Wydawca treści Wydawca treści

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie organizacji „Wycieczki samolotowej do Gruzji”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie organizacji „Wycieczki samolotowej do Gruzji”

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia, na podstawie punktu 11 Zaproszenia  do składania ofert o zamówienie publiczne, unieważnia postępowanie na organizację: „Wycieczka samolotowa do Gruzji-impreza wielofunkcyjna generująca świadczenia kulturalno oświatowe oraz wypoczynkowe współfinansowana za środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla zadeklarowanych 28 osób uprawnionych do korzystania z tego funduszu” znak sprawy NP.270.2.2018, wobec nie podpisania umowy przez Wykonawcę - GMSynergy sp. z o.o. sp. komandytowa ul. Tuszyńska 67, 95-030 Rzgów , którego oferta z dnia 19 listopada 2018 roku, złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP, została oceniona jako najkorzystniejsza, pomimo wyznaczenia dodatkowego, ostatecznego terminu zawarcia umowy.