Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Sprzątanie budynku biurowego, archiwum i pomieszczeń socjalnych w budynku socjalno – warsztatowym Nadleśnictwa Miękinia przy ul. Sportowej 2 w Miękini wraz ze środkami chemicznymi, higienicznymi i dezynfekcyjnymi oraz sprzętem do wykonania usługi zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 1. Zamawiający: Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia                                                                                       (nazwa i adres Zamawiającego)

             zaprasza do złożenia oferty na :

 1. Przedmiot zamówienia:  Sprzątanie budynku biurowego, archiwum i pomieszczeń socjalnych w budynku socjalno – warsztatowym Nadleśnictwa Miękinia
  przy ul. Sportowej 2 w Miękini wraz ze środkami chemicznymi, higienicznymi
  i dezynfekcyjnymi oraz sprzętem do wykonania usługi zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Termin realizacji zamówienia : od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku
 3. Kryteria oceny i wyboru ofert : najkorzystniejsza cena
 4. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:

Środki czystości i dezynfekcyjne muszą być profesjonalne i wysokiej jakości, dopuszczone do obrotu na rynku polskim, oznaczone zgodnie
z  obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca realizował będzie umowę przestrzegając zaleceń zawartych w aktach wewnętrznych Zamawiającego, obowiązujących przepisów bhp, przeciwpożarowych
i wymogów sanitarnych. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres, na jaki została zawarta niniejsza umowa utrzymywać ubezpieczenie OC od zdarzeń  związanych z przedmiotem niniejszej umowy,  na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000 zł.

 1. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę w formie formularza ofertowego - załącznik nr 2  należy złożyć do dnia 30.12.2020 roku, do godziny 10.00 w sekretariacie Nadleśnictwa Miękinia przy ul. Sportowej 2 w Miękini, osobiście, faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną.
 2. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego
  w osobie - Anna Prycik

 

   Nadleśniczy

    mgr inż. Waldemar Zaremba