Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Zaproszenie do składania ofert - Przetarg na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego (pustostan) w Sobótce ul. Św. Jakuba 8

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne

o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

1. Zamawiający
Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2 55-330 Miękinia
zaprasza do złożenia oferty na :
2. Przedmiot zamówienia:

Przetarg na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego (pustostan) w Sobótce ul. Św. Jakuba 8. Przetarg ma na celu wyłonienie wykonawcy, który do końca sierpnia 2022 roku wykona prace związane z remontem pomieszczeń mieszkalnych lokalu mieszkalnego (pustostan) w Sobótce ul. Św. Jakuba 8. Lokal jest przygotowywany do zasiedlania przez najemcę przesiedlonego z osady leśnej Leśnictwa Tąpadła. Zakres prac szczegółowo określa „ślepy kosztorys”.

Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o niniejsze postępowanie do dnia 2022.08.31. Przewidywana płatność – częściowa i końcowa, po dokonaniu odbioru prac.
3. Termin realizacji zamówienia : 31.08.2022 r.
4. Kryteria oceny i wyboru ofert :
Cena – 100%
5. Warunki  jakie  powinny  spełniać  Wykonawcy  ubiegający  się  o  udzielenie     
zamówienia publicznego:
Udzielenie gwarancji na wykonane prace budowlane  - 24 miesiące.
6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację: „Oferta na Przetarg na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego (pustostan) w Sobótce ul. Św. Jakuba 8”

Ofertę powinna zawierać:
a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1)
b) pełnomocnictwo do złożenia oferty udzielone pod rygorem nieważności, o ile oferta  
zostanie złożona przez pełnomocnika.
7. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę  należy  złożyć  do  dnia  01.06.2022  roku,  do  godziny  10:00  w  sekretariacie
Zamawiającego  przy  ul.  Sportowej  2  55-330  Miękinia  osobiście,  przesłać  w  postaci
elektronicznej na adres e-mail miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl  lub   przesłać  pocztą
tradycyjną.
8.  Do  kontaktów  w  przedmiotowej  sprawie  wyznacza  się  pracownika
merytorycznego w osobie Bartłomiej Maryniak, lub Marcin Czerski
9.  Na  powyższe  zadanie  zostanie  z  wyłonionym  Wykonawcą  zawarta  umowa-
załącznik nr 2.
10. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie.