Wydawca treści Wydawca treści

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Miękinia, 07.09.2016 rok

Zn.spr. SR.270.11.2016

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
– zaproszenie do składania ofert

 

 1. W celu udzielenia zamówienia publicznego w sposób oszczędny i celowy oraz z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz legalności i gospodarności na zadanie

Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

(nazwa zadania)

w dniu 26.08.2016 roku zaproszenie do składania ofert umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego. Jednocześnie poinformowano o wszczęciu postępowania następujących Wykonawców:

 1. SOBKOWIAK ANNA ENTER Leszno (meil biuro@proenter.eu)
 2. COMPNET Sebastian Strzech Konin (meil grzegorz.kaluzny@comp-net.pl)
 3. DELL Sp. z o.o. (meil grzegorz_staniszewski@Dell.com)
 1. W terminie składania ofert, tj. do dnia 05.09.2016 roku do godziny 10.00 wpłynęły następujące oferty :

LP

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Nr oferty

Uwagi

 

1

Servers24.pl Rafał Brudnicki,
ul. Traktowa 6, 05-800 Pruszków

84 642,45 zł

27/39

 

 

2

SOBKOWIAK ANNA ENTER
ul. Wodna 2, 64-100 Leszno

89 607,96 zł

27/40

 

 

3

IT SERWIS Jacek Nowak
Żychlin, Os. Słoneczne 102
62-571 Stare Miasto

84 444,42 zł

27/41

 

 

 

 

 

 

 


 1. Badanie i ocena złożonych ofert
  Wszystkie oferty zostały złożone w terminie i kompletne. Z uwagi na zastosowanie w ofertach w pozycjach 1 i 2 (dostawa notebooków) mechanizmu odwróconego obciążenia VAT (obowiązek podatkowy po stronie Zamawiającego) w celu ujednolicenia badania ofert obliczono i doliczono do pozycji 1 i 2 badanych ofert podatek VAT w wysokości 23%. Kryterium oceny i wyboru ofert była cena – 100%.
   
 2. Proponuje się wybór oferty najkorzystniejszej Nr 27/41 Wykonawcy IT SERWIS Jacek Nowak, Żychlin, Os. Słoneczne 102, 62-571 Stare Miasto za cenę netto 68 654,00 zł, brutto 72 341,82 zł,

słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści jeden złotych 82/100 groszy (po odliczeniu podatku VAT pozycji 1 i 2 oferty co do których obowiązek podatkowy leży po stronie Zamawiającego).

 1. Postępowanie unieważniono: nie dotyczy

(podać powody faktyczne i prawne)

 1. Realizacja zamówienia nie wymaga* wymaga* zawarcia pisemnej umowy.

Miękinia dnia 07-09-2016 rok

                                

Protokół zatwierdzam

      Nadleśniczy
mgr inż. Waldemar Zaremba

 

Miękinia, 26.08.2016 rok

Zn.spr. SR.270.11.2016

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 1. Zamawiający

Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, zaprasza do złożenia oferty na :

 

 1. Przedmiot zamówienia:
  Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

 

 1. Termin realizacji zamówienia : 14 dni od daty zawarcia umowy.

 

 1. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena – 100%

 1. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):

  5.1 Udzielenie gwarancji na sprzęt typu notebook – 60 m-cy (gwarancja typu Basic Warranty – Onsite i Data Protection - Keep Your Hard Drive)
  5.2 Udzielenie gwarancji na drukarki wielofunkcyjne – 36 m-cy
  5.3 Udzielenie gwarancji na pozostałe akcesoria – 12 m-cy

 

 1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, zgodnie ze wzorem załącznika nr 1, w formie pisemnej, z uwzględnieniem kosztów dostawy do siedziby Zamawiającego, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy na zewnątrz, z podaniem nazwy i adresu Zamawiającego oraz adnotacji: „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem"

   
 2. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 05.09.2016 roku, do godziny 10.00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sportowej 2 osobiście, faksem, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
   
 3. Dostawca, którego oferta zostanie wybrana otrzyma zawiadomienie na piśmie.
   
 4. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie: Bartłomiej Maryniak – Sekretarz Nadleśnictwa.

                                             Nadleśniczy
                               mgr inż. Waldemar Zaremba