Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Nadleśnictwo Miękinia jest jedną z jednostek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwach we Wrocławiu. RDLP we Wrocławiu jest posiadaczem certyfikatu FSC, który potwierdza prowadzenie gospodarki leśnej biorąc pod uwagę aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne.

Dobrowolny proces certyfikacji gospodarki leśnej prowadzony jest w Polsce wg Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC o numerze FSC-STD-POL-01-01-2013 (dokument dostępny pod adresem https://pl.fsc.org/pl/dokumenty), który w jednej ze swoich zasad (Zasada 9) mówi o zachowaniu lasów o szczególnej wartości. Dokumentem, który służyć ma pomocą w interpretacji i implementacji brzmienia Zasady 9 są „Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce" z 2006 roku (dokument dostępny pod adresem https://pl.fsc.org/pl/dokumenty).

Zgodnie z ww. dokumentem wyznaczane są m. in. „Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności” tj. HCVF 6 będące przedmiotem prowadzonych konsultacji. Kategoria ta ustalana jest lokalnie na podstawie odrębnych procedur w ramach procesu certyfikacji tj. opinii lokalnej społeczności – wyrażanej w wypowiedziach, artykułach, wystąpieniach, petycjach, bądź rozpoznana metodami komunikacji społecznej. Ta kategoria powinna być ustalana w porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie gmin; należy w toku certyfikacji stworzyć kwestionariusz, który będzie rozsyłany do gmin, a na miejscu wykładany do konsultacji z lokalną społecznością. Jeżeli gminy wskażą obszary leśne, które do tej kategorii powinny należeć, wraz z uzasadnieniem, obszary te będą desygnowane jako HCVF6.

Należy tu zaznaczyć, że zagospodarowanie (HCVF 6) powinno uwzględniać wolę i opinię lokalnej społeczności, nie powinno jednak stać w sprzeczności z możliwością zachowania pozostałych zidentyfikowanych wyższych wartości ochronnych lasu.

Przypominamy, że w 2009 roku Nadleśnictwo Miękinia zwróciło się do władz lokalnych o wskazanie miejsc w ramach HCVF6. Do tego czasu podejście do wyznaczania tej kategorii ewoluowało, a organizacja FSC na swojej stronie udostępniła dokument pomocniczy „Common Guidance for the HIGH CONSERVATION VALUES” pod adresem https://fsc.org/en/details-page/high-conservation-values

Nadleśnictwo Miękinia widząc rosnące zainteresowanie lokalnej społeczności Lasem Mokrzańskim oraz innymi obszarami leśnymi, zorganizowało spotkanie 20 stycznia 2021 r. w siedzibie RDLP we Wrocławiu, informując również o planowanych konsultacjach społecznych - relacja z tego wydarzenia znajduje się pod adresami:

1. https://www.wroclaw.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/informacja-po-spotkaniu-ws-lasu-mokrzanskie-1

2. https://www.facebook.com/nadlesnictwo.miekinia/videos/839152166658764 )

Co zrobimy?

Nadleśnictwo Miękinia chce wyznaczyć wspólnie z gminą, obszary leśne ważne dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności, zgodnie z procedurami organizacji certyfikującej.

Jakie obszary leśne wyznacza się jako ważne dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności?

Kategoria HCVF6 zarezerwowana jest dla szczególnych obszarów związanych z lokalną tożsamością kulturową. Są to miejsca powszechnie uznane jako historyczne, religijne, kulturowe, archeologiczne lub duchowe istotne dla lokalnej społeczności, które w wielu przypadkach będą miały oficjalne oznaczenie przez rząd krajowy lub międzynarodową agencję jak na przykład cmentarze, miejsca pamięci, stałe miejsca modlitwy (krzyże, kapliczki) miejsca do których pielgrzymują wierni, grodziska, kurhany, itp. Takie podejście od lat ma miejsce w Polsce i Europie oraz jest zgodne z Common Guidance for the HIGH CONSERVATION VALUES.

Dlaczego chcemy to zrobić?

Chcemy to zrobić z uwagi na potrzebę i obowiązek prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, która respektuje uwarunkowania gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz cechy lokalne.

Ważne jest dla nas aby opinia lokalnej społeczności wyrażona w wypowiedziach, wystąpieniach, petycjach została udokumentowana i uwzględniona podczas współpracy pomiędzy nadleśnictwem oraz lokalnymi władzami.

Jak chcemy to zrobić?

Nadleśnictwo przygotowało kwestionariusz w którym zgłaszający – podmiot lub reprezentant lokalnej społeczność będzie mógł wskazać taki obszar leśny. W procesie wyznaczania tych obszarów tylko uzasadnione w kwestionariuszu wskazania będą uwzględniane. Zgłoszenia zostaną zweryfikowane. Postępowanie odbędzie się w dwóch etapach.

W pierwszym etapie zgłoszenia (załącznik 1) należy składać na adres Nadleśnictwa Miękinia w terminie do 09.04.2021 r. Następnie w  terminie do 23.04.2021 zostaną one przez nas zweryfikowane w oparciu o analizę dowodów. Kwestionariusze zgłoszeń są dostępne na stronie nadleśnictwa w zakładce Aktualności/Konsultacje HCVF 6.

W drugim etapie zweryfikowane zgłoszenia zostaną przekazane do gminy z prośbą o wskazanie w odniesieniu do przesłanych zgłoszeń obszarów ważnych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (HCVF6). Gmina wskaże obszary leśne jako ważne dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (karta zgłoszeniowa załącznik 2). Zalecane sposoby to – załącznik graficzny (mapa), opis wg numerów działek ewidencyjnych, opis według adresów leśnych dostępnych na stronie Banku Danych o Lasach (https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy) instrumentu sfinansowanego ze środków funduszu leśnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, którego głównym celem jest dostarczanie społeczeństwu, informacji o gospodarce leśnej, stanie lasu oraz zmian stanu w lasach wszystkich form własności.

Czego nie wyznacza się jako obszary ważne dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności ?

Samo rekreacyjne znaczenie obszarów leśnych nie jest wystarczającą podstawą do uznania ich za ważne dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. Takie stanowisko zostało wyrażone przez organizację certyfikująca FSC w interpretacji dotyczącej wyznaczania HCVF6 w innym obiekcie leśnym w Polsce (dokument dostępny pod adresem https://pl.fsc.org/pl/aktualnosci/id/139 )

Osoba do kontaktu: Katarzyna Łyszkiewicz tel. 71 314 00 64