Wydawca treści Wydawca treści

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Miękinia, 09.11.2017 rok

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
– zaproszenie do składania ofert

 

 1. W celu udzielenia zamówienia publicznego w sposób oszczędny i celowy oraz z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz legalności i gospodarności na zadanie

Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

w dniu 26.10.2017 roku zaproszenie do składania ofert umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego. Jednocześnie poinformowano o wszczęciu postępowania następujących Wykonawców:

 1. IT SERWIS JACEK NOWAK Żychlin (meil biuro@it-serwis24.eu)
 2. Konrad Sp.z.o.o. Konin (meil lukasz.pol@konrad.pl)
 3. SOBKOWIAK ANNA ENTER Leszno (meil a.adamski@proenter.eu)
 1. W terminie składania ofert, tj. do dnia 03.11.2017 roku wpłynęły następujące oferty :

LP

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Nr oferty

Uwagi

 

1

ALLTECH Sp.J.,
ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

87 985,61 zł

27/35

Zastosowano odwrócony podatek VAT

 

2

IT SERWIS Jacek Nowak
Żychlin, Os.
Słoneczne 102
62-571 Stare Miasto

87 792,16 zł

27/36

Zastosowano odwrócony podatek VAT

 

3

SOBKOWIAK ANNA ENTER
ul. Wodna 2, 64-100 Leszno

97 259,10 zł

27/37

Zastosowano odwrócony podatek VAT

 

4

Konrad Sp.z.o.o.
ul. Spółdzielców 8, 62-510 Konin

98 267,66 zł

27/38

Zastosowano odwrócony podatek VAT

 

We wszystkich ofertach w zestawieniach cen pozycje 1 i 2 (notebooki) objęte są przepisami o podatku od towarów i usług i prowadzą do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

 
 1. Badanie i ocena złożonych ofert. Wszystkie oferty zostały złożone w terminie i kompletne. Z uwagi na zastosowanie w ofertach w pozycjach 1 i 2 (dostawa notebooków) mechanizmu odwróconego obciążenia VAT (obowiązek podatkowy po stronie Zamawiającego) w celu ujednolicenia badania ofert pozycje te obliczano w cenie netto (bez VAT). W pozycjach 3 i 4 badanych ofert uwzględniono podatek VAT w wysokości 23%. Kryterium oceny i wyboru ofert była cena – 100%.
 2. Proponuje się wybór oferty najkorzystniejszej Nr 27/36 Wykonawcy IT SERWIS Jacek Nowak, Żychlin, Os. Słoneczne 102, 62-571 Stare Miasto

za cenę netto 84 781,00 zł, brutto 87 792,16 zł,

słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 16/100 groszy (bez podatku VAT pozycji 1 i 2 oferty, co do których obowiązek podatkowy leży po stronie Zamawiającego).

 1. Postępowanie unieważniono: nie dotyczy
 2. Realizacja zamówienia nie wymaga* wymaga* zawarcia pisemnej umowy
   

Protokół zatwierdzam

      Nadleśniczy
mgr inż. Waldemar Zaremba

Miękinia, 26.10.2017 rok

Zn.spr. SR.270.14.2017

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 
 1. Zamawiający: Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia

             zaprasza do złożenia oferty na :

 1. Przedmiot zamówienia:
  Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

 (nazwa zadania, cechy, ilość, jednostki miary)

 1. Termin realizacji zamówienia : 21 dni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż 15.12.2017 rok.

(określić czas realizacji zamówienia)

 1. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena brutto – 100%
 1. Wartość ceny brutto obejmuje wszelkie opłaty należne Wykonawcy z tytułu wykonania umowy. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca informuje Zamawiającego (poz. 10 formularza ofertowego), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
   
 2. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):
  1. 1. Udzielenie gwarancji na sprzęt typu notebook – 60 m-cy (gwarancja typu Basic Warranty – Onsite i Data Protection - Keep Your Hard Drive)
  2. 2. Udzielenie gwarancji na drukarki – 36 m-cy
  3. 3. Udzielenie gwarancji na pozostałe akcesoria – 12 m-cy
 3. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, zgodnie ze wzorem załącznika nr 1, w formie pisemnej, z uwzględnieniem kosztów dostawy do siedziby Zamawiającego, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy na zewnątrz, z podaniem nazwy i adresu Zamawiającego oraz adnotacji:

„Oferta na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”

 1. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 03.11.2017 roku, do godziny 10.00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sportowej 2 osobiście, faksem, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
   
 2. Dostawca, którego oferta zostanie wybrana otrzyma zawiadomienie na piśmie.
   
 3. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie: Bartłomiej Maryniak – Sekretarz Nadleśnictwa.

                                             Nadleśniczy
                               mgr inż. Waldemar Zaremba