Wydawca treści Wydawca treści

Wykaszanie łąk - zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych pt.:
„Wykoszenie  łąk  zebranie  z  nich  biomasy  wraz  z  wywiezieniem  poza teren koszenia”

Nadleśnictwo Miękinia zawiadamia, że w określonym terminie wpłynęły trzy oferty, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Usługi Rolnicze Dariusz Poślednik

Wilkowice 27 63-830 Pępowo

która przedłożyła najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny, na kwotę: 

45 400,00 zł netto  

49 032,00 zł brutto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne

o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

 

1.Zamawiający

Nadleśnictwo Miękinia

ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia

NIP 913-00-04-320

www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl

miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl

zaprasza do złożenia oferty na:

2.Przedmiot zamówienia:

Nazwa: „Wykoszenie łąk zebranie z nich biomasy wraz z wywiezieniem poza teren koszenia”

Cechy i ilość: łączna ilość 47,42 ha – zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia (załącznik nr 4) dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl

Jednostka miary: ha

3. Termin realizacji zamówienia:

od dnia podpisania umowy do 14 listopada 2024 roku

4. Kryteria oceny i wyboru ofert:

Cena 100%

5. Warunki jakie powinni spełniać ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Złożyli ofertę z kosztorysem na wzorach stanowiących załącznik nr 1 i 2 do zaproszenia do składania ofert.

2) Dołączyli do oferty zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert.

Załączniki, o których mowa powyżej dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego.

6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej na wzorach stanowiących załączniki nr 1 i 2, z jednoczesnym zaakceptowaniem wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 3.

7. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 10.07.2024 roku, do godziny 9:00 w sekretariacie Nadleśnictwa Miękinia przy ul. Sportowej 2, 55-330 Miękinia osobiście lub pocztą tradycyjną w kopercie opisanej następująco:

Koszenie łąk w 2024 r. Nie otwierać przed dniem 10.07.2024 r. do godz. 9 00 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2024 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia (w świetlicy –I piętro).

8. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie: Szymon Żygadło, e-mail: szymon.zygadlo@wroclaw.lasy.gov.pl tel. +48 882 057 383.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 


Zaproszenie do składania ofert - Dostawy detaliczne paliw płynnych na rok 2024/2025

Miękinia, 21.05.2024r.

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

1. Zamawiający Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia zaprasza do złożenia oferty na :

Przedmiot zamówienia: „Dostawy detaliczne paliw płynnych realizowane na zasadzie doraźnych bezgotówkowych  tankowań do pojazdów i maszyn Nadleśnictwa Miękinia” zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Termin realizacji zamówienia : od 01.06.2024 r. do 31.05.2025 r.

3. Kryteria oceny i wyboru ofert : najkorzystniejsza cena netto

4. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):

Przedmiotem zamówienia są detaliczne dostawy paliw płynnych, realizowane od dnia podpisania umowy do 31.05.2025 roku, na zasadzie bezgotówkowych tankowań na stacji paliw Wykonawcy do zbiorników pojazdów i maszyn będących własnością Nadleśnictwa Miękinia. Asortyment paliw i szacunkowe ilości są przedmiotem dostawy: 

    1).      olej napędowy - 15 000 litrów

    2).      benzyna bezołowiowa - 300 litrów.

            Wykonawca ubiegający się o wybór oferty musi wykazać, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji  Energetyki, której obowiązek posiadania wynika z art.32 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz.833 z późn. zm.).

5. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację: „Oferta na  dostawy detaliczne paliw płynnych realizowane na zasadzie doraźnych bezgotówkowych  tankowań do pojazdów i maszyn Nadleśnictwa  Miękinia”. 

6. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę w formie formularza ofertowego - załącznik nr 2 należy złożyć do dnia 28.05.2024 roku, do godziny 15.00 w sekretariacie Zamawiającego przy  ul. Sportowej 2 osobiście, faksem, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

7. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie – Jadwiga Korban.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia

Waldemar Zaremba


Zaproszenie do składania ofert - Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Nadleśnictwa Miękinia

Miękinia, 15.04.2024 r.

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

I.Zamawiający:

Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia
Tel. 71 314 00 63
e-mail: miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl

II.Określenie przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Nadleśnictwa Miękinia w zakresie
telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego Internetu w okresie 24 miesięcy:
1) Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Nadleśnictwa Miękinia w zakresie
telefonii komórkowej (59 aktywacji – w tym 3 nowe aktywacje) – tzw.teren
2) Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Nadleśnictwa Miękinia w zakresie
telefonii komórkowej (8 aktywacji) – tzw. biuro.
3) Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Nadleśnictwa Miękinia w zakresie
bezprzewodowego Internetu (3 aktywacje)
4) Dostawa oryginalnych ładowarek, dedykowanych przez producenta telefonów
komórkowych (59szt.)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 1 do WWZ.

III.Termin wykonania zamówienia.

24 miesiące (rozpoczęcie świadczenia usługi nie później niż 1 czerwiec 2024r.) – punkt II.
Nr 1) i 2) i 3).
Najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem świadczenia usługi dla punktu II. Nr
1) i 2) i 3) – punkt II. Nr 4).

IV.Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do 23 kwietnia 2024 roku.

V. Szczegółowe informacje dot. niniejszego postępowania zostały zawarte w WWZ
stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia

Waldemar Zaremba


Zaproszenie do składania ofert - Zakup energii elektrycznej

Miękinia, 12.04.2024 r.

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

1. Zamawiający Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia zaprasza do złożenia oferty na :

2. Przedmiot zamówienia: zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów na terenie Nadleśnictwa Miękinia Szczegółowy wykaz PPE stanowi załącznik nr 1.

3. Termin realizacji zamówienia : od 01.06.2024 r. do 31.05.2025 r.

4. Kryteria oceny i wyboru ofert : najkorzystniejsza cena netto

5. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji): - określone w załączniku nr 2 – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację: „Oferta na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów na terenie Nadleśnictwa Miękinia”

7. Do oferty należy dołączyć wzór umowy z uwzględnieniem zapisów „Projektowanych Postanowień Umowy” stanowiących załącznik nr 3

8. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 23.04.2024 roku, do godziny 9.00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sportowej 2, 55-330 Miękinia osobiście lub pocztą elektroniczną (adres e-mail: miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl) lub pocztą tradycyjną.

9. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie Anna Prycik.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia

Waldemar Zaremba


Przetarg na modernizację centralnego ogrzewania w leśniczówce Leśnictwa Gałów

SA.270.16.2023                                                                          Miękinia, dn.  08.12.2023 roku

 

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne

o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

 

 1. Zamawiający Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia

zaprasza do złożenia oferty na :

 1. Przedmiot zamówienia:

  „Przetarg na modernizację centralnego ogrzewania w leśniczówce Leśnictwa Gałów

 1. Termin realizacji zamówienia :  od dnia podpisania umowy do 22 grudnia 2023r.
 2. Kryteria oceny i wyboru ofert : najkorzystniejsza cena
 3. Warunki jakie powinien spełniać Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji): Przedmiotem zamówienia jest modernizacja centralnego ogrzewania i wymiana bezklasowego pieca w osadzie leśnej leśnictwa Gałów, w oparciu o załączoną dokumentację projektową. Wykonana dokumentacja projektowa przewiduje modernizację centralnego ogrzewania w kotłowni na rury miedziane, montaż kotła stałopalnego na pellet, który będzie zasilał instalację c.o. oraz pojemnościowy podgrzewacz wody. Przewiduje  również zamontowanie pompy obiegowej i naczynia przeponowego oraz wymianę drzwi do kotłowni na spełniające odporność ogniową EI30.

Wykonawca ubiegający się o wybór oferty musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym instalatorów posiadających wymagane prawem  uprawnienia  oraz  doświadczenie  w  montażu  kotłów  centralnego  ogrzewania zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

 1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

 „Oferta na modernizację centralnego ogrzewania w leśniczówce Leśnictwa Gałów”

 1. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę w formie formularza ofertowego należy złożyć w jednej z niżej wymienionych form, do dnia 15.12.2023 roku, do godziny 12.00:
  w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sportowej 2 osobiście, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
 2. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie – Bartłomiej Maryniak

 

p.o. Nadleśniczy Tomasz Dziergas

 

 


Zaproszenie do składania ofert - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Miękinia w roku 2023

Nadleśnictwo Miękinia w załączeniu zamieszcza zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Miękinia w roku 2023".

Prace goedezyjne - zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych
na świadczenie usług geodezyjnych dla Nadleśnictwa Miękinia.
    

Nadleśnictwo Miękinia zawiadamia, że w określonym terminie wpłyneły trzy oferty na wykonanie prac geodezyjnych, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
OPGK Wrocław sp. z o.o.
al. Kasztanowa 18-20, 53-125 Wrocław

która przedłożyła najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny, na kwotę: 

81 800,00 zł netto  

100 614,00 zł brutto

 

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne

o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

 

 1. Zamawiający:

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia

tel. 713140063, fax 713178184

 

zaprasza do złożenia oferty na :

 1.  Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług geodezyjnych dla Nadleśnictwa Miękinia:

 1.  wznowienie / ustalenie granic wskazanych działek ewidencyjnych, bądź odcinków granic (zał. 1a) – w celu potwierdzenia bądź wykluczenia możliwości naruszenia granic.
 2.  zmiana / aktualizacji użytków gruntowych w obrębie wskazanych działek (zał. 1b). Konieczność aktualizacji wynika z rozbieżności wykazanych w Planie urządzenia lasu na lata 2022-31.

Wskazany w załączniku 1a (lokalizacja punktów granicznych została wskazana na załącznikach graficznych od a. do h.) oraz 1b zakres przedmiotowy zamówienia może ulec zmianie na warunkach określonych umowie.

 1.  Termin realizacji zamówienia :

Do dnia 31.12.2023 r.

 1.  Kryteria oceny i wyboru ofert :

Cena – 100%

 1.  Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):
 1.  Złożyli ofertę na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert wraz z podaniem cen netto i brutto dla poszczególnych działek w załącznikach 1a i 1b.
 2.  Dołączyli do oferty zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert.
 1.  Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej na załączonych formularzach ofertowych, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

Nadleśnictwo Miękinia

ul. Sportowa 2

55-330 Miękinia

Nazwa i adres wykonawcy

„Oferta na Świadczenie usług geodezyjnych dla Nadleśnictwa Miękinia”

Nie otwierać przed godz. 8:00 dnia 12.10.2023 r

 1.  Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą do dnia 12.10.2023 roku, do godziny 8:00 w sekretariacie Nadleśnictwa Miękinia przy ul. Sportowej 2 w Miękini.

 1.  Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie Sławomir Sułkowski tel. 882 196 406 e-mail. slawomir.sulkowski@wroclaw.lasy.gov.pl
 2.  Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Wykoszenie łąk zebranie z nich biomasy wraz z wywiezieniem poza teren koszenia w roku 2023

Dn. 07.06.2023

Zn. Spr. P.270.1.2023

 

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne

o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

 

1.Zamawiający

Nadleśnictwo Miękinia

ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia

NIP 913-00-04-320

www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl

miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl

zaprasza do złożenia oferty na:

 

2.Przedmiot zamówienia:

 

Nazwa: „Wykoszenie łąk zebranie z nich biomasy wraz z wywiezieniem poza teren koszenia”

 

Cechy i ilość: łączna ilość 35,18 ha – zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia (załącznik nr 4) dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego

 

Jednostka miary: ha

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTĘPNY JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl

 

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 października 2023 roku

 

4. Kryteria oceny i wyboru ofert: Cena 100%

 

5. Warunki jakie powinni spełnić Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Złożyli ofertę z kosztorysem na wzorach stanowiących załącznik nr 1 i 2 do zaproszenia do składania ofert.
 2. Dołączyli do oferty zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert.

Załączniki, o których mowa powyżej dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego.

 

6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

 

„Wykoszenie łąk zebranie z nich biomasy wraz z wywiezieniem poza teren koszenia”

 

7. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 14.06.2023 roku, do godziny 9:00  w sekretariacie Nadleśnictwa Miękinia przy ul. Sportowej 2, 55-330 Miękinia osobiście lub pocztą tradycyjną w kopercie opisanej następująco:

Koszenie łąk w 2023 r. Nie otwierać przed dniem 14.06.2023 r. do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2023 r. o godzinie 930 w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia (w świetlicy –I piętro).

 

8. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie: Jan Dzięcielski, e-mail: jan.dziecielski@wroclaw.lasy.gov.pl tel. 71 3140063.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

 

                                                                                                                      Tomasz Międzyrzecki

                                                                                                                      p. o. Nadleśniczy


Dzierżawa gruntu leśnego z przeznaczeniem na park linowy

Dn. 09.06.2023

Zn. Spr. P.2217.9.2022

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Nadleśnictwo Miękinia z siedzibą w Miękini ul. Sportowa 2, ogłasza przetarg pisemny  nieograniczony na dzierżawę gruntu leśnego, położonego w obrębie ewidencyjnym Ślęża gm. Sobótka na części działki ew. nr 60/1 (oddział 60 g  leśnictwo Tąpadło, obręb leśny Sobótka) o łącznej pow. 0,42 ha z przeznaczeniem na wybudowanie ścieżki rekreacyjnej w koronach drzew- tor linowy

 1. Czas trwania dzierżawy od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2031 rok.
 2.  Cena wywoławcza za roczną dzierżawę 15000 zł netto (słownie: piętnaście tysięcy złotych netto).
 3.  Czynsz dzierżawny za rok 2023 zostanie obliczony proporcjonalnie za okres od pierwszego dnia podpisania umowy do końca roku kalendarzowego i płatny będzie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na numer konta wskazany w fakturze przez Wydzierżawiającego.
 4.  Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres: Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia nie później niż do dnia: 21 czerwca 2023 do godziny 10:00
 5.  Regulamin przetargu i wzór umowy jest dostępny w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia jw., także na stronie internetowej Nadleśnictwa: https://miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl/
 6.  Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 7.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2023 roku o godz. 10:30 w sali konferencyjnej w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia, Miękinia ul. Sportowa 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej Nadleśnictwa Miękinia zostaną podane do wiadomości: nazwa lub imię i nazwisko, a także informacje ceny wynikającej z ofert. Po części jawnej komisja przystąpi do sprawdzenia kompletności i zgodności złożonych ofert z wymaganiami określonymi w regulaminie. Wyniki przetargu zostaną umieszczone na stronie internetowej Nadleśnictwa, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia otwarcia ofert.
 8.  Oferent powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

< DOKŁADNA NAZWA i ADRES OFERENTA>

OFERTA PRZETARGOWA NA < Przetarg na wybudowanie ścieżki rekreacyjnej w koronach drzew- tor linowy >

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT>

 1.  Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium przez Oferenta w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy). Wadium należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy Nadleśnictwa: PKO BP SA 86 1020 5242 0000 2902 0121 5631, z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium – Przetarg na dzierżawę terenu przeznaczonego na wybudowanie ścieżki rekreacyjnej w koronach drzew- tor linowy”. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 21 czerwca 2023 roku do godziny 10:00 Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na koncie bankowym Nadleśnictwa.
 2.  Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał przetarg, Nadleśnictwo po podpisaniu umowy zaliczy na poczet opłaty czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zwróci niezwłocznie po ogłoszeniu wyników przetargu.
 3.  W przypadku odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, Nadleśnictwo zwróci Oferentom wadium niezwłocznie od dnia jego odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu bez dokonania wyboru żadnego uczestnika.
 4.  Wadium ulega przepadkowi na rzecz Nadleśnictwa w razie uchylenia się Oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu.
 5.  W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez Oferenta wygrywającego postępowanie przetargowe w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników, nadleśnictwo może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 6. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania przedmiotu dzierżawy i przyległych gruntów w porządku i czystości przez cały okres trwania umowy.
 7. Oferta powinna zawierać:
 • Formularz ofertowy.
 • W przypadku osób prawnych - aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) odpis KRS, NIP, REGON - w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem" przez Oferenta.
 • W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie z CEIDG (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
 • W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej- oświadczenie o danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie: imię nazwisko, adres zamieszkania, pesel, numer telefonu, adres mailowy.
 • W przypadku umocowania pełnomocnika do reprezentowania oferenta w postępowaniu przetargowym lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy- oryginał pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem" notarialnie lub przez Oferenta.
 • W przypadku cudzoziemców, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna - uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona przez sąd lub inny organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzenia przez Nadleśnictwo Miękinia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę terenu przeznaczonego na wybudowanie ścieżki rekreacyjnej w koronach drzew- tor linowy.
 • Oświadczenie o niezaleganiu wobec Urzędu Skarbowego, ZUS/KRUS z płatnościami
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz oświadczenie o akceptacji treści wzoru umowy dzierżawy.
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności finansowej do wykonania infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności określonej w warunkach przetargu.
 • Koncepcję zagospodarowania przestrzeni przeznaczonej po dzierżawę.
 • Oświadczenie potwierdzające doświadczenie prowadzenia tego typu działalności. 
 • Kopię dowodu wniesienia wadium.
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: od dnia podpisania umowy do 31.12.2031 r.
 2. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje roczny czynsz wyższy od ceny wywoławczej.
 3. Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania należnych, wynikających z przepisów prawa podatków.
 4. Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu pod rygorem odstąpienia przez nadleśnictwo Miękinia od zawarcia umowy dzierżawy oraz przepadku wadium na rzecz Nadleśnictwa.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu udzielane są w Nadleśnictwie Miękinia ul. sportowa 2: Jan Dzięcielski pod telefonem (71) 314 00 63 (64) w godzinach i dniach pracy Nadleśnictwa od 7:00 do 15:00.
 6. Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, w każdym czasie.

Tomasz Międzyrzecki

p. o. Nadleśniczy


Dostawy detaliczne paliw płynnych realizowane na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań do pojazdów i maszyn Nadleśnictwa Miękinia

OGŁOSZENIE

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych
na dostawy detaliczne paliw płynnych realizowane na zasadzie doraźnych bezgotówkowych  tankowań do pojazdów i maszyn Nadleśnictwa Miękinia.
    

Nadleśnictwo Miękinia zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych – zaproszenie do składania ofert na:                                                                                      

Dostawy detaliczne paliw płynnych realizowane na zasadzie doraźnych bezgotówkowych  tankowań do pojazdów i maszyn Nadleśnictwa Miękinia od  2023.06.01 do 2024.05.31.

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę

                                     Polski Koncern Naftowy ORLEN SA,

                                                      ul. Chemików 7,

                                                        09-411 Płock,

która przedłożyła najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny, na kwotę: 

                                               76 479,10 zł netto  

                                               94 069,29 zł brutto

słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt dziewięć złotych 29/100.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. 30.05.2023 roku do godziny 1500 wpłynęła następująca oferta:

LP

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty netto (zł)


Cena oferty brutto (zł)

Nr oferty

Uwagi

1.

 

Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

        ul. Chemików 7             

09-411 Płock

 

     76 479,10 zł

 

 

94 069,29 zł

 

1

brak

 

 

 

 

Miękinia, dnia 23.05.2023                                                                            Zn. spr.: SA.270.7.2023

 

 

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne

o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

 

 1.   Zamawiający Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330  Miękinia  zaprasza do złożenia oferty na :
 2.   Przedmiot zamówienia:

  „Dostawy detaliczne paliw płynnych realizowane na zasadzie doraźnych bezgotówkowych  tankowań do pojazdów i maszyn Nadleśnictwa Miękinia” zgodnie z załącznikiem nr 1.

 1.   Termin realizacji zamówienia : od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 roku
 2.   Kryteria oceny i wyboru ofert : najkorzystniejsza cena

    5.  Warunki jakie powinien spełniać Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia   

      publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):   

      Przedmiotem zamówienia są detaliczne dostawy paliw płynnych, realizowane od dnia 

      podpisania umowy do 31.05.2024 roku, na zasadzie bezgotówkowych tankowań na stacji  

      paliw Wykonawcy do zbiorników pojazdów i maszyn będących własnością Nadleśnictwa    

      Miękinia. Asortyment paliw i szacunkowe ilości są przedmiotem dostawy: 

    1.      olej napędowy - 15 000 litrów

    2.      benzyna bezołowiowa - 300 litrów.

          Wykonawca ubiegający się o wybór oferty musi wykazać, że posiada aktualną koncesję na   

          obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, której  

          obowiązek posiadania wynika z art.32 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo  

          energetyczne  (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz.1385 z późn. zm.). Ponadto Wykonawca  

          wykaże, że dysponuje co najmniej 5 punktami sprzedaży paliwa na terenie powiatu

          średzkiego i wrocławskiego, z tym, że jeden z tych punktów musi znajdować się w  

          odległości nie większej niż 15 km od siedziby Zamawiającego w Miękini, przy                         

          ul. Sportowej  2 (odległość mierzona po drogach publicznych).

   6.  Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w  

     formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

   „Oferta na  dostawy detaliczne paliw płynnych realizowane na zasadzie doraźnych   bezgotówkowych  tankowań do pojazdów i maszyn Nadleśnictwa  Miękinia”.

7.  Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę w formie formularza ofertowego - załącznik nr 2 należy złożyć do dnia 30.05.2023 roku, do godziny 15.00 w sekretariacie Zamawiającego przy  ul. Sportowej 2 osobiście, faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną.

8. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego
 w osobie – Jadwiga Korban. 

                                                              Z poważaniem

                                                              Tomasz Międzyrzecki

                                                               p. o. Nadleśniczy

 


Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów na terenie Nadleśnictwa Miękinia

OGŁOSZENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych
na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów na terenie Nadleśnictwa Miękinia

Nadleśnictwo Miękinia zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych – zaproszenie do składania ofert na zadanie:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów na terenie Nadleśnictwa Miękinia”

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: 

Elektra S. A.
ul. Skierniewicka 10A
01-230 Warszawa

 

która przedłożyła najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny: 

LP

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena jednostkowa netto energii elektrycznej zł/MWh

Szaco-wane zużycie energii w okresie trwania umowy MWh

 

 

Łączna cenę energii elektrycznej netto

 

 

VAT

Łączna cenę energii elektrycznej brutto

Nr oferty

 

1

Elektra S. A.
ul. Skierniewicka 10A
01-230 Warszawa

 

850,00 zł. 

 

105

 

89 250 zł.

 

20527,50 zł.

 

109 777,50 zł.

1

 

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. . do dnia 24.04.2023 r.  do godziny 9.00 wpłynęły następujące oferty :

 

LP

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena jednostkowa netto energii elektrycznej zł/MWh

Szaco-wane zużycie energii w okresie trwania umowy MWh

 

 

Łączna cenę energii elektrycznej netto

 

 

VAT

Łączna cenę energii elektrycznej brutto

Nr oferty

1

Elektra S. A.
ul. Skierniewicka 10A
01-230 Warszawa

 

850,00 zł. 

 

105

 

89 250 zł.

 

20527,50 zł.

 

109 777,50 zł.

1

 

2

Respect Energy S.A.
ul. Ludwika Rydygiera 8
01-793 Warszawa

927,70 zł.

 

105

 

97 408,50 zł.

 

22 403,96 zł.

 

119 812,46 zł.

2

 

3

RENPRO Spółka   Z. O. O.
ul. Małopolska 43
70-515 Szczecin

888,13 zł.

 

105

 

93253,65 zł.

 

21 448,34 zł.

114701,99 zł.

3

 

4

GREEN S.A.
ul. A. Naruszewicza 27/2
02-627 Warszawa

912,00 zł.

 

105

 

95760,00 zł.

 

22 024,80 zł.

117 784,80 zł.

4

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zn. Spr.:SA.270.6.2023                                                                                                                  Miękinia: 13.04.2023 rok

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne

o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

 

 1. Zamawiający  Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia  zaprasza do złożenia oferty na :
 2. Przedmiot zamówienia: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów na terenie Nadleśnictwa Miękinia
  Szczegółowy wykaz PPE stanowi załącznik nr 1.
 3. Termin realizacji zamówienia : od 01.05.2023 r. do  30.04.2024 r.
 4. Kryteria oceny i wyboru ofert : najkorzystniejsza cena netto
 5. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):

- określone w załączniku nr 2 – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

 1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

„Oferta na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów na terenie
Nadleśnictwa Miękinia”

 1. Do oferty należy dołączyć wzór umowy, z uwzględnieniem zapisów „Projektowanych Postanowień Umowy” stanowiących załącznik nr 3
 2. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 24.04. 2023 rokudo godziny 9.00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sportowej 2, 55-330 Miękinia osobiście lub pocztą elektroniczną (adres e-mail: miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl) lub pocztą tradycyjną.
 3. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego
  w osobie Anna Prycik                                                                                                                         p.o. Nadleśniczego
                                                                                                                                                            Tomasz Międzyrzecki

Zaproszenie do składania ofert - opracowanie map

W terminie składania ofert, tj. do dnia 17.02.2023 do godziny 9:00 wpłynęły następujące oferty :

LP

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Nr oferty

Uwagi

 

1

KONSORCJUM W SKŁADZIE: 
Lider konsorcjum: 
Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych 
„Pryzmat” Sp. z o. o. 
ul. Aluzyjna 19 lok. 26, 03
149 Warszawa; 

Członek konsorcjum: 
Zakład Usług Geodezyjnych 
i Kartograficznych „Pryzmat” – inż. Zenon Kulesza 
ul. Solskiego 13, 42
209 Częstochowa; 

Członek konsorcjum: 
ECO
BART Sp. z o. o. 
ul. Aluzyjna 19 lok. 26, 03
149 Warszawa; 

 

69 000,00

1

Brak uwag

 

2

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu

49-300 Brzeg, ul. Piastowska 9

26 742,91

2

Brak uwag

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Brzegu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne

o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

 

 1. Zamawiający

Nadleśnictwo Miękinia

ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia

NIP 913-00-04-320

www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl

miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl

zaprasza do złożenia oferty na :

 1.  Przedmiot zamówienia:

„Opracowanie i wydruk materiałów kartograficznych z Planu urządzenia lasu na lata 2022-31”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1.

 1.  Termin realizacji zamówienia : Od dnia podpisania umowy do 31 marca 2023 roku.
 2.  Kryteria oceny i wyboru ofert : najkorzystniejsza cena netto.
 3.  Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):

Złożyli ofertę na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert.

 1.  Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

„Oferta na zamówienie pn. Opracowanie i wydruk materiałów kartograficznych z Planu urządzenia lasu na lata 2022-31”

 1. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę w formie formularza ofertowego należy złożyć do dnia 17.02.2023 r., do godziny 9:00 w sekretariacie Nadleśnictwa Miękinia przy ul. Sportowej 2, osobiście, faksem (nr fax:  713178184) pocztą elektroniczną (adres e-mail: miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl) lub pocztą tradycyjną.
 2.  Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie Sławomira Sułkowskiego, e-mail. slawomir.sulkowski@wroclaw.lasy.gov.pl,
  tel. 71 131 73 31 wew. 331 lub tel. kom. 882 196 406
 3.  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

 


Usuwanie i utylizacja padłych dzików oraz ich szczątków w związku z występowaniem ASF na terenie Nadleśnictwa Miękinia

 

W terminie składania ofert, tj. do dnia 13.01.2023 do godziny 10:00 . wpłynęły następujące oferty :

LP

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty netto (zł)

Nr oferty

Uwagi

 

1

CarMED Karolina Piechocka Głogów

 

350 zł

1

 

 

2

Firma Wielobranżowa "EKOLOG"

Janusz Lewandowski

450 zł

2

 

 

3

Sanwet24 s.c. ul. Orzechowa 5/6

61-447 Poznań

 

440 zł

3

 

 

Wybrano najkorzystniejszą:

CarMED Karolina Piechocka Głogów  za cenę netto 350 zł

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne

o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

 

 1. Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia,  

fax. 71 3178 184,e-mail: miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl

                                                   (nazwa i adres Zamawiającego)

zaprasza do złożenia oferty na : Usuwanie i utylizacja padłych dzików oraz ich szczątków w związku z występowaniem ASF na terenie Nadleśnictwa Miękinia

 1. Przedmiot zamówienia:

Usługa będzie polegała na odbiorze i utylizacji padłych dzików i ich szczątków z miejsc wskazanych przez zamawiającego oraz dezynfekcji miejsca po usuniętych padłych dzikach i ich szczątkach. Usługa zlecana będzie  mailowo z podaniem współrzędnych GPS przez osobę wskazaną przez Zamawiającego.

Rozliczenie będzie dokonywane w oparciu o stawkę jednostkową za sztukę (zł/szt).

                                (nazwa zadania, cechy, ilość, jednostki miary)

 1. Termin realizacji zamówienia : od daty zawarcia umowy do 31.12.2023r.

(określić czas realizacji zamówienia)

 1. Kryteria oceny i wyboru ofert : cena 100%

(wskazać jakie)

 1. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):

Zgodnie z obowiązującymi na dzień wykonania usługi przepisami prawa w zakresie usuwania odpadów kategorii 1 – padłych zwierząt i ich szczątków.

 1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

„Oferta na usuwanie i utylizacja padłych dzików oraz ich szczątków w związku z występowaniem ASF na terenie Nadleśnictwa Miękinia”

 (nazwa zadania)

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 13.01.2023 roku,

do godziny 10:00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia; osobiście, faksem (71 3178184), pocztą elektroniczną (miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl), pocztą tradycyjną.

 1. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie Bartłomieja Łaskiego.

 

p.o. Nadleśniczego:

Tomasz Międzyrzecki

 

W załączeniu:

 

 1. Formularz ofertowy
 2. Wzór umowy
 3. Opis przedmiotu zamówienia
 4. Klauzula RODO

Dzierżawa parkingu - przetarg

28.12.2022 r.

Ogłoszenie

O wyniku pisemnego nieograniczonego, ofertowego, przetargu na dzierżawę terenu przeznaczonego na prowadzenie i utrzymanie parkingu na Przełęczy Tąpadła

Nadleśnictwo Miękinia informuje, iż w wyniku pisemnego  nieograniczonego, przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia na cele prowadzenia i utrzymania parkingu na Przełęczy Tąpadła komisja wybrała najkorzystniejszą ofertę nr RPW/8065/2022 firmy:

Dymitr Szczerbak DIT VISION

Zaproponowana wartość rocznego czynszu netto 63234,00 zł.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Nadleśnictwo Miękinia z siedzibą w Miękini ul. Sportowa 2, ogłasza przetarg pisemny  nieograniczony na dzierżawę gruntu- parkingu, położonego w obrębie ewidencyjnym Ślęża gm. Sobótka na części działki ew. nr 108/1 (oddział 108 c  leśnictwo Tąpadło, obręb leśny Sobótka) o łącznej pow. 0,58 ha z przeznaczeniem na dzierżawę terenu przeznaczonego na prowadzenie i utrzymanie parkingu na Przełęczy Tąpadła.

 1.  Czas trwania dzierżawy od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2025 rok.
 2.  Cena wywoławcza za roczną dzierżawę 30000 zł netto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych netto).
 3. Czynsz dzierżawny za rok 2023 zostanie obliczony proporcjonalnie za okres od pierwszego dnia podpisania umowy do końca roku kalendarzowego i płatny będzie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na numer konta wskazany w fakturze przez Wydzierżawiającego.
 4.  Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres: Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia nie później niż do dnia: 28 grudnia 2022 r. do godziny 10:00
 5.  Regulamin przetargu i wzór umowy jest dostępny w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia jw., także na stronie internetowej Nadleśnictwa: https://miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl/
 6.  Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 7.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 grudnia 2022 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia, Miękinia ul. Sportowa 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej Nadleśnictwa Miękinia zostaną podane do wiadomości: nazwa lub imię i nazwisko, a także informacje ceny wynikającej z ofert. Po części jawnej komisja przystąpi do sprawdzenia kompletności i zgodności złożonych ofert z wymaganiami określonymi w regulaminie. Wyniki przetargu zostaną umieszczone na stronie internetowej Nadleśnictwa, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia otwarcia ofert.
 8.  Oferent powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

< DOKŁADNA NAZWA i ADRES OFERENTA>

OFERTA PRZETARGOWA NA < Przetarg na dzierżawę terenu przeznaczonego na prowadzenie i utrzymanie parkingu na Przełęczy Tąpadła>

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT>

 1.  Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium przez Oferenta w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy). Wadium należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy Nadleśnictwa: PKO BP SA 86 1020 5242 0000 2902 0121 5631, z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium – Przetarg na dzierżawę terenu przeznaczonego na prowadzenie i utrzymanie parkingu na Przełęczy Tąpadła”. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 28 grudnia 2022 roku godz. 10:00 Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na koncie bankowym Nadleśnictwa.
 2.  Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał przetarg, Nadleśnictwo po podpisaniu umowy zaliczy na poczet opłaty czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zwróci niezwłocznie po ogłoszeniu wyników przetargu.
 3.  W przypadku odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, Nadleśnictwo zwróci Oferentom wadium niezwłocznie od dnia jego odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu bez dokonania wyboru żadnego uczestnika.
 4.  Wadium ulega przepadkowi na rzecz Nadleśnictwa w razie uchylenia się Oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu.
 5.  W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez Oferenta wygrywającego postępowanie przetargowe w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników, nadleśnictwo może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 6. Dzierżawca na wydzierżawionym gruncie postawi minimum dwie kabiny sanitarne typu TOI TOI (w tym jedna dla osób niepełnosprawnych), oraz zapewni stałe utrzymanie czystości kabin. W zamian za dostęp do kabin Dzierżawca może pobierać opłaty za korzystanie z TOI TOI
 7. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania przedmiotu dzierżawy i przyległych gruntów w porządku i czystości przez cały okres trwania umowy.
 8. Oferta powinna zawierać:
 1. Formularz ofertowy.
 2. W przypadku osób prawnych - aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) odpis KRS, NIP, REGON -
  w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem" przez Oferenta.
 3. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie z CEIDG (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
 4. W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej- oświadczenie o danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie: imię nazwisko, adres zamieszkania, pesel, numer telefonu, adres mailowy.
 5. W przypadku umocowania pełnomocnika do reprezentowania oferenta w postępowaniu przetargowym lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy- oryginał pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem" notarialnie lub przez Oferenta.
 6. W przypadku cudzoziemców, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna - uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona przez sąd lub inny organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu.
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzenia przez Nadleśnictwo Miękinia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę terenu przeznaczonego na prowadzenie i utrzymanie parkingu na Przełęczy Tąpadła.
 8. Oświadczenie o niezaleganiu wobec Urzędu Skarbowego, ZUS/KRUS z płatnościami
 9. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz oświadczenie o akceptacji treści wzoru umowy dzierżawy.
 10. Oświadczenie o posiadaniu zdolności finansowej do wykonania infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności określonej w warunkach przetargu.
 11. Koncepcję zagospodarowania przestrzeni przeznaczonej po dzierżawę.
 12. Zaświadczenie potwierdzające doświadczenie prowadzenia tego typu działalności.
 13. Opis sposobu usuwania nieczystości i odpadów z obiektu wraz z zobowiązaniami do zawarcia stosownej umowy ze służbami komunalnymi na odbiór odpadów. 
 14. Kopię dowodu wniesienia wadium.
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: od dnia podpisania umowy do 31.12.2025 r.
 2. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje roczny czynsz wyższy od ceny wywoławczej.
 3. Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania należnych, wynikających z przepisów prawa podatków.
 4. Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu pod rygorem odstąpienia przez nadleśnictwo Miękinia od zawarcia umowy dzierżawy oraz przepadku wadium na rzecz Nadleśnictwa.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu udzielane są w Nadleśnictwie Miękinia ul. sportowa 2: Jan Dzięcielski pod telefonem (71) 314 00 63 (64) w godzinach i dniach pracy Nadleśnictwa od 7:00 do 15:00.
 6. Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, w każdym czasie.

Rozbiórka budynków gospodarczych w Rzeczycy (Leśnictwo Wilczków) i Będkowicach (Leśnictwo Sulistrowiczki).

 

                                                                                         Miękinia, dnia 10.11.2022

 

Zn. spr.: SA.270.21.2022

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbiórka budynków gospodarczych w Rzeczycy (108-00077 - Leśnictwo Wilczków) oraz w Będkowicach (108-00161 - Leśnictwo Sulistrowiczki).” – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Nadleśnictwo Miękinia zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych pn. „Rozbiórka budynków gospodarczych w Rzeczycy  (108-00077 - Leśnictwo Wilczków) oraz w Będkowicach (108-00161 - Leśnictwo Sulistrowiczki).”

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę WiW Plus Sp. z o.o. ul. Ryska 8, 66-400 Gorzów Wlkp. Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 46 495,70 zł/brutto.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24.10.2022 r. do godziny 12:00 wpłynęły następujące oferty, którym przyznano punktację zgodnie z kryteriami oceny ofert:

 

LP

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Nr oferty

Liczba punktów

 

1

WOJNAT Natalia Kosińska Wyburzenia Obiektów

ul. Główna 17B,

51-180 Psary

47 680,00

RPW/6552/2022

97,52

 

2

HAMMER Wyburzenia Michał Koszołko Lgiń 13,

67-400 Wschowa

102 067,06

RPW/6553/2022

45,55

 

3

WiW Plus Sp. z o.o.

ul. Ryska 8,

66-400 Gorzów Wlkp.

46 495,70

RPW/6595/2022

100,00

 

4

Przedsiębiorstwo Usługowo -Budowlane Robert Kleniuk

ul. Bratkowa 1,

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

55 518,09

RPW/6597/2022

83,75

5

EKVADOR Mateusz Osiński

Brodno 29,

55-300 Środa Śląska

109 588,78

RPW/6599/2022

42,43

6

SPARTAN Wyburzenia Adrian Foryś ul. Pomorska 29/2, 50-216 Wrocław

54 872,59

RPW/6600/2022

84,73

 

Z poważaniem

Tomasz Międzyrzecki

p. o. Nadleśniczy

 

 

 

 

 

Zn. Spr.: SA.270.21.2022                                                                                   Miękinia, 14.10.2022 rok

 

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne

o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

 

 1. Zamawiający

Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia

                                                     (nazwa i adres Zamawiającego)

zaprasza do złożenia oferty na :

 1. Przedmiot zamówienia:

Rozbiórka budynków gospodarczych w Rzeczycy (108-00077 – Leśnictwo Wilczków) i Będkowicach (108-00161 - Leśnictwo Sulistrowiczki).

(nazwa zadania, cechy, ilość, jednostki miary)

 1. Termin realizacji zamówienia :

Od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2022 r.

(określić czas realizacji zamówienia)

 1. Kryteria oceny i wyboru ofert :

Cena ofertowa brutto – 100%

(wskazać jakie)

 1. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):

- warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 30 000,00 zł.

- warunek w zakresie zdolności technicznych i zawodowych:

 • warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat od dnia w którym upływa termin składania oferta (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną (przez robotę budowlaną rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy), polegającą na rozbiórce/wyburzeniu obiektu kubaturowego/innego obiektu budowlanego o wartości co najmniej 30 000,00 zł/brutto.
 • warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą na stanowisko - kierownik robót rozbiórkowych - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm., dalej – „Prawo budowlane”) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.), które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę jego zakres.
 1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

„Oferta na zamówienie pn. „Rozbiórka budynków gospodarczych w Rzeczycy (108-00077 – Leśnictwo Wilczków) i Będkowicach (108-00161 - Leśnictwo Sulistrowiczki).”

(nazwa zadania)

 1. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 24.10.2022 roku, do godziny 12:00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sportowa 2 osobiście, pocztą tradycyjną.
 1. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie - Marcin Czerski – Starszy Specjalista ds. budownictwa i zamówień publicznych.

p.o. Nadleśniczy:

                                                               Tomasz Międzyrzecki

                                                                                            


Koszenie łąk w rezerwacie Łąka Sulistrowicka - informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZG.270.9.2022 z dnia 14 września 2022 r.

"Koszenie łąki w rezerwacie Łąka Sulistrowicka wraz z zebraniem i wywozem biomasy"

W terminie składania ofert tj. do dnia 21 września 2022 r. do godziny 10:00 wpłynęły 2 oferty - Usługi Rolnicze Dariusz Poślednik oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdzisław Przybyłek.

Po dokonaniu analizy złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykaszanie łąk w rezerwacie Łąka Sulistrowicka wraz z zebraniem i wywozem biomasy prowadzonym zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł, dokonano wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdzisław Przybyłek złożonej na kwotę 25 487,98 zł brutto.

 


Przetarg na rozbiórkę dwóch wolnostojących budynków gospodarczych w Gniechowicach

 

                                                                                                                         Miękinia, dnia 13.12.2021

Zn. spr.: SA.270.18.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: Postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych – zaproszenie do składania ofert prowadzonego zgodnie z zarządzeniem nr 4/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia z dnia 12.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych netto, dotyczącego rozbiórki dwóch wolnostojących budynków gospodarczych w Gniechowicach (Leśnictwo Kamionna) o numerze inwentarzowym 108-01012 i 108-01013  – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Nadleśnictwo Miękinia zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych – zaproszenie do składania ofert pn.: „Rozbiórka dwóch wolnostojących budynków gospodarczych w Gniechowicach (Leśnictwo Kamionna) o numerze inwentarzowym 108-01012 i 108-01013”.

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez HAMMER WYBURZENIA Michał Koszołko Lgiń 13, 67-400 Wschowa. Cena oferty najkorzystniejszej wynosi      31 735,27  zł/brutto.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. 08.12.2021 roku do godziny 12:00 wpłynęły następujące oferty:

 

LP

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Nr oferty

Uwagi

 

1

HAMMER WYBURZENIA

Michał Koszołko

Lgiń 13

67-400 Wschowa

31 735,27

1

----

2

URSA Roboty Ziemne

Szałankiewicz Artur

Osiek 121

55-200 Oława

 

63 960,00

2

----

3

EKO GRAND

Rafał Kurzak

Zielona 10

42-350 Rzeniszów

 

89 667,00

3

----

 

4

Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych

RÓŻAŃSKI Edward Różański

ul. Mysłakowice 25

54-048 Wrocław

 

37 000,05

4

----

 

5

Przedsiębiorstwo Budowlano-Wyburzeniowe FORTIS Rafał Wiatrowski

Łososiowice 35c

56-100 Wołów

 

 

115 200,14

5

----

6

Przedsiębiorstwo Budowlane KOBUD Aleksander Janusz

ul. Legnicka 16

55-300 Środa Śląska

 

76 032,21

6

----

7

BUD-CAR Sp. z o.o. Sp.K

ul. Spółdzielcza 6

55-080 Kąty Wrocławskie

 

49 200,00

7

----

8

Specjalistyczna Firma Wyburzeniowa FOREST Wojciech Foryś

ul. Alabastrowa 12

55-095 Kamień

 

73 033,03

8

----

 

9

Firma Handlowa Wyburzenia Obiektów Przemysłowych „ITOS”  Stoicis Christos

ul. Parkowa 36

51-180 Psary

 

 

91 917,04

9

----

 

  Nadleśniczy:

                                                                                                        mgr.inż Waldemar Zaremba

 

 

 

 

 

 

Zn. Spr.: SA.270.18.2021                                                                                   Miękinia, 30.11.2021 rok

 

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne

o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

 

 1. Zamawiający: Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia

 zaprasza do złożenia oferty na :

 1. Przedmiot zamówienia:

Rozbiórka dwóch wolnostojących budynków gospodarczych w Gniechowicach (Leśnictwo Kamionna) o numerze inwentarzowym 108-01012 i 108-01013

 1. Termin realizacji zamówienia :

Od dnia podpisania umowy do dnia 27.12.2021 r.

 1. Kryteria oceny i wyboru ofert :

Cena ofertowa brutto – 100%

 1. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):

- warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej – Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł.

- warunek w zakresie zdolności technicznych i zawodowych:

 • warunek w zakresie doświadczenia – Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną (przez robotę budowlaną rozumie się wykonania prac na podstawie jednej umowy), polegającą na rozbiórce/wyburzeniu obiektu kubaturowego/innego obiektu budowlanego o wartości co najmniej 30 000,00 zł/brutto.
 • warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą na stanowisko - kierownik robót rozbiórkowych - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm., dalej – „Prawo budowlane”) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.), które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę jego zakres, oraz posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót rozbiórkowych (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień) przy co najmniej 1 robocie budowlanej obejmującej swoim zakresem m.in. – rozbiórkę/wyburzenie obiektu kubaturowego/innego obiektu budowlanego.
 1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

„Oferta na zamówienie pn. „Rozbiórka dwóch wolnostojących budynków gospodarczych w Gniechowicach (Leśnictwo Kamionna) o numerze inwentarzowym 108-01012 i 108-01013”

 1. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 08.12.2021 roku, do godziny 12:00 w sekretariacie Zamawiającego przy  ul. Sportowa 2 osobiście, pocztą tradycyjną.
 2. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie - Marcin Czerski – Starszy Specjalista ds. budownictwa i zamówień publicznych

Nadleśniczy:

                                                       mgr.inż Waldemar Zaremba

                                                                                            


Zaproszenie do składania ofert - Przetarg na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego (pustostan) w Sobótce ul. Św. Jakuba 8

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne

o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

1. Zamawiający
Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2 55-330 Miękinia
zaprasza do złożenia oferty na :
2. Przedmiot zamówienia:

Przetarg na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego (pustostan) w Sobótce ul. Św. Jakuba 8. Przetarg ma na celu wyłonienie wykonawcy, który do końca sierpnia 2022 roku wykona prace związane z remontem pomieszczeń mieszkalnych lokalu mieszkalnego (pustostan) w Sobótce ul. Św. Jakuba 8. Lokal jest przygotowywany do zasiedlania przez najemcę przesiedlonego z osady leśnej Leśnictwa Tąpadła. Zakres prac szczegółowo określa „ślepy kosztorys”.

Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o niniejsze postępowanie do dnia 2022.08.31. Przewidywana płatność – częściowa i końcowa, po dokonaniu odbioru prac.
3. Termin realizacji zamówienia : 31.08.2022 r.
4. Kryteria oceny i wyboru ofert :
Cena – 100%
5. Warunki  jakie  powinny  spełniać  Wykonawcy  ubiegający  się  o  udzielenie     
zamówienia publicznego:
Udzielenie gwarancji na wykonane prace budowlane  - 24 miesiące.
6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację: „Oferta na Przetarg na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego (pustostan) w Sobótce ul. Św. Jakuba 8”

Ofertę powinna zawierać:
a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1)
b) pełnomocnictwo do złożenia oferty udzielone pod rygorem nieważności, o ile oferta  
zostanie złożona przez pełnomocnika.
7. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę  należy  złożyć  do  dnia  01.06.2022  roku,  do  godziny  10:00  w  sekretariacie
Zamawiającego  przy  ul.  Sportowej  2  55-330  Miękinia  osobiście,  przesłać  w  postaci
elektronicznej na adres e-mail miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl  lub   przesłać  pocztą
tradycyjną.
8.  Do  kontaktów  w  przedmiotowej  sprawie  wyznacza  się  pracownika
merytorycznego w osobie Bartłomiej Maryniak, lub Marcin Czerski
9.  Na  powyższe  zadanie  zostanie  z  wyłonionym  Wykonawcą  zawarta  umowa-
załącznik nr 2.
10. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie.


Sprzedaż, dostawa i montaż mulczera hydraulicznego na wysięgniku do ciągnika Valtra T191

SA.270.17.2021                                                                                   Miękinia 03.11.2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych – zaproszenie do składania ofert prowadzonego z wyłączeniem Ustawy PZP na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1), ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dotyczącego sprzedaży, dostawy i montażu mulczera hydraulicznego na wysięgniku do ciągnika Valtra T191  – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Nadleśnictwo Miękinia zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych – zaproszenie do składania ofert pn.: „Sprzedaż, dostawa i montaż mulczera hydraulicznego na wysięgniku do ciągnika Valtra T191”.

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez „ROLMEX” Karol Misiuda ul. Ściegiennego 264c, 25-116 Kielce”. Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 127 169,70  zł/brutto.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. 29.10.2021 roku do godziny 11:00 wpłynęły następujące oferty:

1.         Firma Handlowa „OLMEX” Plac Marii Curie Skłodowskiej 24 28-530 Skalbmierz – cena – 132 840,00 zł brutto;

2.        ROLMEX” Karol Misiuda ul. Ściegiennego 264c, 25-116 Kielce – cena – 127 169,70  zł/brutto.

 

Nadleśniczy

mgr inż. Waldemar Zaremba

_______________________________________________________________________________________________

SA.270.17.2021                                                                                   Miękinia 21.10.2021

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne

o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

 

 1. Zamawiający Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia

             zaprasza do złożenia oferty na :

 1. Przedmiot zamówienia: Sprzedaż, dostawa i montaż mulczera hydraulicznego na wysięgniku do ciągnika Valtra T191

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

(nazwa zadania, cechy, ilość, jednostki miary)

 1. Termin realizacji zamówienia: do 30.12.2021 roku

(określić czas realizacji zamówienia)

 1. Kryteria oceny i wyboru ofert : Ocena wg wzoru:

O=Cmin/Cofer*70+GW, gdzie:

O-suma punktów

Cofer-oferowana cena brutto

Cmin- najniższa oferowana cena brutto za zadanie

GW- wydłużenie czasu gwarancji: 10 pkt za każdy rok, ponad obowiązkowe 24 m-ce. Maksymalnie 30 pkt.

Wygrywa oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

 1. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):
 1. Udzielenie gwarancji min. 24 miesiące od daty dostawy.
 2. Złożenie oświadczenia o współpracy oferowanego sprzętu z ciągnikiem Valtra T191
 1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego. Ofertę należy złożyć na wypełnionym Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
 2. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 29.10.2021 roku,

do godziny 11:00 osobiście w sekretariacie Zamawiającego w Miękini przy ul. Sportowej 2, 55-330 Miękinia lub pocztą elektroniczną na adres miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl  (obowiązuje kwalifikowany podpis elektroniczny) lub pocztą tradycyjną.

 1. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie – Sekretarz Nadleśnictwa Bartłomiej Maryniak – kom. 664 921 933.
 2. Zamawiający zastrzega możliwość  unieważnienia procedury bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

 

Nadleśniczy

mgr inż. Waldemar Zaremba


Termomodernizacja siedziby Nadleśnictwa Miękinia - III PRZETARG (SA.270.11.2021 – Tryb podstawowy bez negocjacji art. 275 ust.1 ustawy Pzp)

Nadleśnictwo Miękinia informuje, że w dniu 29.06.2021 r., pod numerem 2021/BZP 00098172/01 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu pn.: "Termomodernizacja siedziby Nadleśnictwa Miękinia - III PRZETARG".
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ wraz z załącznikami znajdują się w dziale "Pliki do pobrania" na dole strony oraz na stronie internetowej portalu
https://platformazakupowa.pl
Termin składania ofert: 15.07.2021 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/477215
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.07.2021 r., o godz.10:15 w siedzibie Zamawiającego.
Link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/477215