Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa Miękinia

Nadleśnictwo Miękinia w obecnym kształcie organizacyjnym (tj. składające się z obrębów leśnych - Miękinia i Sobótka) powstało na podstawie pisma Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych Nr 4 z dnia 11 stycznia 1978 roku. W jego skład weszły dwa oddzielne dotąd nadleśnictwa - Miękinia i Sobótka. Deklarowanym celem takiego działania było wzmocnienie organizacyjne nadleśnictwa jako jednostki gospodarczej - rozbudowa zaplecza technicznego i usługowego oraz branżowych służb specjalistycznych.

Dawne nadleśnictwa (Miękinia i Sobótka), z połączenia których powstało obecne nadleśnictwo Miękinia, zostały utworzone w 1945r. na podstawie dekretu PKWN z dnia 12 grudnia 1944r. Lasy, które weszły w skład obu utworzonych nadleśnictw, do 1945r. stanowiły po części własność państwową, dużą lub średnią własność ziemską, własność komunalną miasta Wrocław, a także własność chłopską lub drobnych właścicieli. Początkowo podzielono je na dziesięć leśnictw, a po przyłączeniu obrębu Sobótka liczy ono obecnie czternaście leśnictw. Prowadzona w latach 1944 - 1946 gospodarka leśna w nowopowstałych nadleśnictwach, to przede wszystkim zabiegi o charakterze sanitarnym oraz usuwanie zaległości hodowlanych z ostatnich lat wojny. Obecnie Nadleśnictwo Miękinia  położone jest na obszarze 480  kompleksów leśnych,  większość  z  nich,  bo  44% powierzchni,  skupiona  jest  w  2  kompleksach  (powyżej  2000,00  ha)  o  łącznej  powierzchni 7810,56 ha. Pozostałe 478 kompleksów zajmuje powierzchnię 10140,47 ha. Na terenie Nadleśnictwa utworzony został Ślężański Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Doliny Bystrzycy. Znajdują się też cztery rezerwaty przyrody: "Łąka Sulistrowicka", "Zabór", "Góra Radunia" i "Góra Ślęża".

Od 1946r. prowadzona w obu nadleśnictwach gospodarka leśna oparta była na sporządzanych planach urządzeniowych:

*         przybliżona tabela klas wieku - sporządzona w 1946r.

*         prowizoryczny plan urządzenia lasu obejmujący okres 10 lat - sporządzony dla obu nadleśnictw w 1950r.

*         pięcioletnie plany użytkowania przedrębnego - sporządzone w 1954r.

*         pięcioletnie plany użytkowania rębnego - sporządzone w 1955r.

*         plan definitywnego urządzenia lasu - obowiązujący w obu nadleśnictwach od 1.X.1957r. do 30.IX.1967r.

*         pierwsza rewizja planu urządzenia lasu - obowiązująca w nadleśnictwie Miękinia od 1.X.1968r. do 30.IX.1978r., w nadleśnictwie Sobótka - od. 1.X.1977r. do 30.IX.1987r.

*         druga rewizja planu urządzenia lasu - obowiązująca w obrębie Miękinia od 1.I.1980r. do 31.XII.1989r.

*         trzecia rewizja planu urządzenia lasu - obowiązująca w obu obrębach nadleśnictwa Miękinia od 1.I.1993r. do 31.XII.2002r.

*         czwarta rewizja planu urządzenia lasu - obowiązująca w obu obrębach nadleśnictwa Miękinia od 1.I.2002r. do 31.XII.2011r.

*         piąta rewizja planu urządzenia lasu - obowiązująca w obu obrębach nadleśnictwa Miękinia od 1.I.2012r. do 31.XII.2021r.

*         szósta rewizja planu urządzenia lasu - obecnie obowiązująca w obu obrębach nadleśnictwa Miękinia od 1.I.2022r. do 31.XII.2031r.

Z okresu przedwojennego, zachowały się jedynie dane historyczne dotyczące gospodarki leśnej w lasach państwowych Masywu Ślęży (o powierzchni 2832 ha). Łączny roczny rozmiar użytkowania głównego wynosił 16766 m3 grubizny netto, co stanowiło przeciętnie rocznie 5,92 m3 z 1 ha. Głównym sposobem użytkowania była rębnia smugowa o szerokości pasa 30 m, przy 3-5 letnim nawrocie cięć.