Wydawca treści Wydawca treści

PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA DZIERŻAWĘ STACJI PALIW

PRZETARG PISEMNY OFERTOWY

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁÓŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI MIĘKINIA, W GMINIE MIĘKINIA, OZNACZONEJ GEODEZYJNIE JAKO DZIAŁKA NR 625/2 W CELU JEJ UŻYTKOWANIA WRAZ Z BUDYNKIEM I POZOSTAŁĄ INFRASTRUKTURĄ W CHARAKTERZE STACJI BENZYNOWEJ

– CAŁKOWITA POWERZCHNIA 0,2290 ha.

cena wywoławcza netto:  2 000 złotych miesięcznie


 

Nazwa i adres Wydzierżawiającego:

 

Nadleśnictwo Miękinia

ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia

tel. 071/3140063-4, fax 071/3646726

e-mail: miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl

 

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
    a) złożenie pisemnej oferty i oświadczeń sporządzonych zgodnie ze szczegółowymi warunkami postępowania przetargowego, które dostępne jest na stronie internetowej http://www.wroclaw.lasy.gov.pl 

b) wniesienie wadium w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych),
w terminie i na konto wskazane w szczegółowych warunkach postępowania przetargowego.

  1. Oferta powinna zawierać dokumenty wymienione w szczegółowych warunkach postępowania przetargowego.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego – Nadleśnictwo Miękinia,
ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, sekretariat  do dnia  18 czerwca 2020 roku do godz. 10oo .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 czerwca 2020 roku o godz. 1030 .

 

Nadleśniczy

Waldemar Zaremba