Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Wykaszanie łąk - zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych pt.:
„Wykoszenie  łąk  zebranie  z  nich  biomasy  wraz  z  wywiezieniem  poza teren koszenia”

Nadleśnictwo Miękinia zawiadamia, że w określonym terminie wpłynęły trzy oferty, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Usługi Rolnicze Dariusz Poślednik

Wilkowice 27 63-830 Pępowo

która przedłożyła najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny, na kwotę: 

45 400,00 zł netto  

49 032,00 zł brutto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne

o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

 

1.Zamawiający

Nadleśnictwo Miękinia

ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia

NIP 913-00-04-320

www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl

miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl

zaprasza do złożenia oferty na:

2.Przedmiot zamówienia:

Nazwa: „Wykoszenie łąk zebranie z nich biomasy wraz z wywiezieniem poza teren koszenia”

Cechy i ilość: łączna ilość 47,42 ha – zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia (załącznik nr 4) dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl

Jednostka miary: ha

3. Termin realizacji zamówienia:

od dnia podpisania umowy do 14 listopada 2024 roku

4. Kryteria oceny i wyboru ofert:

Cena 100%

5. Warunki jakie powinni spełniać ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Złożyli ofertę z kosztorysem na wzorach stanowiących załącznik nr 1 i 2 do zaproszenia do składania ofert.

2) Dołączyli do oferty zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert.

Załączniki, o których mowa powyżej dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego.

6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej na wzorach stanowiących załączniki nr 1 i 2, z jednoczesnym zaakceptowaniem wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 3.

7. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 10.07.2024 roku, do godziny 9:00 w sekretariacie Nadleśnictwa Miękinia przy ul. Sportowej 2, 55-330 Miękinia osobiście lub pocztą tradycyjną w kopercie opisanej następująco:

Koszenie łąk w 2024 r. Nie otwierać przed dniem 10.07.2024 r. do godz. 9 00 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2024 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia (w świetlicy –I piętro).

8. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie: Szymon Żygadło, e-mail: szymon.zygadlo@wroclaw.lasy.gov.pl tel. +48 882 057 383.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.