Wydawca treści Wydawca treści

Naprawa infrastruktury drogowej w Nadleśnictwie Miękinia po intensywnych opadach deszczu.

Zn. Spr.: SA.270.21.2020                                                                                    Miękinia, 20.11.2020 r.

 

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

  1. Zamawiający

Nadleśnictwo Miękini ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia

                                                           (nazwa i adres Zamawiającego)

zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia:

Naprawa infrastruktury drogowej w Nadleśnictwie Miękinia po intensywnych opadach deszczu.

Zakres:

Leśnictwo Gałów (droga w oddziale 268) - uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi na długości ok. 385,0 mb, mieszanką granitową frakcji 0/63 w ilości 150,0 t;

Leśnictwo Wawrzeńczyce - (droga w oddziale 338k) naprawa nawierzchni drogi na długości ok. 250,0 mb, tłuczniem granitowym frakcji 31,5/63 w ilości 200,0 t;

- (droga w oddziale 332c) naprawa nawierzchni drogi na długości ok. 200,0 mb, tłuczniem granitowym frakcji 31,5/63 w ilości 200,0 t;

Leśnictwo Sulistrowiczki (droga w oddziale 151g) - uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi na długości ok. 20,0 mb, mieszanką granitową frakcji 0/63 w ilości 25,0 t;

Leśnictwo Uliczno (droga w oddziale 237a) - uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi na długości ok. 80,0 mb, mieszanką granitową frakcji 0/63 w ilości 25,0 t;

(plac manewrowy w oddziale 228a)

- uzupełnienie ubytków w nawierzchni placu manewrowego na długości ok. 80,0 mb,  mieszanką granitową frakcji 0/63 w ilości 25,0 t;

Leśnictwo Tąpadła (droga D00-150012/03 i droga D00-150012/04) - uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi na długości ok. 300,0 mb mieszanką granitową frakcji 0/63 w ilości 25,0 t; - naprawa uszkodzeń nawierzchni koparką lub koparko-ładowarką;

(droga D00-15008/03)

- uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi na długości ok. 300,0 mb, mieszanką granitową frakcji 0/63 w ilości 25,0 t; - naprawa uszkodzeń nawierzchni koparką lub koparko-ładowarką;

(nazwa zadania, cechy, ilość, jednostki miary)

  1. Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do 28.12.2020 r.

(określić czas realizacji zamówienia)

  1. Kryteria oceny i wyboru ofert : Cena brutto – 100 %

(wskazać jakie)

  1. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):
  1. Wykonawca musi być podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, co potwierdza, składając w załączeniu do oferty odpowiedni dokument (np. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub odpis z właściwego rejestru) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

2. Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

- dysponować taborem transportowym i sprzętem budowlanym – koniecznym do wykonania zamówienia;

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca składa w załączeniu do oferty stosowne oświadczenie (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do oferty).

  1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację: „Oferta na naprawę infrastruktury drogowej w Nadleśnictwie Miękinia po intensywnych opadach deszczu”

(nazwa zadania)

  1. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 30.11.2020 roku,

do godziny 14:30 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sportowa 2 Miękinia Osobiście lub pocztą tradycyjną.

  1. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie Marcin Czerski.                                                                                              

Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia

Waldemar Zaremba