Wydawca treści Wydawca treści

Dostawa artykułów biurowych według załacznika nr 1.

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

  1. Zamawiający: Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia                                                                                       (nazwa i adres Zamawiającego)

             zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia:  Dostawa artykułów biurowych według załącznika nr 1.
  2. Termin realizacji zamówienia : 2021 rok

Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie na zamówienia częściowe określające zapotrzebowanie ilościowo-asortymentowe.

  1. Kryteria oceny i wyboru ofert : najkorzystniejsza cena
  2. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:

Co najmniej 12 miesięczny okres ważności /przydatności dostarczonych artykułów, fabrycznie oryginalne artykuły dopuszczone do obrotu na rynku polskim, oznaczone zgodnie z  obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  1. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę w formie formularza ofertowego - załącznik nr 2  należy złożyć do dnia 28.12.2020 roku, do godziny 10.00 w sekretariacie Nadleśnictwa Miękinia przy ul. Sportowej 2 w Miękini, osobiście, faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną.
  2. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego
    w osobie - Anna Prycik

 

    Nadleśniczy

    mgr inż. Waldemar Zaremba