Wydawca treści Wydawca treści

Dostawa kruszyw w roku 2015

Dostawa granitowej mieszanki kamiennej frakcji 0/63 w ilości 1050,0 t oraz granitowego tłucznia kamiennego frakcji 31,5/63 w ilości 1000,0 t wraz z kosztami transportu na terenie Nadleśnictwa Miękinia w roku 2015

Miękinia 30.03.2015

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro

 

1.      Zamawiający

Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, tel. 71 314 00 63, fax 71317 81 84

2.      Przedmiot zamówienia

Dostawa granitowej mieszanki kamiennej frakcji 0/63 w ilości 1050,0 t oraz granitowego tłucznia kamiennego
frakcji 31,5/63 w ilości 1000,0 t wraz z kosztami transportu na terenie Nadleśnictwa Miękinia w roku 2015 celem
wykonania napraw bieżących dróg.

3.      Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony, prowadzony w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, ustanowiony przez Zamawiającego w dniu 18.08.2014 r. z wyłączeniem przepisów ustawy
Prawa zamówień publicznych (art. 4, pkt. 8 ustawy Pzp).

4.      Wynik postępowania

Nadleśnictwo Miękinia informuje, że w postępowaniu wybrano ofertę firmy Logistyka Dolnośląska s.c. Mirosław Jurczok

ul. Dr Mieczysława Orłowicza 105, 58-309 Wałbrzych

Nadleśniczy:

Waldemar Zaremba

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

1.      Zamawiający

PGL LP Nadleśnictwo Miękinia

ul. Sportowa 2

55-330 Miękinia

                                                     (nazwa i adres Zamawiającego)

             zaprasza do złożenia oferty na :

2.      Przedmiot zamówienia:

Dostawa granitowej mieszanki kamiennej frakcji 0/63 w ilości 1050,0 t oraz granitowego tłucznia kamiennego
frakcji 31,5/63 w ilości 1000,0 t wraz z kosztami transportu na terenie Nadleśnictwa Miękinia w roku 2015 celem
wykonania napraw bieżących dróg.

(nazwa zadania, cechy, ilość, jednostki miary)

3.      Termin realizacji zamówienia :

26.03.2015 ÷ 31.12.2015

       (określić czas realizacji zamówienia)

4.      Kryteria oceny i wyboru ofert :

·        Cena (100%)

(wskazać jakie)

5.      Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie
koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):

1.     Dostawca musi być podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, co potwierdza, składając w załączeniu
do oferty odpowiedni dokument (np. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub odpis z właściwego rejestru)
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

2.     Dostawca musi spełniać następujące warunki:

- dysponować taborem transportowym – koniecznym do wykonania zamówienia;

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Dostawca składa w załączeniu do oferty stosowne oświadczenie (na formularzu
oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do oferty).

6.      Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając
nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

„Oferta na dostawę granitowej mieszanki kamiennej 0/63 oraz granitowego tłucznia kamiennego 31,5/63
wraz z kosztami transportu na terenie Nadleśnictwa Miękinia w roku 2015"

(nazwa zadania)

7.      Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 19.03.2015 roku,

do godziny 14.30 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia osobiście, faksem, pocztą
elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

8.      Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie
Marcin Czerski – Specjalista ds. Budownictwa.

                                                                                            

Nadleśniczy Waldemar Zaremba

(podpis Zamawiającego)