Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż samochodu osobowo-terenowego marki Toyota RAV 4

Miękinia 31-12-2014 rok

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z wyboru ofert pisemnego przetargu nieograniczonego
na sprzedaż samochodu osobowo-terenowego marki Toyota RAV 4
w Nadleśnictwie Miękinia

 

1.   Termin i miejsce przetargu

Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08.12.2014 r. o godz. 10.30 w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia,
ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, w świetlicy na I piętrze.

Termin składania ofert: 08.12.2014 roku, godz. 10.15

Termin otwarcia ofert: 08.12.2014 roku, godz. 10.30

2.   Komisja Przetargowa

Komisja Przetargowa została powołana Decyzją Nadleśniczego Nr 63/2014 z dnia 17.11.2014 roku w składzie:

1.      Sekretarz Nadleśnictwa Bartłomiej Maryniak                    - Przewodniczący komisji

2.      Referent administracyjny Jadwiga Korban                        - Sekretarz komisji

3.      Księgowa Sylwia Kosowska                                                - Członek komisji

Komisja stwierdziła prawidłowość ogłoszenia o przetargu.

3.   Oznaczenie przedmiotu przetargu

Samochód osobowo-terenowy Toyota RAV 4 o numerze rej. DSR 11282 (Nr inw. 741-00511)

Rok produkcji – 1998

Pojemność silnika/moc – 1998 ccm/94kW (128KM)

Cena wywoławcza: 5 842,50 PLN Brutto (4 750 Netto).

 

4.   Informacja o złożonych ofertach

Do dnia terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty.

Numer oferty

Imię i nazwisko lub

nazwa (firma) oferenta

Zaoferowana cena zł brutto

41/5

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Piotr Adam Dąbrowski „Spedition Dąbrowski" Wałbrzych

7 600,00

41/8

Waldemar Zaremba Miękinia

10 100,00

 

 

5.   Wybór najkorzystniejszej oferty:

Najwyższa zaoferowana cena wynosi 10 100,00 złotych. Cenę zaoferował Waldemar Zaremba, zam. w Miękini. Nabywca wpłacił wadium, zaliczone na poczet ceny nabycia, w kwocie 550,00 złotych.

Zastępca Nadleśniczego

mgr inż. Tomasz Międzyrzecki

 

Miękinia, dn. 19.11.2014r.


Ogłoszenie o przetargu w formie pisemnych ofert na sprzedaż
samochodu ciężarowego marki Toyota RAV 4

1.     Nazwa i siedziba sprzedającego:
Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia

2.     Przedmiot sprzedaży:
Samochód terenowy Toyota RAV 4
Rok produkcji – 1998
Pojemność silnika/moc – 1998 ccm/94kW (128KM)

3.     Cena wywoławcza brutto:
5 842,50 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 50/100)

4.     Miejsce oględzin:
Pojazd można oglądać na terenie Nadleśnictwa Miękinia przy ul. Sportowej 2 w Miękini w dni robocze, w terminie od 03.12.2014 r. do 08.12.2014 r. w godz. od 8.00 do 14.00.

5.     Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Miękinia (pokój nr 5) lub pod numerem telefonu 71-314 00 63 (64) w dni robocze od godz. od 8.00 do 14.00.

6.     Wadium:
Biorący udział w przetargu są zobowiązani do wpłacenia wadium w wysokości 550,00zł na rachunek bankowy Nadleśnictwa Miękinia
PKO BP SA O/WROCŁAW 86 1020 5242 0000 2902 0121 5631 w terminie do dnia 08.12.2014 r. do godz. 09.00.
Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu na rachunek Nadleśnictwa.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

7.     Składanie ofert:
Oferty zakupu, z dołączonym dowodem wpłaty wadium, należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie biura Nadleśnictwa Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, (sekretariat) do dnia 08.12.2014 r. do godz. 10.15.
Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta z dopiskiem:
,,Oferta – samochód Toyota RAV 4. Nie otwierać przed dniem 08.12.2014 r. do
godz. 10.30
".
Oferta powinna zawierać oferowaną cenę zakupu brutto, dowód wniesienia wadium, imię, nazwisko, adres kupującego oraz nr telefonu kontaktowego, oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami i Regulaminem przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
Okres związania ofertą wynosi 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

8.     Otwarcie ofert:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2014 r. o godz. 10.30 w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, w świetlicy na I piętrze.

 

9.     Dodatkowe informacje:
W przypadku, kiedy zostaną złożone dwie lub więcej ofert o tej samej, najwyższej cenie zakupu, sprzedający zarządzi ustną licytację z udziałem tych oferentów, powiadamiając ich o miejscu i czasie licytacji.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

10.  Zawarcie umowy kupna-sprzedaży i odbiór samochodu:
Kupujący, którego oferta zostanie wybrana przez sprzedającego, zostanie poinformowany o wyborze oraz o konieczności uiszczenia zaoferowanej ceny zakupu na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury (wadium uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone w poczet ceny zakupu).
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli kupujący uchyli się od zapłaty za przedmiot sprzedaży.
Zaoferowaną kwotę należy wpłacić w terminie do 3 dni od dnia uzyskania informacji o wyborze ofert zakupu na rachunek bankowy Nadleśnictwa
PKO BP SA O/WROCŁAW 86 1020 5242 0000 2902 0121 5631
Kupujący zobowiązany jest do odbioru przedmiotu sprzedaży w terminie do 3 dni od daty zapłaty.


Regulamin nieograniczonego przetargu w formie pisemnych ofert na sprzedaż samochodu marki Toyota RAV 4


1. Sprzedającym jest Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia.

2. Przedmiotem przetargu jest samochód ciężarowy marki Toyota RAV 4; nr rejestracyjny  DSR 11282.

3. Przystępujący do przetargu składają pisemne oferty w nieprzejrzystych, trwale zamkniętych kopertach zaadresowanych:
Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia
Oferta – samochód Toyota RAV 4. Nie otwierać przed dniem 08.12.2014 r. do

godz. 10.30".

4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Przetarg ma charakter przetargu nieograniczonego w formie pisemnych ofert.

6. Przetarg przeprowadza się w miejscu i terminie ustalonym przez Sprzedającego.

7. Sprzedający zobowiązany jest udostępnić wszelkie informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży.

8. Członkiem komisji przetargowej nie może być uczestnik przetargu, a także osoba mu bliska lub pozostająca z nim w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przetargowej. Przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje z uczestnikiem przetargu faktycznie we wspólnym pożyciu.

9. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa Miękinia.

10. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczone na stronie internetowej powinno zawierać w szczególności:
a) opis przedmiotu sprzedaży,
b) cenę wywoławczą,
c) wysokość wadium oraz termin i formę jego wniesienia,
d) termin i miejsce przetargu,
e) pouczenie o skutkach uchylenia się od zapłaty za przedmiot sprzedaży.

11. Oferta powinna zawierać:
a) oferowaną cenę zakupu brutto,
b) dowód wniesienia wadium
c) imię nazwisko, adres kupującego oraz nr telefonu kontaktowego
d) oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami i Regulaminem przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

12. Kompletne oferty umieszczone w zaklejonych kopertach muszą być złożone w sekretariacie Nadleśnictwa do dnia 08.12.2014 r. do godz. 10.15. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi 08.12.2014 r. o godz. 10.30 w świetlicy Nadleśnictwa Miękinia.

13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą.

14. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja Przetargowa powołana przez
Nadleśniczego Zarządzeniem Nr 63/2014 z dnia 17.11.2014 r.

15. Przetarg składa się z części jawnej, w której Komisja:
- ustala ilość złożonych ofert,
- sprawdza prawidłowość ich sporządzenia,
- odczytuje ceny zawarte w złożonych ofertach.

16. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niezgodności złożonej oferty z wymaganiami określonymi w pkt. 11 zostanie ona odrzucona.

17. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena.
W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej, najwyższej cenie zakupu komisja wyłoni nabywcę w wyniku ustnej licytacji z udziałem tych oferentów, powiadamiając ich o miejscu i czasie licytacji. Postąpienie podczas ustnej licytacji nie może wynosić mniej niż pięć procent ceny wywołania z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Wartość postąpienia zostanie podana przez Przewodniczącego komisji przetargowej. Wylicytowana cena zakupu stanowi wartość Brutto. O wyniku przetargu wszyscy oferenci będą powiadomieni pisemnie.

18. Biorący udział w przetargu są zobowiązani do wpłacenia wadium w wysokości 550,00zł. na rachunek bankowy Nadleśnictwa Miękinia
PKO BP SA O/WROCŁAW 86 1020 5242 0000 2902 0121 5631 w terminie do dnia 08.12.2014 r. do godz. 09.00. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu na rachunek Nadleśnictwa.

19. Wadium uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone w poczet ceny zakupu.

20. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyli się od zapłaty za przedmiot przetargu.

21. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w ciągu
3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na wskazane przez uczestnika przetargu konto.

22. Z przeprowadzonego przetargu zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków komisji i Nadleśniczego.

Nadleśniczy

mgr inż. Waldemar Zaremba