Wydawca treści Wydawca treści

Remont wieży widokowej na szczycie Góry Ślęża

Remont wieży widokowej na szczycie Góry Ślęża

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro

 

1. Zamawiający

Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, tel. 71 314 00 63, fax. 71 317 81 84

2. Przedmiot zamówienia

Remont wieży widokowej na szczycie Góry Ślęża

3. Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony, prowadzony w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień,

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, ustanowiony

przez Zamawiającego w dniu 18.08.2014 r. z wyłączeniem przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych (art. 4, pkt. 8 ustawy Pzp).

4. Wyniki postępowania

Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia informuje, że w/w postępowanie unieważnia z powodu braku ważnych

ofert.

Nadleśniczy

Waldemar Zaremba

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 1. Zamawiający

PGL LP Nadleśnictwo Miękinia

Ul. Sportowa 2

55-330 Miękinia

                                                     (nazwa i adres Zamawiającego)

             zaprasza do złożenia oferty na :

Przedmiot zamówienia:

Remont wieży widokowej na szczycie Góry Ślęża celem poprawy bezpieczeństwa obiektu dla osób
zwiedzających po ekspertyzie przeprowadzonej przez akredytowane
laboratorium Politechniki Wrocławskiej.

(nazwa zadania, cechy, ilość, jednostki miary)

 1. Termin realizacji zamówienia :

03.08.2015÷30.10.2015

(określić czas realizacji zamówienia)

 1. Kryteria oceny i wyboru ofert :
 • Cena (90% - 90 pkt.)
 • Gwarancja (10% - 10 pkt.)

(wskazać jakie)

 1. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji,
  uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):
  •  Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
  •  Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
  •  Dysponowanie odpowiednim potencjałem techniczny oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 2.  Odpowiednia sytuacja ekonomiczna i finansowa.
 3. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę
  i adres Zamawiającego oraz adnotację:

„Oferta na remont wieży widokowe na Górze Ślęża"

(nazwa zadania)

 1. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 09.07.2015 roku,

do godziny 10.00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia osobiście.

 1. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie
  Marcin Czerski – Specjalista ds. Budownictwa.
                                                                    
                                                                    mgr inż. Waldemar Zaremba - Nadleśniczy