Lista aktualnosci Lista aktualnosci

ZAKOŃCZENIE KOMPLEKSOWEGO PROJEKTU OCHRONY GATUNKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH NA OBSZARACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ PGL LASY PAŃSTWOWE

Nadleśnictwo Miękinia z przyjemnością podsumowuje swój udział w zakończonym w tym roku (2023) przedsięwzięciu pod nazwą:

„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”.

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna), było znaczącym przedsięwzięciem w skali całej Polski, angażującym łącznie 114 nadleśnictw, 16 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i obejmującym 117 obszarów Natura 2000, na których były prowadzone działania

Okres realizacji: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
przy wsparciu Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako jednostki realizującej projekt (JRP)

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmował wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Katalog wykonanych prac:

 • dostosowanie składu gatunkowego do potrzeb gatunku lub siedliska,
 • zabiegi czynnej ochrony siedlisk (w tym np. ekstensywne użytkowanie kośne lub kośno-pastwiskowe łąk, budowa zastawek, przegród, blokowanie rowów melioracyjnych w celu utrzymania określonego uwilgotnienia),
 • zabiegi czynnej ochrony gatunków (w tym: wieszanie budek lęgowych, budowa platform lęgowych, zabezpieczanie miejsc rozrodu, lęgowisk, zimowisk, sadzenie roślin żywicielskich dla motyli i in.),
 • zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych (np. czeremchy amerykańskiej, rdestowców),
 • monitorowanie występowania gatunków chronionych,
 • kanalizacja ruchu turystycznego (np. tworzenie i wyposażenie ścieżek edukacyjnych, tras nordic walking),
 • ograniczenie drapieżnictwa (duże zagrożenie dla chronionych gatunków ptaków stanowią drapieżniki, których presję ograniczano w różny sposób, np. przez odstrzał, odłów i wywiezienie w dalsze rejony, zastosowanie odstraszających preparatów).

Działania Nadleśnictwa Miękinia

W ramach projektu, Nadleśnictwo Miękinia skupiło się na dwóch kluczowych działaniach:

 • Zarządzanie Zmiennowilgotnymi łąkami trzęślicowymi (siedlisko 6410): Nadleśnictwo Miękinia przeprowadziło serię koszeń, ukierunkowanych na ochronę rodzimej flory zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych. Przeprowadzone zabiegi: koszenia oraz usuwania nalotów drzew i krzewów miały na celu eliminację gatunków inwazyjnych, ekspansywnych i obcych dla chronionego siedliska. Podjęte przez nadleśnictwo działania były niezbędne dla utrzymania i poprawy stanu ochrony tego cennego łąkowego siedliska, funkcjonującego w ramach obszaru Natura 2000 „Łęgi odrzańskie”.
 • Działania na rzecz ochrony motyla - Przeplatka maturna Euphydryas maturna: Działania nadleśnictwa w tym zakresie polegały na wzbogaceniu siedlisk występowania motyli przez nasadzenia Kaliny koralowej. Nasadzenia były realizowane w strategicznie wybranych lokalizacjach, w ramach obszarów Natura 2000 „Łęgi odrzańskie” i „Dolina Widawy” blisko naturalnych siedlisk bytowania Przeplatki maturna. Występowanie Kaliny koralowej jest ściśle powiązane z biologią Przeplatki, zatem zwiększenie udziału Kaliny miało kluczowe znaczenie dla wspierania populacji motyli na terenach nadleśnictwa, oraz przyczyniło się do zwiększenia różnorodności biologicznej.

Zasięg realizacji projektu pn. "Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" przedstawia mapa 1. Nadleśnictwa biorące udział w projekcie oraz obszary Natura 2000, na których był on realizowany

Efekty projektu

Najistotniejszym rezultatem projektu była powierzchnia siedlisk, których stan ochrony został poprawiony bądź wzmocniony poprzez przeprowadzone działania ochrony czynnej.

 • powierzchnia siedlisk wspieranych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (CI): 14 893 ha
 • liczba typów siedlisk objętych działaniami ochronnymi: 30 szt.
 • liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi: 32 szt.

Wartość projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu: 30 305 005,14 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 23 379 179,85 zł

Kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 19 872 302,87 zł