Wydawca treści Wydawca treści

Dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek w roku 2015/2016

Dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek w roku 2015/2016

SM.270.1.2015

                                                                                                                                 Miękinia dnia 03.06.2015r,

           Nadleśnictwo Miękinia informuje, że w postępowaniu na dostawę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych zalecanych  przez producenta do drukarek, faksów i kserokopiarek Nadleśnictwa Miękinia  wybrano ofertę Nr 27/40 Firmy MCR elecronics ul. Żwirki i Wigury 59 m.2 92-991 Warszawa, która przedłożyła najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny –ofertę na kwotę brutto 54 881,37 zł.

W dniu 11.05.2015r. zaproszenie do składania ofert umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego. 

W terminie składania ofert, tj. do dnia  26.05.2015r. do godziny  10 00 wpłynęły następujące oferty :

LP

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Nr oferty

Uwagi

 

1

 

TREMARK Sp. z o.o.

 

Ul. Modlińska 129 lok  U22

03-186 Warszawa

65 389,21

27/32

 

 

2

TMB Sp z o.o.

Ul. Piastowska 202

42-202 Częstochowa

58 159,32

27/33

 

 

3

RAFALSKI OFFICE

Mirosław Rafalski Urządzenia Biurowe

Ul. Guliwera 17 86-005 Białe Błota

63 910,80

27/34

 

4

GLOBO GROUP

Ul. Magazynowa 5 25-565 Kielce

63 379,44

27/35

 

5

TERWIT SP.z o.o.

Ul. Marszałkowska 111

00-102 WARSZAWA

64 263,81

27/36

 

6

PROCAD SA

Ul. Kartuska 215

80-122 Gdańsk

60 104,20

27/37

 

7

Q TONER Agata Michałowska

Ul. Perseusza 11  01-934 Warszawa

67 186,74

27/38

 

8

JM DATA s.c.

Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej

Ul. Trakt Lubelski 233

04-667 WARSZAWA

56 987,13

27/39

 

9

MCR electronics

Ul. Żwirki i Wigury 59 m.2

02-991 WARSZAWA

54 881,37

27/40

 

10

PECET SERWIS s.c.

Ul. Moniuszki 45

58-300 Wałbrzych

63 867,04

27/41

 

11

NIKA 1 Sp. z o.o.

Ul .Czerniakowska 145 nr lok.1/B88

00-453 WARSZAWA

60 722,64

27/42

 

12

PRAXIS ŁÓDŹ

Pilecka i Petlak Spółka jawna

Ul. Wólczańska 66

90-516 Łódź

60 496,32

27/43

 

13

MIR – BET

Mirosław Burda

Ul. H. Dąbrowskiego 42

50-457 Wrocław

76 321,50

27/44

 

 

14

 

Team Office s.c.

Monika Majeska, Norbert Pieścik

Ul. Opłotkowa 5

51-007 Wrocław

 

70 934,51

 

27/45

 

15

OLPRINT Sp. z o.o.

Ul. Krakowska 82

50-427 WROCŁAW

66 315,45

27/46

 

16

Partner Papes

Ul. Wagonowa 28a

53-609 Wrocław

62 095,14

27/47

 

 


W dniu 26.05.2015r.  o godz.1335  wpłynęła oferta 27/48  Firmy PPHU SMK Radosław Sikora ul. Wędkarska 2 B lok. C1 04-869 Warszawa . Zgodnie z pkt.1 ppkt 2 SIWZ  na w/w postępowanie termin składania ofert upłynął 26.05.2015r. o godz.1000    (oferta została odesłana bez otwierania ).

Firmy wezwano do uzupełnienia dokumentacji w terminie do 29.05.2015r do godz.1400.

W w/w terminie firma  Q TONER Agata Michałowska ul. Perseusza 11 01-934 WARSZAWA   nie uzupełniła brakującej  dokumentacji ( oświadczenia słownego). Zgodnie z pkt 15 ppkt 2 SIWZ  ofertę odrzucono. Pozostałe firmy uzupełniły brakujące dokumenty w terminie.

Przy wyborze najkorzystniejszej  oferty decydowało kryterium cena -100%

        Ocena ofert

LP

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Nr oferty

Uwagi

1

MCR electronics

Ul. Żwirki i Wigury 59 m.2

02-991 WARSZAWA

54 881,37

27/40

100%

2

JM DATA s.c.

Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej

Ul. Trakt Lubelski 233

04-667 WARSZAWA

56 987,13

27/39

96%

 

3

TMB Sp z o.o.

Ul. Piastowska 202

42-202 Częstochowa

58 159,32

27/33

94%

4

PROCAD SA

Ul. Kartuska 215

80-122 Gdańsk

60 104,20

27/37

91%

5

PRAXIS ŁÓDŹ

Pilecka i Petlak Spółka jawna

Ul. Wólczańska 66

90-516 Łódź

60 496,32

27/43

91%

6

NIKA 1 Sp. z o.o.

Ul .Czerniakowska 145 nr lok.1/B88

00-453 WARSZAWA

60 722,64

27/42

90%

7

Partner Papes

Ul. Wagonowa 28a

53-609 Wrocław

62 095,14

27/47

88%

8

GLOBO GROUP

Ul. Magazynowa 5

25-565 Kielce

63 379,44

27/35

87%

 

9

RAFALSKI OFFICE

Mirosław Rafalski Urządzenia Biurowe

Ul. Guliwera 17 86-005 Białe Błota

63 910,80

27/34

86%

10

PECET SERWIS s.c.

Ul. Moniuszki 45

58-300 Wałbrzych

63 867,04

27/41

86%

11

TERWIT S. z o.o.

Ul. Marszałkowska 111

00102 WARSZAWA

64 263,81

27/36

85%

 

12

 

TREMARK Sp. z o.o.

 

Ul. Modlińska 129 lok  U22

03-186 Warszawa

65 389,21

27/32

84%

13

OLPRINT Sp. z o.o.

Ul. Krakowska 82

50-427 WROCŁAW

66 315,45

27/46

83%

 

 

 

 

14

Team Office s.c.

Monika Majeska, Norbert Pieścik

Ul. Opłotkowa 5

51-007 Wrocław

70 934,51

27/45

77%

15

MIR – BET

Mirosław Burda

Ul. H. Dąbrowskiego 42

50-457 Wrocław

76 321,50

27/44

72%

 

  Podpisał

Nadleśniczy mgr inż Waldemar Zaremba

___________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej  30 000 euro

 

1. Zamawiający:

           Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2  55-330 Miękinia

           tel.71 31 40 063       

            fax 71 31 78 184      

2. Przedmiot zamówienia:

            dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta do drukarek, faksów i kserokopiarek Nadleśnictwa Miękinia.

 

3. Tryb postępowania – przetarg nieograniczony na  dostawę oryginalnych  materiałów 

               eksploatacyjnych zalecanych przez producenta do drukarek, faksów i kserokopiarek,

               prowadzony w oparciu o wewnętrzny  Regulamin udzielania zamówień publicznych 

               o wartości poniżej  30 000 euro, ustanowiony przez Zamawiającego Zarządzeniem

              z  dnia 18.08.2014 r. z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo  zamówień publicznych

             (art. 4, pkt. 8  ustawy Pzp).

 

4.  Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

     Stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia i jest dostępna na stronie internetowej:    

    www.wroclaw.lasy.gov.pl/miekinia lub poprzez odbiór  w siedzibie Zamawiającego,

          ul. Sportowa2  55-330 Miękinia, pok. 5, w godz.   800 – 1500 w  dni robocze.

 

5.  Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest – inż. Bartłomiej  

           Maryniak   w godzinach  8oo – 15 oo  w dni robocze. 

 

      6.  Termin  realizacji  zamówienia –  przez 12 miesięcy, licząc od daty podpisania

           umowy.

 

      7.  Kryteria wyboru oferty:

           - cena  - 100 %

 

8.  Miejsce i termin składania ofert:

           siedziba Zamawiającego, pok. 6 (sekretariat), do dnia   26.05.2015 r.  godz. 1000.

 

 

      9.  Termin i miejsce otwarcia ofert:

            siedziba Zamawiającego, pok. 15 (świetlica) – 26.05.2015 r. godz. 1030

 

      10. Termin związania ofertą – 30 dni.                           

Podpisał

Nadleśniczy mgr inż Waldemar Zaremba

Miękinia 11.05.2015r.