Wydawca treści Wydawca treści

Koszenie łąk - zawiadomienie o wyborze oferty

10.06.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr P.270.1.2021.:

„Wykaszanie łąk zebranie z nich biomasy wraz z wywiezieniem poza teren koszenia”

Po dokonaniu analizy złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykaszanie łąk zebranie z nich biomasy wraz z wywiezieniem poza teren koszenia prowadzonym zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia z dnia 12.01.2021 r. w sprawie – wprowadzenia do stosowania „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130000 zł.”, dokonano wyboru oferty firmy: Usługi Rolnicze Dariusz Poślednik, która przedłożyła najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny na kwotę 36074,80 zł/brutto.

Dziękujemy za udział i złożenie ofert.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych
1.Zamawiający
Nadleśnictwo Miękinia
ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia
NIP 913-00-04-320
www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl
miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl
zaprasza do złożenia oferty na:
2.Przedmiot zamówienia:
Nazwa: „Wykoszenie łąk zebranie z nich biomasy wraz z wywiezieniem poza teren koszenia”
Cechy i ilość: łączna ilość 33,74 ha – zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego
Jednostka miary: ha
SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  DOSTĘPNY  JEST  NA  STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO
www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl
3. Termin realizacji zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 31 października 2021 roku
4. Kryteria oceny i wyboru ofert:
Cena 100%
𝑐 𝑒 𝑛 𝑦  𝑜 𝑓 𝑒 𝑟 𝑡 𝑦  𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗
𝑐 𝑒 𝑛 𝑦  𝑜 𝑓 𝑒 𝑟 𝑡 𝑦  𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎𝑛𝑒𝑗    𝑥  100 𝑝𝑘𝑡 = 𝑙 𝑖 𝑐 𝑧 𝑏 𝑎  𝑝 𝑘 𝑡  𝑝 𝑟 𝑧 𝑦 𝑧 𝑛𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒
5.  Warunki  jakie  powinni  spełnić  Wykonawcy  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia
publicznego. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Złożyli  ofertę  z  kosztorysem  na  wzorach  stanowiących  załącznik  nr  1  i  2  do zaproszenia do składania ofert.
2) Dołączyli  do  oferty  zaakceptowany  wzór  umowy  stanowiący  załącznik  nr  3  do zaproszenia do składania ofert.
Załączniki, o których mowa powyżej dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego.
6. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:
„Wykoszenie łąk zebranie z nich biomasy wraz z wywiezieniem poza teren koszenia”
7. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 2.06.2021 roku, do godziny 8:00  w sekretariacie Nadleśnictwa Miękinia przy ul. Sportowej 2, 55-330 Miękinia osobiście lub pocztą tradycyjną w kopercie opisanej następująco:
Koszenie łąk w 2021 r. Nie otwierać przed dniem 2.06.2021 r. do godz. 8:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.06.2021 r. o godzinie 8:30  w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia (w świetlicy –I piętro).
8.  Do  kontaktów  w  przedmiotowej  sprawie  wyznacza  się  pracownika  merytorycznego  w osobie:
Jan Dzięcielski, e-mail: jan.dziecielski@wroclaw.lasy.gov.pl tel. 71 3140063.
Nadleśniczy  Nadleśnictwa  Miękinia  zastrzega  sobie  możliwość  unieważnienia  niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.