Wydawca treści Wydawca treści

ORGANIZACJA WYCIECZKI

Miękinia, dnia 19 kwietnia 2016r.

 

Znak sprawy: NP.166.1.2016

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Działając w imieniu Nadleśnictwa Miękinia , ul, Sportowa 2, 55-330 Miękinia zapraszam do złożenia oferty na  „ Wycieczkę do Rumunii /Transylwania-Maramuresz" zgodnie z  art. 4 pkt. 8 Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia nr 14/2014z dnia 18 sierpnia 2014r. wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2015r., poz. 2164 ze zmianami ).

 

 1. Zamawiający:

Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia

Tel. 71 3140063

Fax 71 3140064

e-mail: aneta.kubiak@wroclaw.lasy.gov.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „ Wycieczka do Rumunii /Transylwania-Maramuresz": - opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1

 • Wycieczka dla 22 osób
 • W okresie od 14.06.2016r. do 18.06.2016r.
 • Przejazd autokarem klasy LUX, nie starszym niż 10 lat wyposażonym w bezpłatna klimatyzację, video, WC, z ogólnodostępnym bezpłatnym serwisem kawowym,
 • 4 noclegi w hotelach *** w Rumunii ( pokoje 2 osobowe z oddzielnymi łózkami)
 • 4 śniadania ( bufet ), 1 obiadokolacja z napojami
 • 3 uroczyste obiadokolacje-biesiady z napojami, w tym dwie przy muzyce,
 • 5 obiadów z napojami
 • Wstępy do zwiedzanych obiektów w cenie oferty
 • Opieka pilota,  przewodnika
 • Tłumacz języka polsko-rumuńskiego podczas spotkania z rumuńskimi leśnikami
 • Ubezpieczenie NNW, KL i bagażu

 

Zwracam się z uprzejma prośba o Państwa wycenę oraz przedłożenie ofert cenowych zgodnie z powyższym zakresem.

II.I. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

63.51.10.00-4 – Organizacja wycieczek

II.II.  Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

II.III. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 1. Termin realizacji zamówienia

Data rozpoczęcia :

Wycieczka do Rumunii /Transylwania-Maramuresz w okresie miedzy:

14.06.2016r. – 18.06.2016r.

 1. Oferta powinna zawierać:
 • Cenę ofertową brutto za realizację usługi zgodnie z punktem II zaproszenia do złożenia oferty i opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1

 ( wg wzoru zawartego w załączniku nr 2 do zaproszenia )

 • Nr rachunku bankowego, na które zostanie przelane ewentualne wynagrodzenie Wykonawcy.
 • Załączniki:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert,

- szczegółowy program wycieczki wraz z podaniem tras przejazdów, nazw miejscowości  noclegowych i nazw hotelów oraz przemierzanych w poszczególnych dniach trasach wyrażonych w km,

- oświadczenie Wykonawcy o stanie posiadanych środkach transportu przeznaczonych do realizacji transportu (stan pojazdu, rok produkcji, długość okresu użytkowania, ilość przejechanych km),

- oświadczenie Wykonawcy o posiadanym doświadczeniu na stanowisku kierowcy dla osób przewidzianych do realizacji przejazdu,

- referencji z realizacji wycieczek na terenie Rumunii, nie starsze niż 5 lat wstecz od instytucji lub przedsiębiorców.

 

Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii.

 

V. Miejsce i termin złożenia oferty:

1. osobiście lub za pośrednictwem poczty w kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru :

Nadleśnictwo Miękinia

ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia

Oferta na : „ Wycieczkę do Rumunii /Transylwania-Maramuresz"

lub

2. z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres: aneta.kubiak@wroclaw.lasy.gov.pl

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2016r.

 1. Osobą do kontaktu jest : Aneta Kubiak tel. 666 872 150
 2. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do złożenia oferty, z zastrzeżeniem punktu VIII.
 4. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postepowanie bez podania przyczyny.
 5. Sposób przygotowania oferty :

Należy wypełnić formularz oferty ( załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami określonymi w pkt. IV.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest ponadto dołączyć :

 • Zaakceptowany na ostatniej stronie projekt umowy – załącznik nr 3
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  – załącznik nr 4
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5.

NADLEŚNICZY

WALDEMAR ZAREMBA