Wydawca treści Wydawca treści

Remont ogrodzenia Leśniczówki – Leśnictwo Tąpadło

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro

1. Zamawiający

Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, tel. 71 3140063, fax. 71 3178184

2. Przedmiot zamówienia

Remont ogrodzenia Leśniczówki – Leśnictwo Tąpadło

3. Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony, prowadzony w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, ustanowiony przez Zamawiającego w dniu 18.08.2014 r. z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4, pkt. 8 ustawy Pzp).

4. Wyniki postępowania

Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia informuje, że w/w postępowanie unieważnia z powodu braku ważnych ofert.

Nadleśniczy

Waldemar Zaremba

 

 

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 1. Zamawiający

Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2 55-330 Miękinia

                                                     (nazwa i adres Zamawiającego)

             zaprasza do złożenia oferty na :

 1. Przedmiot zamówienia:

Remont ogrodzenia Leśniczówki – Leśnictwo Tąpadło

(nazwa zadania, cechy, ilość, jednostki miary)

 1. Termin realizacji zamówienia :

01.09.2015 ÷30.10.2015

(określić czas realizacji zamówienia)

 1. Kryteria oceny i wyboru ofert :
 • Cena (90% - 90 pkt.)
 • Gwarancja (10% - 10 pkt.)

(wskazać jakie)

 1. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):
 • Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
 • Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia
 • Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

 1.  Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

„Oferta na remont ogrodzenia Leśniczówki – Leśnictwo Tąpadło"

(nazwa zadania)

 1. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 18.08.2015 roku,

do godziny 10:00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia osobiście.

 

 1. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie Marcin Czerski – Specjalista ds. budownictwa                                                                                        mgr inż. Waldemar Zaremba

(podpis Zamawiającego)