Wydawca treści Wydawca treści

 

Miękinia,13.09.2016 r.

 

 

ZO.2217.36.2016

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Nadleśnictwo Miękinia ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych, z przeznaczeniem na cele rolne położonych na terenie Nadleśnictwa, zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Pisemne oferty przetargowe powinny zawierać następujące informacje:
 1. imię, nazwisko, pełny adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 2. dokładny adres do korespondencji, numer telefonu (nieobowiązkowy) oraz adres email (nieobowiązkowy),
 3. rodzaj użytku z oznaczeniem oddziału i powierzchnią gruntu, który oferent zamierza wydzierżawić - według danych z załącznika nr 1,
 4. oferowana wysokość współczynnika mnożeniowego (q), który nie może być mniejszy niż podany współczynnik mnożeniowy za 1 ha (q/1ha). W oparciu o zaproponowany współczynnik mnożeniowy (q/1ha) zostanie wyliczony czynsz roczny, poprzez pomnożenie powierzchni przewidzianej do dzierżawy, oferowany współczynnik mnożeniowy i średnią cenę skupu pszenicy za poprzednie półrocze, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 63,68 zł za 1 q.
 5. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz ze wzorem umowy.
 1. Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 2. Umowy dzierżawy są zawierane na czas nieokreślony, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 3. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik
  numer 2, w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: "Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Miękinia" w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesłać pocztą na adres Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2,
  55-330 Miękinia, w terminie do dnia 05.10.2016 r., do godz. 9.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2016 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia (w świetlicy – I piętro).
 5. Nadleśnictwo Miękinia zastrzega sobie prawo do:
 1. zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
 2. odstąpienia  od przeprowadzenia przetargu przed jego rozpoczęciem,
 3. nie zatwierdzenia wniosku Komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
 1. Ofertowy pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:
 1. nie wpłynęła żadna oferta,
 2. żaden z oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości równej co najmniej wysokości wywoławczej,
 3. komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty,
 4. przetarg przeprowadza się także w przypadku, gdy wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 1. W ofertowym pisemnym przetargu nieograniczonym Komisja odrzuca ofertę jeżeli:
 1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
 2. nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 1 lub zawiera dane niekompletne, nieczytelne lub budzące inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień przez oferenta, mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
 3. zawiera określenie czynszu w wysokości mniejszej niż wysokość wywoławcza.
 1. O wyniku przetargu Komisja zawiadamia na piśmie uczestników przetargu.
 2. Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem w terminie do
  30.11.2016 r.
 3. Na wszelkie pytania i wątpliwości udziela odpowiedzi Starszy Specjalista Służby Leśnej – Katarzyna Łyszkiewicz pod telefonem (71) 314 00 63 (64) w godzinach i dniach urzędowych od 8:00 do 15:00.
 4. Formularz ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych oraz projekt umowy dzierżawy są dostępne na stronie internetowej nadleśnictwa: http://www.wroclaw.lasy.gov.pl/miekinia oraz w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia.