniechowicach

 

                                                                                                                         Miękinia, dnia 13.12.2021

Zn. spr.: SA.270.18.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: Postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych – zaproszenie do składania ofert prowadzonego zgodnie z zarządzeniem nr 4/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia z dnia 12.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych netto, dotyczącego rozbiórki dwóch wolnostojących budynków gospodarczych w Gniechowicach (Leśnictwo Kamionna) o numerze inwentarzowym 108-01012 i 108-01013  – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Nadleśnictwo Miękinia zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych – zaproszenie do składania ofert pn.: „Rozbiórka dwóch wolnostojących budynków gospodarczych w Gniechowicach (Leśnictwo Kamionna) o numerze inwentarzowym 108-01012 i 108-01013”.

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez HAMMER WYBURZENIA Michał Koszołko Lgiń 13, 67-400 Wschowa. Cena oferty najkorzystniejszej wynosi      31 735,27  zł/brutto.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. 08.12.2021 roku do godziny 12:00 wpłynęły następujące oferty:

 

LP

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Nr oferty

Uwagi

 

1

HAMMER WYBURZENIA

Michał Koszołko

Lgiń 13

67-400 Wschowa

31 735,27

1

----

2

URSA Roboty Ziemne

Szałankiewicz Artur

Osiek 121

55-200 Oława

 

63 960,00

2

----

3

EKO GRAND

Rafał Kurzak

Zielona 10

42-350 Rzeniszów

 

89 667,00

3

----

 

4

Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych

RÓŻAŃSKI Edward Różański

ul. Mysłakowice 25

54-048 Wrocław

 

37 000,05

4

----

 

5

Przedsiębiorstwo Budowlano-Wyburzeniowe FORTIS Rafał Wiatrowski

Łososiowice 35c

56-100 Wołów

 

 

115 200,14

5

----

6

Przedsiębiorstwo Budowlane KOBUD Aleksander Janusz

ul. Legnicka 16

55-300 Środa Śląska

 

76 032,21

6

----

7

BUD-CAR Sp. z o.o. Sp.K

ul. Spółdzielcza 6

55-080 Kąty Wrocławskie

 

49 200,00

7

----

8

Specjalistyczna Firma Wyburzeniowa FOREST Wojciech Foryś

ul. Alabastrowa 12

55-095 Kamień

 

73 033,03

8

----

 

9

Firma Handlowa Wyburzenia Obiektów Przemysłowych „ITOS”  Stoicis Christos

ul. Parkowa 36

51-180 Psary

 

 

91 917,04

9

----

 

  Nadleśniczy:

                                                                                                        mgr.inż Waldemar Zaremba

 

 

 

 

 

 

Zn. Spr.: SA.270.18.2021                                                                                   Miękinia, 30.11.2021 rok

 

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne

o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

 

 1. Zamawiający: Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia

 zaprasza do złożenia oferty na :

 1. Przedmiot zamówienia:

Rozbiórka dwóch wolnostojących budynków gospodarczych w Gniechowicach (Leśnictwo Kamionna) o numerze inwentarzowym 108-01012 i 108-01013

 1. Termin realizacji zamówienia :

Od dnia podpisania umowy do dnia 27.12.2021 r.

 1. Kryteria oceny i wyboru ofert :

Cena ofertowa brutto – 100%

 1. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):

- warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej – Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł.

- warunek w zakresie zdolności technicznych i zawodowych:

 • warunek w zakresie doświadczenia – Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną (przez robotę budowlaną rozumie się wykonania prac na podstawie jednej umowy), polegającą na rozbiórce/wyburzeniu obiektu kubaturowego/innego obiektu budowlanego o wartości co najmniej 30 000,00 zł/brutto.
 • warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą na stanowisko - kierownik robót rozbiórkowych - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm., dalej – „Prawo budowlane”) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.), które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę jego zakres, oraz posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót rozbiórkowych (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień) przy co najmniej 1 robocie budowlanej obejmującej swoim zakresem m.in. – rozbiórkę/wyburzenie obiektu kubaturowego/innego obiektu budowlanego.
 1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

„Oferta na zamówienie pn. „Rozbiórka dwóch wolnostojących budynków gospodarczych w Gniechowicach (Leśnictwo Kamionna) o numerze inwentarzowym 108-01012 i 108-01013”

 1. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 08.12.2021 roku, do godziny 12:00 w sekretariacie Zamawiającego przy  ul. Sportowa 2 osobiście, pocztą tradycyjną.
 2. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie - Marcin Czerski – Starszy Specjalista ds. budownictwa i zamówień publicznych

Nadleśniczy:

                                                       mgr.inż Waldemar Zaremba

                                                                                            


Sprzedaż, dostawa i montaż mulczera hydraulicznego na wysięgniku do ciągnika Valtra T191

SA.270.17.2021                                                                                   Miękinia 03.11.2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych – zaproszenie do składania ofert prowadzonego z wyłączeniem Ustawy PZP na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1), ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dotyczącego sprzedaży, dostawy i montażu mulczera hydraulicznego na wysięgniku do ciągnika Valtra T191  – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Nadleśnictwo Miękinia zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych – zaproszenie do składania ofert pn.: „Sprzedaż, dostawa i montaż mulczera hydraulicznego na wysięgniku do ciągnika Valtra T191”.

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez „ROLMEX” Karol Misiuda ul. Ściegiennego 264c, 25-116 Kielce”. Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 127 169,70  zł/brutto.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. 29.10.2021 roku do godziny 11:00 wpłynęły następujące oferty:

1.         Firma Handlowa „OLMEX” Plac Marii Curie Skłodowskiej 24 28-530 Skalbmierz – cena – 132 840,00 zł brutto;

2.        ROLMEX” Karol Misiuda ul. Ściegiennego 264c, 25-116 Kielce – cena – 127 169,70  zł/brutto.

 

Nadleśniczy

mgr inż. Waldemar Zaremba

_______________________________________________________________________________________________

SA.270.17.2021                                                                                   Miękinia 21.10.2021

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne

o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

 

 1. Zamawiający Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia

             zaprasza do złożenia oferty na :

 1. Przedmiot zamówienia: Sprzedaż, dostawa i montaż mulczera hydraulicznego na wysięgniku do ciągnika Valtra T191

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

(nazwa zadania, cechy, ilość, jednostki miary)

 1. Termin realizacji zamówienia: do 30.12.2021 roku

(określić czas realizacji zamówienia)

 1. Kryteria oceny i wyboru ofert : Ocena wg wzoru:

O=Cmin/Cofer*70+GW, gdzie:

O-suma punktów

Cofer-oferowana cena brutto

Cmin- najniższa oferowana cena brutto za zadanie

GW- wydłużenie czasu gwarancji: 10 pkt za każdy rok, ponad obowiązkowe 24 m-ce. Maksymalnie 30 pkt.

Wygrywa oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

 1. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):
 1. Udzielenie gwarancji min. 24 miesiące od daty dostawy.
 2. Złożenie oświadczenia o współpracy oferowanego sprzętu z ciągnikiem Valtra T191
 1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego. Ofertę należy złożyć na wypełnionym Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
 2. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 29.10.2021 roku,

do godziny 11:00 osobiście w sekretariacie Zamawiającego w Miękini przy ul. Sportowej 2, 55-330 Miękinia lub pocztą elektroniczną na adres miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl  (obowiązuje kwalifikowany podpis elektroniczny) lub pocztą tradycyjną.

 1. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie – Sekretarz Nadleśnictwa Bartłomiej Maryniak – kom. 664 921 933.
 2. Zamawiający zastrzega możliwość  unieważnienia procedury bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

 

Nadleśniczy

mgr inż. Waldemar Zaremba


Termomodernizacja siedziby Nadleśnictwa Miękinia - III PRZETARG (SA.270.11.2021 – Tryb podstawowy bez negocjacji art. 275 ust.1 ustawy Pzp)

Nadleśnictwo Miękinia informuje, że w dniu 29.06.2021 r., pod numerem 2021/BZP 00098172/01 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu pn.: "Termomodernizacja siedziby Nadleśnictwa Miękinia - III PRZETARG".
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ wraz z załącznikami znajdują się w dziale "Pliki do pobrania" na dole strony oraz na stronie internetowej portalu
https://platformazakupowa.pl
Termin składania ofert: 15.07.2021 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/477215
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.07.2021 r., o godz.10:15 w siedzibie Zamawiającego.
Link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/477215


Ogłoszenie o wyborze oferty - Przetarg - dzierżawa parkingu na Przełęczy Tąpadła

16.06.2021

Ogłoszenie

O wyniku pisemnego nieograniczonego, ofertowego, przetargu na dzierżawę terenu przeznaczonego na prowadzenie i utrzymanie parkingu na Przełęczy Tąpadła

Nadleśnictwo Miękinia informuje, iż w wyniku pisemnego  nieograniczonego, przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia na cele prowadzenia i utrzymania parkingu na Przełęczy Tąpadła komisja wybrała najkorzystniejszą ofertę nr RPW/3427/2021 firmy:

Perfect Car Auto Kosmetyka Marcin Tworzydło

ul. Mikołaja Reja 40/42

Wrocław

Zaproponowana wartość rocznego czynszu netto 33050,00 zł, maksymalna dobowa stawka za postój 1 auta 14,00 zł.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Nadleśnictwo Miękinia z siedzibą w Miękini ul. Sportowa 2, ogłasza przetarg pisemny  nieograniczony na dzierżawę gruntu- parkingu, położonego w obrębie ewidencyjnym Ślęża gm. Sobótka na części działki ew. nr 108/1 (oddział 108 g  leśnictwo Tąpadło, obręb leśny Sobótka) o łącznej pow. 0,58 ha z przeznaczeniem na dzierżawę terenu przeznaczonego na prowadzenie i utrzymanie parkingu na Przełęczy Tąpadła.

 1. Czas trwania dzierżawy od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 rok.
 2. Cena wywoławcza za roczną dzierżawę 20000zł netto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych netto).
 3. Czynsz dzierżawny za rok 2021 zostanie obliczony proporcjonalnie za okres od pierwszego dnia podpisania umowy do końca roku kalendarzowego i płatny będzie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na numer konta wskazany w fakturze przez Wydzierżawiającego.
 4.  Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres: Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia nie później niż do dnia: 15 czerwca 2021 r. do godziny 10:00
 5. Regulamin przetargu i wzór umowy jest dostępny w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia jw., także na stronie internetowej Nadleśnictwa: https://miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl/
 6. Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2021 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia, Miękinia ul. Sportowa 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej Nadleśnictwa Miękinia zostaną podane do wiadomości: nazwa lub imię i nazwisko, a także informacje ceny wynikającej z ofert. Po części jawnej komisja przystąpi do sprawdzenia kompletności i zgodności złożonych ofert z wymaganiami określonymi w regulaminie. Wyniki przetargu zostaną umieszczone na stronie internetowej Nadleśnictwa, nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od dnia otwarcia ofert.
 8. Oferent powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

< DOKŁADNA NAZWA i ADRES OFERENTA>

OFERTA PRZETARGOWA NA < Przetarg na dzierżawę terenu przeznaczonego na prowadzenie i utrzymanie parkingu na Przełęczy Tąpadła>

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT>

 1. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium przez Oferenta w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy). Wadium należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy Nadleśnictwa: PKO BP SA 86 1020 5242 0000 2902 0121 5631, z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium – Przetarg na dzierżawę terenu przeznaczonego na prowadzenie i utrzymanie parkingu na Przełęczy Tąpadła”. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 15 czerwca 2021 roku godz. 9:00 Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na koncie bankowym Nadleśnictwa.
 2.  Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał przetarg, Nadleśnictwo po podpisaniu umowy zaliczy na poczet opłaty czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zwróci niezwłocznie po ogłoszeniu wyników przetargu.
 3.  W przypadku odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, Nadleśnictwo zwróci Oferentom wadium niezwłocznie od dnia jego odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu bez dokonania wyboru żadnego uczestnika.
 4.  Wadium ulega przepadkowi na rzecz Nadleśnictwa w razie uchylenia się Oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu.
 5. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez Oferenta wygrywającego postępowanie przetargowe w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników, nadleśnictwo może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 6. Dzierżawca na wydzierżawionym gruncie postawi minimum dwie kabiny sanitarne typu TOI TOI (w tym jedna dla osób niepełnosprawnych), oraz zapewni stałe utrzymanie czystości kabin i całodobowy dostęp dla wszystkich przybywających W zamian za dostęp do kabin Dzierżawca może pobierać opłaty za korzystanie z TOI TOI
 7. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania przedmiotu dzierżawy i przyległych gruntów w porządku i czystości przez cały okres trwania umowy.
 8. Oferta powinna zawierać:
 1. Formularz ofertowy.
 2. W przypadku osób prawnych - aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) odpis KRS, NIP, REGON -
  w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem" przez Oferenta.
 3. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie z CEIDG (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
 4. W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej- oświadczenie o danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie: imię nazwisko, adres zamieszkania, pesel, numer telefonu, adres mailowy.
 5. W przypadku umocowania pełnomocnika do reprezentowania oferenta w postępowaniu przetargowym lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy- oryginał pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem" notarialnie lub przez Oferenta.
 6. W przypadku cudzoziemców, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna - uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona przez sąd lub inny organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu.
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzenia przez Nadleśnictwo Miękinia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę terenu przeznaczonego na prowadzenie i utrzymanie parkingu na Przełęczy Tąpadła.
 8. Oświadczenie o niezaleganiu wobec Urzędu Skarbowego, ZUS/KRUS z płatnościami
 9. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz oświadczenie o akceptacji treści wzoru umowy dzierżawy.
 10. Oświadczenie o posiadaniu zdolności finansowej do wykonania infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności określonej w warunkach przetargu.
 11. Koncepcję zagospodarowania przestrzeni przeznaczonej po dzierżawę.
 12. Zaświadczenie potwierdzające doświadczenie prowadzenia tego typu działalności.
 13. Opis sposobu usuwania nieczystości i odpadów z obiektu wraz z zobowiązaniami do zawarcia stosownej umowy ze służbami komunalnymi na odbiór odpadów. 
 14. Kopię dowodu wniesienia wadium.
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.
 2. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje roczny czynsz wyższy od ceny wywoławczej.
 3. Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania należnych, wynikających z przepisów prawa podatków.
 4. Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu pod rygorem odstąpienia przez nadleśnictwo Miękinia od zawarcia umowy dzierżawy oraz przepadku wadium na rzecz Nadleśnictwa.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu udzielane są w Nadleśnictwie Miękinia ul. sportowa 2: Jan Dzięcielski pod telefonem (71) 314 00 63 (64) w godzinach i dniach pracy Nadleśnictwa od 7:00 do 15:00.
 6. Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, w każdym czasie.

Przetarg na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej w mobilnym punkcie tj. pojeździe typu Food Truck lub przyczepy gastronomicznej

18.05.2021 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu przetargowym

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

 1. Nadleśnictwo Miękinia z siedzibą w Miękini ul. Sportowa 2, ogłasza przetarg pisemny  nieograniczony na dzierżawę gruntu, tereny rekreacyjno-wypoczynkowy (Bz) położonego w obrębie ewidencyjnym Ślęża gm. Sobótka na części działki ew. nr 60/1 (oddział 60 h  leśnictwo Tąpadło, obręb leśny Sobótka) o łącznej pow. 0,005 ha (10mx5m), z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej z wyłączeniem napojów alkoholowych  w mobilnym punkcie, tj. pojeździe typu Food Truck lub przyczepy gastronomicznej.
 2. Czas trwania dzierżawy od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 rok.
 3. Cena wywoławcza za dzierżawę jednego stanowiska przeznaczonego do dzierżawy wynosi 5 tys. zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych netto).
 4.  Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres: Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia nie później niż do dnia: 17.05.2021 do godziny 8:00
 5. Regulamin przetargu jest dostępny w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia jw., także na stronie internetowej Nadleśnictwa: https://miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl/
 6. Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2021 o godz. 10:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia, Miękinia ul. Sportowa 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej Nadleśnictwa Miękinia zostaną podane do wiadomości: nazwa lub imię i nazwisko, a także informacje dotyczące ilości otrzymanych punktów w postępowaniu przetargowym. Po części jawnej komisja przystąpi do sprawdzenia kompletności i zgodności złożonych ofert z wymaganiami określonymi w regulaminie. Wyniki przetargu zostaną umieszczone na stronie internetowej Nadleśnictwa, nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od dnia otwarcia ofert.
 8. Oferent powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

< DOKŁADNA NAZWA i ADRES OFERENTA>

OFERTA PRZETARGOWA NA < Przetarg na dzierżawę pod prowadzenie działalności gastronomicznej Food Truck >

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT>

 1. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium przez Oferenta w wysokości 2000 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych zero groszy). Wadium należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy Nadleśnictwa: PKO BP SA 86 1020 5242 0000 2902 0121 5631, z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium – przetarg na dzierżawę pod prowadzenie działalności gastronomicznej Food Truck”. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 17.05.2021 roku godz. 8:00 Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na koncie bankowym Nadleśnictwa.
 2.  Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał przetarg, Nadleśnictwo po podpisaniu umowy zaliczy na poczet opłaty czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zwróci niezwłocznie po ogłoszeniu wyników przetargu.
 3.  W przypadku odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, Nadleśnictwo zwróci Oferentom wadium niezwłocznie od dnia jego odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu bez dokonania wyboru żadnego uczestnika.
 4.  Wadium ulega przepadkowi na rzecz Nadleśnictwa w razie uchylenia się Oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu.
 5. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez któregoś z wygrywających postępowanie przetargowe w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników, nadleśnictwo może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 6.  Na terenie przeznaczonym do wydzierżawienia brak jest przyłączy energetycznych i wodnych. Dzierżawca, w celu zapewnienia funkcjonowania pojazdu typu food truck, będzie mógł na własny koszt i własnym staraniem zasilać pojazd z agregatu prądotwórczego.
 7.  Dzierżawca zobowiązany będzie do ustawienia pojazdu typu food truck lub przyczepy gastronomicznej na dzierżawionym gruncie.
 8.  Dzierżawca/dzierżawcy wyposaży/ą się w kabinę sanitarną typy TOI TOI na własne potrzeby i własny koszt.
 9.  Dopuszcza się sprzedaż gotowych posiłków, przygotowanych poza miejscem sprzedaży. Wymagane jest zastosowanie naczyń i sztućców ekologicznych.
 10. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania przedmiotu dzierżawy i przyległych gruntów w porządku i czystości przez cały okres trwania umowy.
 11. Oferta powinna zawierać:
 1. Formularz ofertowy.
 2. W przypadku osób prawnych - aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) odpis KRS, NIP, REGON -
  w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem" przez Oferenta.
 3. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie z CEIDG (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
 4. W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej - kserokopia dokumentu tożsamości poświadczona „za zgodność z oryginałem" przez Oferenta.
 5. W przypadku umocowania pełnomocnika do reprezentowania oferenta w postępowaniu przetargowym lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy- oryginał pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem" notarialnie lub przez Oferenta.
 6. W przypadku cudzoziemców, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna - uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona przez sąd lub inny organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu.
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzenia przez Nadleśnictwo Miękinia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę terenu przeznaczonego na prowadzenie punktów gastronomicznych typu food truck na Przełęczy Tąpadła.
 8. Oświadczenie o niezaleganiu wobec Urzędu Skarbowego, ZUS/KRUS z płatnościami
 9. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz oświadczenie o akceptacji treści wzoru umowy dzierżawy.
 10. Oświadczenie o posiadaniu zdolności finansowej do wykonania infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności określonej w warunkach przetargu.
 11. Koncepcję zagospodarowania, w której powinna się znaleźć  zagospodarowanie przestrzeni przeznaczonej na ustawienie pojazdu typu food truck.  
 12. Zaświadczenie potwierdzające doświadczenie prowadzenia tego typu działalności wraz z dokładnym określeniem czasu, w jakim była prowadzona działalność oraz referencje (mogą być dołączone opinie, artykuły prasowe i internetowe, zdjęcia przedstawiające wygląd i zagospodarowanie terenu, itp.).
 13. Opis sposobu usuwania nieczystości i odpadów z obiektu wraz z zobowiązaniami do zawarcia stosownej umowy ze służbami komunalnymi na odbiór odpadów. 
 14. Kopię dowodu wniesienia wadium.
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.
 2. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje miesięczny czynsz wyższy od ceny wywoławczej.
 3. Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania należnych, wynikających z przepisów prawa podatków.
 4. Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu pod rygorem odstąpienia przez nadleśnictwo Miękinia od zawarcia umowy dzierżawy oraz przepadku wadium na rzecz Nadleśnictwa.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu udzielane są w Nadleśnictwie Miękinia ul. Sportowa 2: Jan Dzięcielski pod telefonem (71) 314 00 63 (64) w godzinach i dniach pracy Nadleśnictwa od 7:00 do 15:00.
 6. Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, w każdym czasie.

II Przetarg nieograniczony - wydobycie kopalin

28.04.2021 r.

Ogłoszenie

O wyniku pisemnego II nieograniczonego, ofertowego, przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia na cele powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Stróża Północ”

Nadleśnictwo Miękinia informuje, iż w wyniku pisemnego II nieograniczonego, ofertowym, przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia na cele powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Stróża Północ”, komisja wybrała najkorzystniejszą ofertę nr RPW/2004/2021 firmy:

Kopalnia Surowców Mineralnych „BYCZEŃ”

Byczeń, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

KRS 0000281124

Zaproponowana wartość miesięcznego czynszu netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy wynosi 0,26 zł.

14.04.2021 r.

Aktualizacja treści regulaminu przetargu

W związku z ujawnieniem oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do Decyzji nr 22/2021 z dnia 25.03.2021 w sprawie wprowadzenia do stosowania regulaminu „II nieograniczonego, ofertowego, pisemnego przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia na cele powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Stróża Północ””, zmieniam brzmienie:

 1.  § 9 ust. c, który otrzymuje brzmienie:

„wywoławczy miesięczny czynsz netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy „

 1. § 11 ust. 1 A, który otrzymuje brzmienie:

„podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nieposiadających osobowości prawnej - wyciąg z rejestru sądowego. Gdy suma miesięcznych oferowanych czynszów przekracza dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego oferent zobowiązany jest przedłożyć uchwałę wspólników lub umowę spółki w celu udokumentowania prawa zarządu spółki do rozporządzania prawem lub zaciągnięcia zobowiązań do świadczeń o wartości j.w ( dotyczy wyłącznie Sp. z o.o).”

 1. § 11 ust. 8, który otrzymuje brzmienie:

„Informację o oferowanym miesięcznym czynszu netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy.”

 1. Pozostała treść regulaminu pozostaje bez zmian.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 1. Opis nieruchomości

Przetargiem objęte jest prawo do dzierżawy gruntów rolnych w celu powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Stróża Północ’’. W skład złoża wchodzi część powierzchni działek ewidencyjnych nr 356/1, 357 obręb Stróża, gmina Mietków (pododdziały: 321c, 322d, f, g, obręb leśny Sobótka) – załącznik mapowy nr 1. Łączna powierzchnia gruntów Nadleśnictwa Miękinia, obejmujących obszar „Stróża Północ’’ przeznaczony pod eksploatację kruszywa (dzierżawę) wynosi 7,3412 ha (73412 m2). Na dzień 19 listopada 2020 roku grunty te zostały przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Stróża Północ” w gminie Mietków część A uchwalonym Uchwałą nr XLI/284/2018 Rady Gminy Mietków z dnia 4 września 2018 r. (Dz.Urz.Woj.Dol. poz. 4496 z dnia 19 września 2018 r.) na tereny powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego. Grunty te nie zostały natomiast wyłączone z produkcji rolniczej i leśnej w myśl przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 1. Cel przetargu i kryteria wyboru

Przetarg ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty, o najwyższym miesięcznym czynszu netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy oraz spełniającej przyjęte przez Nadleśnictwo wymagania formalno - prawne. Miesięczny czynsz netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy musi być wyższy od określonego czynszu wywoławczego.

 1. Czynsz
 1. Wywoławczy miesięczny czynsz netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy wynosi : 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy). Do czynszu doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.
 2. Minimalna ofertowa stawka czynszu musi być wyższa niż stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto za dzierżawę 1m2 gruntu. Postąpienie ustala się na kwotę 0,01 zł/m2 (netto).
 3. Ustalona w drodze przetargu wysokość miesięcznego czynszu będzie podlegała corocznej od roku 2022 waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 4. W czasie obowiązywania umowy dzierżawy Uprawniony zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich świadczeń publiczno prawnych, związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym odatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.
 1. Wadium
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium przez Oferenta w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy). Wadium należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy Nadleśnictwa: PKO BP SA 86 1020 5242 0000 2902 0121 5631, z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium – przetarg na dzierżawę kopalin Stróża Północ”. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 15.04.2021 roku godz. 09.00. Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na koncie bankowym Nadleśnictwa.
 2. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Nadleśnictwa Miękinia w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia Umowy przyrzeczenia zawarcia umowy dzierżawy w terminie wskazanym przez Ogłaszającego.
 3. Wadium oferenta wyłonionego w drodze przetargu zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Porozumienia w sprawie przyrzeczenia dzierżawy, zgodnie z jego postanowieniami.
 4. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników postępowania zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 1. Oferta
 1. Ofertę złożoną w formie pisemnej należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.
 2. Oferta powinna być podpisana przez Oferenta (osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta), a każda strona oferty zaparafowana.
 3. Kopie dokumentów muszą być opatrzone klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” i podpisane czytelnie przez upoważnioną osobę. Oferent, który dostarczy nieprawdziwe informacje zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.
 4. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Załączniki oferty stanowią jej integralną część. Cała oferta powinna być trwale spięta.
 5. Oferta powinna być złożona w trwale zamkniętej kopercie.
 6. Na kopercie należy umieścić:
 • dokładny adres Oferenta (adres do korespondencji, nr telefonu do kontaktu oraz adres poczty elektronicznej),
 • napis określający przedmiot przetargu ‘’Przetarg na prawo dzierżawy gruntów leśnych pod eksploatację złoża kruszywa naturalnego Stróża Północ’’
 • napis ‘’Nie otwierać przed dniem 15.04.2021 r., godzina 09.15’’ (termin otwarcia ofert).
 1. Każdy oferent przedstawi tylko jedną ofertę. W związku z tym zaleca się, aby oferent uzyskał wszelkie niezbędne informacje do sporządzenia jednej prawidłowej oferty.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami niniejszego Regulaminu pod rygorem odrzucenia.
 5. Oferta musi zawierać następujące dokumenty :
 1. Aktualne zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego lub inny dokument (jeżeli odrębne przepisy nie wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej) określające pełną nazwę, status prawny i dokładny adres firmy, potwierdzające, że Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym. Zaświadczenie winno jednoznacznie wskazywać osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu oferenta (należyta reprezentacja).
 2. W przypadku
 • podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej - wyciąg z rejestru sądowego. Gdy suma miesięcznych oferowanych czynszów przekracza dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego oferent zobowiązany jest przedłożyć uchwałę wspólników lub umowę spółki w celu udokumentowania prawa zarządu spółki do rozporządzania prawem lub zaciągnięcia zobowiązań do świadczeń o wartości j.w ( dotyczy wyłącznie Sp. z o.o ).
 • osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę (-y) nie wymienioną (-e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Oferenta, należy do ofert dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie :
 • oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach lub w formie notarialnej.
 • kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby, których uprawnienie wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach lub przez notariusza (oryginał pieczęci).

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.

 1. Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego firmy (NIP).
 2. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.
 3. Oświadczenie, że oferent posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym do prowadzenia planowanej działalności wydobywczej.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, treścią regulaminu i projektami umów oraz, że nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń,
 5. Oryginał lub kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) wniesienia wadium przez Oferenta w formie pieniężnej (w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy),
 6. Informację o oferowanym miesięcznym czynszu netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy.
 7. Informację o rodzaju prowadzonej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
 8. Oświadczenie, że w stosunku do firmy, nie wszczęto postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, innego przekształcenia lub połączenia.
 9. Zaświadczenia właściwego organu podatkowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Zaświadczenie nie może być wydane wcześniej niż 3 miesiące przed otwarciem ofert.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przetargu.
 11. Dokumenty wymienione w § 11 ust. 1 do 13, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do należytej reprezentacji. Nadleśnictwo może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. Wymagane dokumenty muszą być aktualne na dzień składania ofert. W przypadku dokumentu wymienionego w § 11 ust. 1A i 1B za aktualny uważa się dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  W przypadku pozostałych dokumentów za aktualne uważa się dokumenty wydane po ostatnio dokonanych w nich zmianach.

UWAGA : Brak choćby jednego z wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentów nieaktualnych oraz w niewłaściwej formie (np. kopie niepoświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej) spowoduje odrzucenie oferty.

 1. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć siedzibie Nadleśnictwa Miękinia przy ul. Sportowej 2, 53-330 Miękinia, w terminie do dnia 15.04.2021, godzina 09.00.

Wszystkie oferty otrzymane przez Nadleśnictwo po w/w terminie zostaną zwrócone Oferentom.

 1. Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia (Świetlica), w dniu 15.04.2021 r. o godzinie 09.15, podczas którego Nadleśnictwo poda nazwę i adres Oferentów oraz wysokość zaoferowanego miesięcznego czynszu netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy.

 1. Pozostałe warunki:
 1. Oferty niespełniające warunków zamieszczonych w niniejszym ogłoszeniu zostaną odrzucone.
 2. O wyborze oferty Nadlesnictwo powiadomi wszystkich Oferentów na piśmie w terminie do 14 dni od dnia zamknięcia przetargu, podając nazwę i siedzibę zwycięzcy przetargu oraz wysokość zadeklarowanego miesięcznego czynszu netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy.
 3. Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zawrzeć umowę przyrzeczenia zawarcia umowy dzierżawy w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia o wyborze oferty, w miejscu i czasie wskazanym przez Nadleśnictwo Miękinia, pod rygorem utraty wadium i utraty prawa do zawarcia umowy zasadniczej.
 4. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w ogłoszeniu o przetargu oraz w załącznikach do ogłoszenia do upływu terminu składania ofert oraz zmiany terminu przetargu, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub unieważnienia przetargu Nadleśnictwo niezwłocznie zwróci wypłacone przez Oferentów wadium.
 5. Nadleśnictwo może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn, lub unieważnić go na każdym etapie.
 6. Załączniki:
 • Regulamin przetargu
 • Mapa z lokalizacją gruntów przeznaczonych do dzierżawy,
 • Projekt umowy dzierżawy,
 • Projekt umowy przyrzeczenia zawarcia umowy dzierżawy,
 • Formularz ofertowy,
 • Oświadczenie,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Na wszelkie pytania i wątpliwości udziela odpowiedzi Starszy specjalista Służby Leśnej – Sławomir Sułkowski pod telefonem (71) 314 00 63 (64) wew. 331 lub kom. 882 196 406 w godzinach i dniach pracy Nadleśnictwa od 7:00 do 15:00.
 2. Regulamin przetargu, formularz ofertowy na dzierżawę gruntów oraz wzory umów są dostępne na stronie internetowej Nadleśnictwa: http://www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl oraz w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia.

Przetarg nieograniczony - kopaliny

11.03.2021 r.

Ogłoszenie o nierozstrzygniętym postępowaniu przetargowym

Nadleśnictwo Miękinia informuje, że w związku z brakiem złożonych ofert, w I nieograniczonym, ofertowym, przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia na cele powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Stróża Północ”, przetarg uznaje się za nierozstrzygnięty.

18.02.2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 1. Opis nieruchomości

Przetargiem objęte jest prawo do dzierżawy gruntów rolnych w celu powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Stróża Północ’’. W skład złoża wchodzi część powierzchni działek ewidencyjnych nr 356/1, 357 obręb Stróża, gmina Mietków (pododdziały: 321c, 322d, f, g, obręb leśny Sobótka) – załącznik mapowy nr 1. Łączna powierzchnia gruntów Nadleśnictwa Miękinia, obejmujących obszar „Stróża Północ’’ przeznaczony pod eksploatację kruszywa (dzierżawę) wynosi 7,3412 ha (73412 m2). Na dzień 19 listopada 2020 roku grunty te zostały przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Stróża Północ” w gminie Mietków część A uchwalonym Uchwałą nr XLI/284/2018 Rady Gminy Mietków z dnia 4 września 2018 r. (Dz.Urz.Woj.Dol. poz. 4496 z dnia 19 września 2018 r.) na tereny powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego. Grunty te nie zostały natomiast wyłączone z produkcji rolniczej i leśnej w myśl przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 1. Cel przetargu i kryteria wyboru

Przetarg ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty, o najwyższym miesięcznym czynszu netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy oraz spełniającej przyjęte przez Nadleśnictwo wymagania formalno - prawne. Miesięczny czynsz netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy musi być wyższy od określonego czynszu wywoławczego.

 1. Czynsz
 1. Wywoławczy miesięczny czynsz netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy wynosi : 0,23 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia trzy grosze). Do czynszu doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.
 2. Minimalna ofertowa stawka czynszu musi być wyższa niż stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto za dzierżawę 1m2 gruntu. Postąpienie ustala się na kwotę 0,01 zł/m2 (netto).
 3. Ustalona w drodze przetargu wysokość miesięcznego czynszu będzie podlegała corocznej od roku 2022 waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 4. W czasie obowiązywania umowy dzierżawy Uprawniony zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich świadczeń publiczno prawnych, związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym odatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.
 1. Wadium
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium przez Oferenta w wysokości 20 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy). Wadium należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy Nadleśnictwa: PKO BP SA 86 1020 5242 0000 2902 0121 5631, z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium – przetarg na dzierżawę kopalin Stróża Północ”. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 11.03.2021 roku godz. 09.00. Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na koncie bankowym Nadleśnictwa.
 2. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Nadleśnictwa Miękinia w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia Umowy przyrzeczenia zawarcia umowy dzierżawy w terminie wskazanym przez Ogłaszającego.
 3. Wadium oferenta wyłonionego w drodze przetargu zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Porozumienia w sprawie przyrzeczenia dzierżawy, zgodnie z jego postanowieniami.
 4. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników postępowania zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 1. Oferta
 1. Ofertę złożoną w formie pisemnej należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.
 2. Oferta powinna być podpisana przez Oferenta (osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta), a każda strona oferty zaparafowana.
 3. Kopie dokumentów muszą być opatrzone klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” i podpisane czytelnie przez upoważnioną osobę. Oferent, który dostarczy nieprawdziwe informacje zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.
 4. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Załączniki oferty stanowią jej integralną część. Cała oferta powinna być trwale spięta.
 5. Oferta powinna być złożona w trwale zamkniętej kopercie.
 6. Na kopercie należy umieścić:
 • dokładny adres Oferenta (adres do korespondencji, nr telefonu do kontaktu oraz adres poczty elektronicznej),
 • napis określający przedmiot przetargu ‘’Przetarg na prawo dzierżawy gruntów leśnych pod eksploatację złoża kruszywa naturalnego Stróża Północ’’
 • napis ‘’Nie otwierać przed dniem 11.03.2021 r., godzina 09.15’’ (termin otwarcia ofert).
 1. Każdy oferent przedstawi tylko jedną ofertę. W związku z tym zaleca się, aby oferent uzyskał wszelkie niezbędne informacje do sporządzenia jednej prawidłowej oferty.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami niniejszego Regulaminu pod rygorem odrzucenia.
 5. Oferta musi zawierać następujące dokumenty :
 1. Aktualne zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego lub inny dokument (jeżeli odrębne przepisy nie wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej) określające pełną nazwę, status prawny i dokładny adres firmy, potwierdzające, że Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym. Zaświadczenie winno jednoznacznie wskazywać osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu oferenta (należyta reprezentacja).
 2. W przypadku
 • podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej - wyciąg z rejestru sądowego. Gdy roczna wartość oferowanego czynszu najmu przekracza dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego oferent zobowiązany jest przedłożyć uchwałę wspólników lub umowę spółki w celu udokumentowania prawa zarządu spółki do rozporządzania prawem lub zaciągnięcia zobowiązań do świadczeń o wartości j.w ( dotyczy wyłącznie Sp. z o.o ).
 • osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę (-y) nie wymienioną (-e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Oferenta, należy do ofert dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie :
 • oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach lub w formie notarialnej.
 • kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby, których uprawnienie wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach lub przez notariusza (oryginał pieczęci).

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.

 1. Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego firmy (NIP).
 2. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.
 3. Oświadczenie, że oferent posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym do prowadzenia planowanej działalności wydobywczej.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, treścią regulaminu i projektami umów oraz, że nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń,
 5. Oryginał lub kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) wniesienia wadium przez Oferenta w formie pieniężnej (w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy),
 6. Informację o oferowanym rocznym czynszu netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy.
 7. Informację o rodzaju prowadzonej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
 8. Oświadczenie, że w stosunku do firmy, nie wszczęto postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, innego przekształcenia lub połączenia.
 9. Zaświadczenia właściwego organu podatkowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Zaświadczenie nie może być wydane wcześniej niż 3 miesiące przed otwarciem ofert.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przetargu.
 11. Dokumenty wymienione w § 11 ust. 1 do 13, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do należytej reprezentacji. Nadleśnictwo może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. Wymagane dokumenty muszą być aktualne na dzień składania ofert. W przypadku dokumentu wymienionego w § 11 ust. 1A i 1B za aktualny uważa się dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  W przypadku pozostałych dokumentów za aktualne uważa się dokumenty wydane po ostatnio dokonanych w nich zmianach.

UWAGA : Brak choćby jednego z wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentów nieaktualnych oraz w niewłaściwej formie (np. kopie niepoświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej) spowoduje odrzucenie oferty.

 1. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć siedzibie Nadleśnictwa Miękinia przy ul. Sportowej 2, 53-330 Miękinia, w terminie do dnia 11.03.2021, godzina 09.00.

Wszystkie oferty otrzymane przez Nadleśnictwo po w/w terminie zostaną zwrócone Oferentom.

 1. Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia (Świetlica), w dniu 11.03.2021 r. o godzinie 09.15, podczas którego Nadleśnictwo poda nazwę i adres Oferentów oraz wysokość zaoferowanego miesięcznego czynszu netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy.

 1. Pozostałe warunki:
 1. Oferty niespełniające warunków zamieszczonych w niniejszym ogłoszeniu zostaną odrzucone.
 2. O wyborze oferty Nadlesnictwo powiadomi wszystkich Oferentów na piśmie w terminie do 14 dni od dnia zamknięcia przetargu, podając nazwę i siedzibę zwycięzcy przetargu oraz wysokość zadeklarowanego miesięcznego czynszu netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy.
 3. Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zawrzeć umowę przyrzeczenia zawarcia umowy dzierżawy w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia o wyborze oferty, w miejscu i czasie wskazanym przez Nadleśnictwo Miękinia, pod rygorem utraty wadium i utraty prawa do zawarcia umowy zasadniczej.
 4. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w ogłoszeniu o przetargu oraz w załącznikach do ogłoszenia do upływu terminu składania ofert oraz zmiany terminu przetargu, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub unieważnienia przetargu Nadleśnictwo niezwłocznie zwróci wypłacone przez Oferentów wadium.
 5. Nadleśnictwo może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn, lub unieważnić go na każdym etapie.
 6. Załączniki:
 • Regulamin przetargu
 • Mapa z lokalizacją gruntów przeznaczonych do dzierżawy,
 • Projekt umowy dzierżawy,
 • Projekt umowy przyrzeczenia zawarcia umowy dzierżawy,
 • Formularz ofertowy,
 • Oświadczenie,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Na wszelkie pytania i wątpliwości udziela odpowiedzi Starszy specjalista Służby Leśnej – Sławomir Sułkowski pod telefonem (71) 314 00 63 (64) wew. 331 lub kom. 882 196 406 w godzinach i dniach pracy Nadleśnictwa od 7:00 do 15:00.
 2. Regulamin przetargu, formularz ofertowy na dzierżawę gruntów oraz wzory umów są dostępne na stronie internetowej Nadleśnictwa: http://www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl oraz w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia.

5.03.2021 r.

Zapytanie nr 1 z dnia 4 marca 2021 r. do postępowania przetargowego w I nieograniczonym, ofertowym, pisemnym przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia na cele powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Stróża Północ”

 1. Projekt Umowy Przyrzeczenia zawarcia Umowy Dzierżawy polegającej na następującej zmianie:

§ 2 ust. 3 – proponujemy zmianę kierunku rolnego rekultywacji na kierunek wodno-rolny i rekultywację zgodnie z załącznikiem mapowym do projektu Zagospodarowania Złoża „Stróża Północ”

Odpowiedź:

Brak możliwości zmiany wspomnianego powyżej zapisu na tym etapie postępowania przetargowego.

 1. Umowy dzierżawy polegającej na następujących zmianach:

proponujemy wprowadzenie zapisu umożliwiającego częściowe oddanie gruntu Wydzierżawiającemu po wydaniu przez właściwy organ administracyjny ostatecznej decyzji o zakończeniu rekultywacji części gruntu.

Odpowiedź:

Brak możliwości zmiany wspomnianego powyżej zapisu na tym etapie postępowania przetargowego.

3.  §6 pkt. 2 – proponujemy skrócenie okresu wypowiedzenia w takiej formie, żeby Dzierżawca mógł oddać część zrekultywowanego gruntu w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym decyzja o zakończonej rekultywacji stała się ostateczna.

Odpowiedź:

Brak możliwości zmiany wspomnianego powyżej zapisu na tym etapie postępowania przetargowego.

10.03.2021 r.

W związku z ujawnieniem oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do Decyzji nr 9/2021 z dnia 18.02.2021 w sprawie wprowadzenia do stosowania regulaminu „I nieograniczonego, ofertowego, pisemnego przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia na cele powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Stróża Północ””, zmieniam brzmienie:

 1.  § 6 ust. 1 z:

„Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium przez Oferenta w wysokości 20 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy). Wadium należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy Wydzierżawiającego: PKO BP SA 86 1020 5242 0000 2902 0121 5631, z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium – przetarg na dzierżawę kopalin Stróża Północ”. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 10.03.2021 roku godz. 09.00. Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na koncie bankowym Wydzierżawiającego. „

Na

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium przez Oferenta w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy). Wadium należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy Wydzierżawiającego: PKO BP SA 86 1020 5242 0000 2902 0121 5631, z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium – przetarg na dzierżawę kopalin Stróża Północ”. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 10.03.2021 roku godz. 09.00. Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na koncie bankowym Wydzierżawiającego.

 1. § 11 ust. 7 z:

„Oryginał lub kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) wniesienia wadium przez Oferenta w formie pieniężnej (w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy), „

Na

„Oryginał lub kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) wniesienia wadium przez Oferenta w formie pieniężnej (w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), „

 1. Pozostała treść regulaminu pozostaje bez zmian.

 


Drugi przetarg na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Miękinia w roku 2021

W związku z awarią BIP, Nadleśnictwo Miękinia zamieszcza informację w sprawie zmiany treści SIWZ i ogłoszenia.

Poniżej znajduje się aktualny załącznik nr 2 do SIWZ - kosztorys ofertowy pakiet II


„Wykonywanie usługi dotyczącej wycinki i pielęgnacji drzew trudnych na terenie Nadleśnictwa Miękinia w latach 2021-2023.”

W związku z awarią BIP, Nadleśnictwo Miękinia zamieszcza informację z otwarcia ofert oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu nr 31/2020 pn.: „Wykonywanie usługi dotyczącej wycinki i pielęgnacji drzew trudnych na terenie Nadleśnictwa Miękinia w latach 2021-2023.”


Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Miękinia w roku 2021

W związku z awarią BIP, Nadleśnictwo Miękinia zamieszcza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetergowym nr 20/2020 pn.: "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Miękinia w roku 2021".