Wydawca treści Wydawca treści

Pielęgnacja i wycinka drzew trudnych

 

Zawiadomienie z przeprowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
– zaproszenie do składania ofert

 

Nazwa zadania: „Pielęgnacja i usuwanie drzew trudnych"

         W dniu 15.03.2016r. komisja powołana Decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia nr 6/2016 wybrała jako najkorzystniejszą w przedmiotowym zapytaniu ofertę

złożoną przez Zakład Kształtowania Terenów Zielonych SILVECO Piotr Czarny ul. Leśna 21, 56-100 Wołów za kwotę brutto 71 820 zł. 

                  

               Nadleśniczy:

                   Waldemar Zaremba

 

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 

 

  1. Zamawiający Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia NIP: 913 00 04 320, REGON: 931024014 tel./faks: (71) 314 00 63-4 e-mail: miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl
  1. Zaprasza do złożenia oferty na : Pielęgnowanie i wycinkę drzew trudnych
  2. Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pielęgnacji 50 szt. koron drzew i wycinki ok 200 szt. drzew trudnych przy pomocy technik alpinistycznych.
  3. Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 roku.
  4. Kryteria oceny i wyboru ofert :najniższa cena- waga kryterium - 100%
  5.  Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego: zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona na stronie internetowej: http://www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl/zamowienia
  6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:Oferta na pielęgnowanie i wycinkę drzew trudnych nie otwierać przed dniem 15.03.2016 r., godz. 09:15"
  7. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 15.03. 2015r. roku,

do godziny 9:00 w sekretariacie Zamawiającego w Miękini przy ul. Sportowej 2 osobiście, faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną.

  1. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie: Bartłomieja Łaskiego.

 

Nadleśniczy:

Waldemar Zaremba