Wydawca treści Wydawca treści

Wbudowanie i dostawa kamienia 2016

 

Wbudowanie i dostawa granitowej mieszanki kamiennej frakcji 0/63 i 0/31,5 oraz granitowego tłucznia kamiennego frakcji 31,5/63 wraz z kosztami transportu na terenie Nadleśnictwa Miękinia w roku 2016.

Miękinia 29.04.2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro

 

1.      Zamawiający

Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, tel. 713140063, fax 713178184

2.      Przedmiot zamówienia

Wbudowanie i dostawa granitowej mieszanki kamiennej frakcji 0/63 i 0/31,5 oraz granitowego tłucznia kamiennego frakcji 31,5/63 w łącznej ilości 1050,0 t wraz z kosztami transportu na terenie Nadleśnictwa Miękinia w roku 2016 celem wykonania prac utrzymaniowych na drogach Nadleśnictwa.

3.      Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony, prowadzony w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, ustanowiony przez Zamawiającego w dniu 18.08.2014 r. z wyłączeniem przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych (art. 4, pkt. 8 ustawy Pzp).

4.      Wynik postępowania

Nadleśnictwo Miękinia informuje, że w postępowaniu wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Antkowiak Krzycko Wielkie, ul. Adamowo 11, 64-117 Krzycko Małe

Nadleśniczy:

Waldemar Zaremba

 

 

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 1. Zamawiający

PGL LP Nadleśnictwo Miękinia

ul. Sportowa 2

55-330 Miękinia

                                                     (nazwa i adres Zamawiającego)

             zaprasza do złożenia oferty na :

 1. Przedmiot zamówienia:

Wbudowanie i dostawa granitowej mieszanki kamiennej frakcji 0/63 i 0/31,5 oraz granitowego tłucznia kamiennego frakcji 31,5/63 w łącznej ilości 1050,0 t wraz z kosztami transportu na terenie Nadleśnictwa Miękinia w roku 2016 celem wykonania prac utrzymaniowych na drogach Nadleśnictwa.

(nazwa zadania, cechy, ilość, jednostki miary)

 1. Termin realizacji zamówienia :

20.04.2016 ÷ 31.12.2016

       (określić czas realizacji zamówienia)

 1. Kryteria oceny i wyboru ofert :
 • Cena (100%)

(wskazać jakie)

 1. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):
 1. Wykonawca musi być podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, co potwierdza, składając w załączeniu do oferty odpowiedni dokument (np. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub odpis z właściwego rejestru) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 2. Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

- dysponować taborem transportowym i sprzętem budowlanym – koniecznym do wykonania zamówienia;

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca składa w załączeniu do oferty stosowne oświadczenie (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do oferty).

 1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

„Oferta na wbudowanie i dostawę granitowej mieszanki kamiennej 0/63 i 0/31,5 oraz granitowego tłucznia kamiennego 31,5/63 wraz z kosztami transportu na terenie Nadleśnictwa Miękinia w roku 2016"

(nazwa zadania)

 1. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 13.04.2016 roku,

do godziny 14.30 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia osobiście, faksem, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

 1. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie Marcin Czerski – Specjalista ds. Budownictwa.

                                                                                            

 

     mgr inż. Waldemar Zaremba

         (podpis Zamawiającego)