Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Na terenie Nadleśnictwa Miękinia znajdują się dwa parki krajobrazowe.

Ślężański Park Krajobrazowy

Rok utworzenia: 1988

Powierzchnia Ślężańskiego Parku Krajobrazowego wynosi 8190 ha, z czego w zasięgu granic Nadleśnictwa Miękinia znajduje się 4808,26 ha. Wokół parku utworzono otulinę, która zajmuje powierzchnię 7450 ha. Park położony jest na Przedgórzu Sudeckim, gdzie wraz z otuliną swoim zasięgiem obejmuje Masyw Ślęży z górami Ślężą i Radunią oraz Wzgórza Oleszyńskie, Wzgórza  Kiełczyńskie i Jańską Górę. Do najcenniejszych elementów Parku należy naturalny krajobraz wraz z urozmaiconą rzeźbą terenu i zróżnicowaną budową geologiczną oraz walory przyrodnicze i historyczne, kulturowe. Obok funkcji ochronnych park krajobrazowy pełni rolę dydaktyczną i naukową oraz zapewnia prawidłowy rozwój turystyki i rekreacji.

Blisko 60% obszaru parku stanowią lasy mieszane z takimi gatunkami jak: świerk, buk, klon, brzoza i modrzew. Na górach Ślęża i Radunia przeważają drzewostany świerkowe wraz z borami sosnowymi z dębem i brzozą, porastającymi niższe partie gór. Bór mieszany porasta również niższe partie Raduni, Gozdnicy i Stolnej. Lasy liściaste reprezentowane są przez buczynę i dąbrowę. Stoki Ślęży i Wieżycy porastają buki, dąbrowa świetlista w postaci karłowatej porasta szczyt Raduni i południowe stoki Wieżycy. Wzdłuż cieków wodnych rosną zarośla jesionowe, olchowe i olszynowe. W otulinie przeważają użytki rolne, które stanowią około 90% całego jej obszaru.

Więcej informacji:

http://www.dzpk.pl/pl/parki-krajobrazowe/95-slezanski-park-krajobrazowy.html

 

Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy"

Rok utworzenia: 1998

Park zajmuje powierzchnię 8570 ha, z czego w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia znajduje się 2030,01 ha. Park nie ma wyznaczonej otuliny.

Celem utworzenia parku jest zachowanie przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych walorów doliny rzeki Bystrzycy i jej licznych starorzeczy oraz ochrona zbiornika wodnego Mietków, jako cennego miejsca bytowania ptaków. Park położony jest na Nizinie Śląskiej, dokładniej w jej części zwanej Równiną Wrocławską. Osią parku jest rzeka Bystrzyca, jeden z najważniejszych lewobrzeżnych dopływów Odry. Rzeka ta tworzy granicę pomiędzy Wysoczyzną Średzką i Równiną Wrocławską. Głównymi jej dopływami są Strzegomka i Czarna Woda. Dzięki istnieniu retencyjnego zbiornika Mietkowskiego przepływ Bystrzycy poniżej Mietkowa można regulować i dostosować do stanów Odry.

Park stanowi cześć Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych w Polsce. Korytarz ekologiczny Doliny Bystrzycy łączy stosunkowo dobrze zachowane tereny leśne w Sudetach z jednym z najlepiej wykształconych na terenie Polski korytarzem ekologicznym doliny Odry.

Więcej informacji:

http://www.dzpk.pl/pl/parki-krajobrazowe/88-park-krajobrazowy-dolina-bystrzycy.html