Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Zaproszenie do składania ofert na organizację wycieczki

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne

o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

 

 • Zamawiający: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miękinia zwane dalej Nadleśnictwem Miękinia lub Nadleśnictwem, z siedzibą ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia zaprasza do złożenia oferty na :
 • Przedmiot zamówienia: Wycieczka samolotowa  na Maltę  – przewidziana    w planie - gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - impreza pracownicza wielofunkcyjna generująca świadczenia kulturalno oświatowe oraz wypoczynkowe dla zadeklarowanych 24 osób uprawnionych do korzystania z tego funduszu. Specyfikacja przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 • Termin realizacji zamówienia 5 dni pomiędzy datami: od 16.10.2023 r. do  25.10.2023r.
 • Kryteria oceny i wyboru ofert:
 1. cena                         80%
 2. doświadczenie      20%

(wskazać jakie)

 • Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
 •            W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Cn

C = ------------ x100 pkt x 80 %

Co

gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,

Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych

Co - cena oferty ocenianej

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie.

 • W ramach kryterium „doświadczenie” ocena ofert zostanie dokonana     w następujący sposób:

Jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, zorganizował co najmniej 5 wycieczek grupowych dla grupy minimum 20 osób  oraz dołączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane wycieczki, to wówczas otrzyma 20pkt. W innym przypadku otrzyma 0 pkt. Wykonawca zamieści powyższe informacje w ofercie – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego podając w wykazie usług przedmiot, daty wykonania i podmioty na rzecz których usługi zostały wykonane.

 • Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów
 • Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
 • Wadium
  • Zamawiający żąda  wniesienia wadium.
  • Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składnia ofert tj. 29.08.2023 roku do godz. 1000  w wysokości 10000,00 zł       w formie pieniądza na konto Nadleśnictwa, przy czym środki te muszą być zaksięgowane na koncie Nadleśnictwa  przed upływem terminu składnia ofert tj. 29.08.2023 roku do godz. 1000 .
  • Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP nr rachunku: 86 1020 5242 0000 2902 0121 5631 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu  „Wycieczka samolotowa  na Maltę”.
  • Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom na podany                     w formularzu ofertowym rachunek bankowy, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (temu Wykonawcy Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zwarciu z nim umowy) lub unieważnienia postępowania. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
  • Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
 • odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie w terminie 14 dni kalendarzowych od publikacji na stronie internetowej jednostki zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty; 
 • zawarcie umowy  stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
 • złożył rezygnację po terminie składania ofert.
 • Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):
 • Wykonawca winien posiadać wszelkie uprawnienia wymagane prawnie do świadczenia usług turystycznych wynikające z Obwieszczenia Marszałka Sejmu z dnia 7 lutego 2022 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 511  z późn. zm) tj.:
 • Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa z podaniem numeru     
 • Dokument umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub ubezpieczenia na rzecz klientów z podaniem wydającego i numeru obejmujący: pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju, w przypadku gdy organizator turystyki/pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu.
 • Wykonawca winien posiadać aktualny odpis z właściwego rejestru lub                     z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 • Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę         i adres Zamawiającego oraz adnotację: „Oferta na organizację samolotowej wycieczki na Maltę”
 • Do oferty należy dołączyć wzór umowy z uwzględnieniem zapisów „Projektowanych Postanowień Umowy” stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
 • Do oferty Wykonawca zobowiązany jest ponadto dołączyć:  
 • oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wymienione w ust. 6 pkt. 1, 2,
 • szczegółowy program wycieczki z podaniem dat jej realizacji,
 • potwierdzenie dokonania wpłaty wadium.
 • Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 29.08.2023 roku,

do godziny 1000 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sportowej 2,
55-330 Miękinia osobiście lub pocztą elektroniczną (adres e-mail:
miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl) lub pocztą tradycyjną.

 • Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego Anetę Kubiak tel. 666 872 150, @: aneta.kubiak@wroclaw.lasy.gov.pl
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do złożenia oferty,         z zastrzeżeniem punktu 13.
 • Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postepowanie bez podania przyczyny na każdym etapie.

 

 

 

                                                                                        Tomasz Dziergas

                                                                                        p.o. Nadleśniczy