Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Remont dwóch kominów w budynkach Nadleśnictwa Miękinia

Remont dwóch kominów w budynkach Nadleśnictwa Miękinia położonych w miejscowościach: Kiełczyn, Krzyżowice.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro

 

1.     Zamawiający:

Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, tel.71 314 00 63, fax 71 317 81 84

 

2.     Przedmiot zamówienia:

Remont dwóch kominów w budynkach Nadleśnictwa Miękinia położonych w miejscowościach:

- Kiełczyn 46

- Krzyżowice ul. Główna 19

 

3.     Tryb postępowania – przetarg nieograniczony, prowadzony w oparciu  o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, ustanowiony przez Zamawiającego w dniu 16.04.2014 roku, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4, pkt. 8 ustawy Pzp).

 

4.     Wynik postępowania

Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte – Do dnia 12 sierpnia 2014 roku nie wpłynęła żadna oferta.

 

Nadleśniczy:

Waldemar Zaremba

 

 

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro

1. Zamawiający:
Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, tel.71 314 00 63, fax 71 317 81 84

2. Przedmiot zamówienia:
Remont dwóch kominów w budynkach Nadleśnictwa Miękinia położonych w miejscowościach:
- Kiełczyn 46
- Krzyżowice ul. Główna 19

3. Tryb postępowania – przetarg nieograniczony, prowadzony w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, ustanowiony przez Zamawiającego w dniu 16.04.2014 roku, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4, pkt. 8 ustawy Pzp).

4. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
dostępna na stronie internetowej: http://www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl/zamowienia lub odbiór w siedzibie Zamawiającego, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, pok. 4, w godz. 8:00 – 15:00
w dni robocze.

5. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Roman Pawłowski i Bartłomiej Maryniak w godzinach 8:oo–15:oo w dni robocze.

6. Termin realizacji zamówienia – do 15.10.2014r.

7. Kryteria wyboru oferty:
-cena-100%

8. Miejsce i termin składania ofert:
siedziba Zamawiającego, pok. 6 (sekretariat), do dnia 12.08.2014 r. godz.10:00

9. Termin i miejsce otwarcia ofert:
siedziba Zamawiającego, pok.15 (świetlica) – 12.08.2014 r. godz.10:30

10.Termin związania ofertą – 30 dni.

Nadleśniczy:

Waldemar Zaremba