Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Remont cząstkowy dróg uszkodzonych w 2014 roku

Miękinia 02.10.2014

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro

 

1.      Zamawiający

Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, tel. 71 314 00 63, fax 71317 81 84

2.      Przedmiot zamówienia

Remont cząstkowy dróg uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniach 27÷28.05.2014 z podziałem na zadania:

I.  Droga leśna w leśnictwie Szczepanów.

II. Drogi leśne w leśnictwie Chwałków.

3.      Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony, prowadzony w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, ustanowiony przez Zamawiającego w dniu 18.08.2014 r. z wyłączeniem przepisów ustawy
Prawa zamówień publicznych (art. 4, pkt. 8 ustawy Pzp).

4.      Wynik postępowania

Nadleśnictwo Miękinia informuje, że w postępowaniu wybrano ofertę firmy Auto Serwis Bogusław Czajkowski Stacja Kontroli Pojazdów,
55-140 Żmigród, ul. Poznańska 166.

Nadleśniczy:

Waldemar Zaremba

..................................................................................................................................................................................................................

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

1.      Zamawiający

Nadleśnictwo Miękinia

ul. Sportowa 2

55-330 Miękinia

     

             zaprasza do złożenia oferty na :

2.      Przedmiot zamówienia:

Remont cząstkowy dróg uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniach 27÷28.05.2014 z podziałem na zadania:

I.                 Droga leśna w leśnictwie Szczepanów.

II.               Drogi leśne w leśnictwie Chwałków.

 

3.      Termin realizacji zamówienia :

06.10.2014 ÷ 10.11.2014

 

4.      Kryteria oceny i wyboru ofert :

·        Cena (100%)

 

5.      Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
(np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):

1.     Udzielenie gwarancji na okres 12 miesięcy.

6.      Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej,
podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

„Oferta na remont cząstkowy dróg uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniach 27÷28.05.2014
z podziałem na zadania: I. Droga leśna w leśnictwie Szczepanów; II. Drogi leśne w leśnictwie Chwałków."

 

7.      Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 29.09.2014 roku,

w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia osobiście, faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną.

8.      Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika odpowiedzialnego merytorycznie w osobie Marcin Czerski
– Specjalista ds. Budownictwa

                                            

Nadleśniczy:

Waldemar Zaremba