Wydawca treści Wydawca treści

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu

Miękinia 22-02-2018 rok

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
– zaproszenie do składania ofert

 

 1. W celu udzielenia zamówienia publicznego w sposób oszczędny i celowy oraz z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz legalności i gospodarności na zadanie

"Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu"

(nazwa zadania)

w dniu 05-02-2018 roku zaproszenie do składania ofert umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego. Po ogłoszeniu na stronie internetowej do Zamawiającego wpłynęły zapytania  w dniu 05.02.2018 roku (T-Mobile Polska S.A.), 08.02.2018 roku (Orange Polska), 12.02.2018 roku (Polkomtel Sp z o.o.) i w dniu 13.02.2018 roku (T-Mobile Polska S.A.). Na wszystkie pytania udzielono odpowiedzi odpowiednio w terminach: 07.02.2018 roku, 12.02.2018 roku, 13.02.2018 roku. Wszystkie odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Nadleśnictwa Miękinia. Z uwagi na złożone zapytania przesunięto termin składania ofert, do dnia 14.02.2018 roku do godziny 1000, do którego wpłynęły następujące oferty :

LP

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Nr oferty

Uwagi

1

Telestrada S.A. ul. Murmańska 25

04-203 Warszawa

123 185,73

135

 

 

2

Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160,

02-326 Warszawa

98 954,12

146

 

 

3

T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12,

02-674 Warszawa

116 850,00

148

 

 
 1. Badanie i ocena złożonych ofert

Oferta nr 135  - oferta nie spełnia warunków określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Wykonawca nie przedstawił miesięcznej kwoty abonamentu dla pozycji 58-66 i 68-71 Załącznika nr 3 do Formularza ofertowego, Wykonawca nie przedstawił umowy i cennika usług zgodnych ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, w tym: określił wyższą kwotę za wymianę karty SIM niż przewidział to Zamawiający (Pkt. 13 SOPZ), wskazał opłatę za zawieszenie świadczenia usług telefonicznych wyższą niż przewidział Zamawiający (Pkt. 15 F ppkt. b SOPZ) oraz wskazał niezgodną z opisem Zamawiającego opłatę za aktywację usług połączeń międzynarodowych (Pkt. 15 A ppkt. e SOPZ).

Oferta nr 146  - oferta nie spełnia warunków określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Wykonawca nie przedstawił umowy i cennika usług zgodnych ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, w tym: określił wyższą kwotę za wymianę karty SIM niż przewidział to Zamawiający (Pkt. 13 SOPZ), wskazał opłatę aktywacyjną niezgodną z opisem Zamawiającego (Pkt. 1 i 7 SOPZ), wskazał niezgodną z opisem Zamawiającego opłatę za zmianę numeru abonenckiego (Pkt. 15 A ppkt. k SOPZ).

Oferta nr 148  - oferta spełnia warunki określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

 

 1. Proponuje się wybór oferty najkorzystniejszej Nr 148 Wykonawcy T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

za cenę netto 95 000 zł, brutto 116 850 zł (słownie sto szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych brutto).

 1. Postępowanie unieważniono – nie dotyczy -
 1. Realizacja zamówienia nie wymaga* wymaga* zawarcia pisemnej umowy.

  Zamawiający:

Nadleśniczy

      mgr inż. Waldemar Zaremba


Miękinia 13-02-2018 rok

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO OGŁOSZENIA

Nadleśnictwo Miękinia informuje, że do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zaproszenia do składania ofert na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu” w dniu 12.02.2018 roku i 13.02.2018 roku wpłynęły następujące pytania, na które udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Pkt 6 zapytania ofertowego w zw. z pkt 21 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego – stosownie do treści art. 56 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, wymaga formy pisemnej lub elektronicznej i powinna zawierać co najmniej elementy wskazane w ust. 3 ww. przepisu.

W konsekwencji Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez wskazanie czy Zamawiający przewiduje, że umowy (jednostkowe) o świadczenie usług telekomunikacyjnych będą zawierane dla poszczególnych kart SIM i jako takie zawierać będą wszystkie niezbędne elementy umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, z zastrzeżeniem że podstawowe warunki tych umów będzie określać umowa (główna)  w sprawie udzielenia zamówienia? Jednocześnie Wykonawca podkreśla, iż przyjęcie przez Zamawiającego, że jedyną podstawa świadczenia usług telekomunikacyjnych będzie załączona do SIWZ umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego naraża Wykonawcę na naruszenie przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne. Mając na uwadze powyższe czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje dołączenia do oferty projektu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz umowy do 30 tys. euro, przy czym ta druga ma zawierać wymagania określone w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia pojedynczych umów na poszczególne karty SIM.

Pytanie nr 2

Preambuła załącznika nr 1 do zapytania ofertowego oraz pkt 6 tegoż – Czy Zamawiający potwierdza, że usługi objęte zapytaniem mają być świadczone dla 72 numerów, zaś postanowienie o wygaszeniu 3 numerów ma zastosowanie wyłącznie w przypadku gdyby postępowanie wygrał dotychczasowy operator i tym samym nie doszłoby do zmiany wykonawcy?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający potwierdza, że usługi objęte zapytaniem mają być świadczone dla 72 numerów, niezależnie od tego jaki operator wygra postępowanie.


Pytanie nr 3

Pkt 5 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego - Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż bezpłatne połączenia w usłudze sieć firmowa obejmują karty SIM objęte niniejszym postępowaniem i dotyczą połączeń krajowych.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający potwierdza, że bezpłatne połączenia w usłudze sieć firmowa obejmują karty SIM objęte niniejszym postępowaniem i dotyczą połączeń krajowych.

Pytanie nr 4

Pkt 7 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego - Zamawiający wymaga, aby procedura przeniesienia numerów była bezpłatna i bez zmiany numerów. Czy to oznacza, że przenoszone numery na dzień przeniesienia objęte będą zobowiązaniami wobec dotychczasowego dostawcy usług i będzie się to wiązało z zapłatą kar umownych z tytułu rozwiązania dotychczasowych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych z tego tytułu (uprawnienia wynikające z art. 57 ust. 6 ustawy prawo telekomunikacyjne)? Jeśli tak, to należy przypomnieć, że powyższy wymóg jest niedopuszczalny, bowiem zamówienie jest umową odpłatną, co oznacza, że wszystkie koszty związane w realizacją zamówienia ponosi Zamawiający a nie wykonawca. Kary umowne wynikające z umów zawartych z dotychczasowym Wykonawcą stanowią zobowiązanie Zamawiającego. Ponadto Zamawiający stawiając powyższy wymóg naruszył zasadę przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie zasady uczciwej konkurencji oraz zasady równego traktowania wykonawców. Sformułowane przez Zamawiającego wymaganie postawiło w uprzywilejowanej pozycji obecnego operatora, który przy kalkulacji ceny ofertowej nie będzie zmuszony uwzględnić kosztów związanych z zapłatą kar umownych. Przypominamy, że Zamawiający ma obowiązek prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w taki sposób, aby żaden konkretny Wykonawca nie znajdował się w lepszej sytuacji od pozostałych Wykonawców zdolnych do realizacji danego zamówienia.

Odpowiedź nr 4:

Przenoszone numery wyspecyfikowane w Załączniku nr 3 formularza ofertowego nie będą  objęte koniecznością zapłaty kar umownych z tytułu rozwiązania dotychczasowych umów.

Pytanie nr 5

Pkt 8 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego – mając na uwadze komentarz do pkt 7 Wykonawca wnosi o wskazanie jaka jest wysokość zobowiązań, których przejęcia od dotychczasowego operatora wymaga Zamawiający.

Odpowiedź nr 5:

Wszystkie zobowiązania Zamawiający przedstawił w ogłoszonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zaproszenia do składania ofert na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu”.

Pytanie nr 6

Pkt 11 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego – czy Zamawiający wyraża zgodę aby dostarczone urządzenia były objęte gwarancją producenta na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej, zaś Wykonawca ponosił odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający wymaga spełnienia warunku opisanego w 11 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego przez Wykonawcę, a w związku z tym nie wyraża zgody aby dostarczone urządzenia były objęte gwarancją producenta na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej, zaś Wykonawca ponosił odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Pytanie nr 7

Pkt 13 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego – czy Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem dni roboczych należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem dni roboczych należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 8

Pkt 15 lit. A a), Lit. B a) załącznika nr 1 do zapytania ofertowego – Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż pomimo że Zamawiający nielimitowane i bezpłatne w ramach abonamentu połączenia na terenie UE w ramach sieci mobilnych, to okoliczność ta – zgodnie z pkt 21 zapytania ofertowego - nie wyłącza możliwości zastosowania cennika usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych obowiązujący u danego wykonawcy oraz regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, które to określają nie tylko koszty, ale również inne warunki świadczenia poszczególnych usług telekomunikacyjnych obowiązujące u danego operatora?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający informuje, że należy poszczególne abonamenty muszą zawierać warunki określone w pkt 15 lit. A a), Lit. B a) załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.

Pytanie nr 9

Pkt 16 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego – postanowienie o tym, że Zamawiający może rozwiązać umowę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi jest sprzeczne z istotą umów zawieranych na czas oznaczony. Przeczy istocie zamówienia,  którego celem jest m.in. zapewnienie trwałości stosunku zobowiązaniowego, do powstania którego doszło w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca podkreśla przy tym, że ustawodawca nie wskazuje żadnych innych sytuacji (poza przepisem art. 145 ust. 1 PZP), w której możliwe i dopuszczalne byłoby odstąpienie lub rozwiązanie umowy w sprawie udzielenia zamówienia zawartej na czas określony. Poza argumentami natury prawnej, Wykonawca wskazuje także na argumentację ekonomiczną i biznesową związaną z przyjęciem, iż przedmiot zamówienia został opisany w sposób prawidłowy i jako taki obejmuje wszelkie pozycje cenotwórcze występujące przez cały okres realizacji zamówienia.  W konsekwencji oferta wykonawcy uwzględnia wszelkie elementy niezbędne do prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej, w szczególności okres świadczenia poszczególnych usług.  Warto również zwrócić uwagę że zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Zamawiający powinien wydatki publiczne dokonywać w sposób celowym oszczędny uniemożliwiający terminową realizację zadań w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, natomiast poprzez dopuszczenie możliwości rozwiązania przez Zamawiającego umowy (czyli rezygnacji przez Zamawiającego z usług) w każdym czasie, Zamawiający zmusza Wykonawcę do wkalkulowania w koszty ofert zagrożenia wynikające z nieprzewidzianych rezygnacji a przez to podraża wartość oferty i naraża się na dodatkowe koszty. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o usuniecie spornego postanowienia. W przypadku utrzymania decyzji o dopuszczeniu możliwości rozwiązania umowy, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający zwróci wykonawcy koszty poniesione przez Wykonawcę w celu rozpoczęcia świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia (w tym opłaty instalacyjne, aktywacyjne), które zasadniczo ujmowane są w opłatach jednostkowych liczonych dla pełnego okresu, na jaki dana umowa ma być zawarta. Czy Zamawiający wprowadzi dodatkowy termin wzywający do wykonania/należytego wykonania umowy?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający podtrzymuje zapis pkt. 16 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, mówiący o tym, że przysługuje mu prawo rozwiązania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej.

Pytanie nr 10

Obniżenie parametrów technicznych urządzenia z kategorii C na: android 6.0 oraz aparat główny 8 megapikseli?

Odpowiedź nr 10:

Nie wyrażamy zgody na obniżenie parametrów technicznych.

Pytanie nr 11

Zmniejszenie ilości modeli telefonów do 2 w kategorii B

Odpowiedź nr 11:

Wyrażamy zgodę na zmianę ilości oferowanych modeli aparatów komórkowych opisanych w pkt. 2 ppkt. B Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

- dla grupy aparatów pod lit. B: 2 modele.

 

     Zamawiający:

Nadleśniczy

      mgr inż. Waldemar Zaremba


Miękinia 12-02-2018 rok

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO OGŁOSZENIA

Nadleśnictwo Miękinia informuje, że do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zaproszenia do składania ofert na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu” w dniu 08.02.2018 roku wpłynęły następujące pytania, na które udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia ust. 2, pkt. A – uprzejmie informujemy, iż wskazany przez Państwa preferowany model aparatu, tj. Huawei P10 nie jest dostępny na terenie Polski (w oficjalnej dystrybucji producenta) w wariancie z pamięcią wewnętrzną 128 GB. Prosimy o informację, czy Zamawiający zmodyfikuje specyfikację poprzez zmianę modelu preferowanego aparatu, bądź też poprzez zmianę wymagania w zakresie pamięci wewnętrznej?

Odpowiedź nr 1:

Wyrażamy zgodę na zmianę ilości pamięci wbudowanej w kategorii A telefonów ze 128GB na 64GB (pkt. 2 ppkt. A Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia).

Pytanie nr 2

Dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia ust. 2 – zwracamy uwagę Zamawiającego, iż wyspecyfikowane w dokumentacji cechy i funkcjonalności, jakie muszą spełniać zaoferowane przez wykonawców aparaty są na tyle wysokie i specyficzne, iż nie jest możliwe dobranie aż po 3 modeli telefonów których wartość będzie oscylować mniej więcej na zbliżonym do siebie poziomie (Zamawiający ma zapewne świadomość, iż w przypadku gdy wykonawcy dla spełnienia wymogu zaoferowania min. 3 modeli aparatów będą musieli zaoferować aparaty o wartości zdecydowanie wyższej od tych wskazanych przez Zamawiającego jako „modele preferowane”, to wówczas będzie to miało przełożenie wprost na wartość uzyskanych w takim postępowaniu ofert).

Dlatego też prosimy o następującą modyfikację Państwa wymagań :

- dla grupy aparatów pod lit. A: prosimy o ograniczenie ilości zaoferowanych aparatów do 2 modeli,

- dla grupy aparatów pod lit. B: prosimy o modyfikacje wymagania w zakresie systemu operacyjnego w następujący sposób: Android 7.0 lub nowszy,

- dla grupy aparatów pod lit. C: prosimy o ograniczenie ilości zaoferowanych aparatów do 1 modelu,

Odpowiedź nr 2:

Wyrażamy zgodę na zmianę ilości lub parametrów oferowanych modeli aparatów komórkowych opisanych w pkt. 2 ppkt. A, B i C Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

- dla grupy aparatów pod lit. A: 2 modele,

- dla grupy aparatów pod lit. B: Android 7.0 lub nowszy,

- dla grupy aparatów pod lit. C: 2 modele.

 

Pytanie nr 3

Dotyczy ust. 15 pkt F ppkt a – zwracamy Państwa uwagę, iż wymaganie na „możliwość zakupu sprzętu i abonamentów dla nowych telefonów na takich samych warunkach jak zawarta umowa” przy jednoczesnym wymaganiu, aby okres świadczenia dla nowych usług był tożsamy z umową pierwotną skutkuje, iż wykonawca nie jest w stanie w sposób racjonalny oszacować kosztów takiej oferty (wykonawca nie wie ile sztuk i jakich konkretnie modeli Zamawiający będzie chciał dokupywać w trakcie trwania kontraktu, ponadto wykonawca nie wie w którym okresie trwania umowy pierwotnej takie przypadki będą miały miejsce). Reasumując, przy tak „ogólnie” sformułowanych wymaganiach nie jest możliwe przygotowanie oferty, która będzie rzeczywistym odzwierciedleniem potrzeb Zamawiającego.

Uwzględniając powyższe prosimy o informację, czy wzorem innych postępowań przetargowych, możliwa jest modyfikacja Państwa wymagań poprzez dodanie poniższego: Wynagrodzenie za zakup dodatkowego sprzętu i abonamentów dla nowych telefonów będzie określane na podstawie cen dostępnych w aktualnym na dzień wystąpienia takiego przypadku, cenniku Wykonawcy dedykowanego dla Klientów Biznesowych / Kluczowych”.

Odpowiedź nr 3:

Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie nowych zapisów do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 4

Dotyczy ust. 15 pkt F ppkt b – prosimy o :

- oszacowanie ile przypadków „bezpłatnego obniżenia abonamentu” może mieć miejsce w okresie trwania kontraktu?

- doprecyzowanie, iż każdorazowo zastosowanie będzie miała taryfa dla Klientów Biznesowych aktualna na dzień wystąpienia takiego przypadku,

- potwierdzenie, iż strony będą odnosić się do taryfy „analogicznej” w swoim zakresie do przedmiotu zamówienia (tj. taryfy ze aparatem telefonicznym o zbliżonej wartości oraz z pozostałym zakresem usługowym jak w niniejszym postępowaniu)?

Odpowiedź nr 4:

Z uwagi na brak możliwości technicznych umożliwiających oszacowanie ilości przypadków obniżenia abonamentu zakłada się, że będzie to nie więcej niż kilka w okresie trwania kontraktu. Ceny świadczonych standardowo usług i sprzętu, a nie ujętych w treści oferty oraz zapytania ofertowego, rozliczane będą po najniższej cenie przewidzianej dla klientów biznesowych usług oraz wg. cennika sprzętu dla klientów biznesowych, które obowiązywać będą w cenniku Wykonawcy w dniu zamawiania usługi lub sprzętu.

Pytanie nr 5

Uwzględniając niezbędny czas na zapoznanie się z Państwa odpowiedzią na niniejszy wniosek, proszę o wyznaczenie nowego terminu składania ofert. Jednocześnie proszę o zagwarantowanie oferentom minimum 5 dni roboczych na przygotowanie ofert, licząc od dnia udzielenia odpowiedzi na niniejszy wniosek.

Odpowiedź nr 5:

Wyrażamy zgodę na zmianę terminu składania ofert. Termin ostateczny ustala się na 14.02.2018 roku do godziny 1000. Otwarcie ofert nastąpi 14.02.2018 roku do godziny 1030 w świetlicy Nadleśnictwa (I piętro) przy ul. Sportowej 2, 55-330 Miękinia

Zamawiający:

Nadleśniczy

      mgr inż. Waldemar Zaremba


Miękinia 07-02-2018 rok

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO OGŁOSZENIA

 

Nadleśnictwo Miękinia informuje, że do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zaproszenia do składania ofert na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu” w dniu 05.02.2018 roku wpłynęły następujące pytania, na które udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o zmianę ilości pamięci wbudowanej w kategorii A telefonów. 128GB występują tylko na wolnym rynku. Operatorzy komórkowi posiadają wersje 64GB.

Odpowiedź nr 1:

Wyrażamy zgodę na zmianę ilości pamięci wbudowanej w kategorii A telefonów ze 128GB na 64GB (pkt. 2 ppkt. A Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia).

Pytanie nr 2

Prosimy o możliwość dostarczenia telefonu w kategorii A o parametrach delikatnie zmienionych do Państwa potrzeb: Aparat główny 16 Mpx, Pamięć wbudowana 32GB, Bateria 3000 mAh

Odpowiedź nr 2:

Nie wyrażamy zgody na dalsze obniżanie parametrów telefonów w kategorii A (pkt. 2 ppkt. A Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia).

Pytanie nr 3

Informacja do punktu 3. Urządzenia wysyłamy w konfiguracji akcesoriów od producenta. Zależne jest to od producenta, czy zawiera ona w zestawie zestaw słuchawkowy itp. Oczywiście wszystkie zawierają niezbędne akcesoria w postaci bateria, ładowarka + większość kabel USB. Dlatego prosimy o modyfikację, ponieważ nie mamy wpływu na akcesoria do niektórych urządzeń.

Odpowiedź nr 3:

Wyrażamy zgodę na dostawę akcesoriów zgodnych z dostawą od producenta w zakresie: ładowarki samochodowej, zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego, kabla USB (pkt. 3 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia).

Pytanie nr 4

Prosimy o możliwość dostarczenia każdej karty z zabezpieczeniem PIN. Oczywiście po ich otrzymaniu będzie je można z pozycji urządzenia zlikwidować.

Odpowiedź nr 4:

Wyrażamy zgodę na dostawę zabezpieczonych PIN’em kart SIM LTE, o ile jest możliwość całkowitej dezaktywacji kodu PIN dla kart opisanych w pkt. 15 B, 15 C i 15 D Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Karty należy oznakować w celu jednoznacznego zaklasyfikowania ich do przeznaczenia opisanego w pkt. 15 B, 15 C i 15 D Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający:

Nadleśniczy

      mgr inż. Waldemar Zaremba


Zn. spr. SR.270.3.2018                                                                                                                  Miękinia, 05-02-2018r

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 1. Zamawiający Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia

                                                     (nazwa i adres Zamawiającego)

             zaprasza do złożenia oferty na :

 1. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszego zaproszenia.

 (nazwa zadania, cechy, ilość, jednostki miary)

 1. Termin realizacji zamówienia: 25 miesięcy od dnia podpisania umowy

(określić czas realizacji zamówienia)

 1. Kryteria oceny i wyboru ofert : Cena – 100% - ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie łączna cena netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, podana w ofercie.

(wskazać jakie)

 1. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):


O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki:

 1. posiadanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 1-0, tj. spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym lub aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
 

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. wpis do rejestru przedsiębiorstw telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne,
   

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 1-0, tj. spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym lub zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

 

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 1-0, tj. spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym,

 

 1. udzielenie gwarancji minimum 24 m-ce na dostarczony sprzęt, na akcesoria min. 12-miesięcznej gwarancji, a na baterie min. 6-miesięcznej gwarancji.

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 1-0, tj. spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oceny dostarczonych przez Wykonawców
ww. oświadczeń i dokumentów wchodzących w skład oferty.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:
   

„Oferta na Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu”

(nazwa zadania)

na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Do oferty należy dołączyć projekt umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych zawierający wszystkie elementy wynikające z ustawy z dn. 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1907) i wymagania określone przez Zamawiającego zawarte w treści załącznika nr 1 zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Do oferty należy również dołączyć szczegółowy wykaz proponowanych abonamentów dla każdego numeru z osobna, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 13.02.2018 roku, do godziny 10 00  w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sportowej 2, 55-330 Miękinia, osobiście lub pocztą tradycyjną. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.02.2018 roku, o godzinie 10 30  w świetlicy (I piętro) Zamawiającego przy ul. Sportowej 2, 55-330 Miękinia.

 

 1. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie (osobiście, pocztą meilową lub pocztą tradycyjną) wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie Sekretarz Nadleśnictwa – Bartłomiej Maryniak.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
                                                                                                     Nadleśniczy

                                                                                       mgr inż. Waldemar Zaremba