Wydawca treści Wydawca treści

Naprawa drogi na szczyt góry Ślęża po intensywnych opadach deszczu

Zn. Spr.: SA.270.20.2020                                                                                       Miękinia 10.11.2020

 

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

  1. Zamawiający

Nadleśnictwo Miękini ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia

                                                   (nazwa i adres Zamawiającego)

             zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia:

Naprawa drogi na szczyt góry Ślęża po intensywnych opadach deszczu.

Zakres:

- uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi tłuczniem granitowym frakcji 31.5/63 (zakup kruszywa wraz z transportem i wbudowaniem) – w ilości 300,0 t;

- czyszczenie wodospustów oraz czyszczenie i pogłębienie odpływów od wodospustów na śr. dł. 10 mb. – w ilości 40 szt.

(nazwa zadania, cechy, ilość, jednostki miary)

  1. Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do 18.12.2020 r.

(określić czas realizacji zamówienia)

  1. Kryteria oceny i wyboru ofert : Cena brutto – 100 %

(wskazać jakie)

  1. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):
  1. Wykonawca musi być podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, co potwierdza, składając w załączeniu do oferty odpowiedni dokument (np. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub odpis z właściwego rejestru) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

2. Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

- dysponować taborem transportowym i sprzętem budowlanym – koniecznym do wykonania zamówienia;

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca składa w załączeniu do oferty stosowne oświadczenie (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do oferty).

  1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

„Oferta na naprawę drogi na szczyt góry Ślęża po intensywnych opadach deszczu”

(nazwa zadania)

  1. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 18.11.2020 roku,

do godziny 14:30 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sportowa 2 Miękinia Osobiście lub pocztą tradycyjną.

  1. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie Marcin Czerski.

Nadleśniczy

Waldemar Zaremba