Wydawca treści Wydawca treści

Dostawa materiałów do prac melioracyjnych w 2014 roku

Dostawa materiałów do prac melioracyjnych w 2014 roku

Miękinia, 02-10-2014 rok

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro

 

1.      Zamawiający

Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, tel. 71 314 00 63, fax 71317 81 84

2.      Przedmiot zamówienia

Dostawa materiałów do prac melioracyjnych w leśnictwach:

I.                 Chwalimierz,

II.               Kąty Wrocławskie.

3.      Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony, prowadzony w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, ustanowiony przez Zamawiającego w dniu 18.08.2014 r. z wyłączeniem przepisów ustawy
Prawa zamówień publicznych (art. 4, pkt. 8 ustawy Pzp).

4.      Wynik postępowania

Nadleśnictwo Miękinia informuje, że w postępowaniu wybrano ofertę firmy:
Auto Serwis Bogusław Czajkowski Stacja Kontroli Pojazdów, 55-140 Żmigród, ul. Poznańska 166.

 

Nadleśniczy:

Waldemar Zaremba

 

 ________________________________________________________________________________________________________________

 

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

1.      Zamawiający

PGL LP Nadleśnictwo Miękinia

ul. Sportowa 2

55-330 Miękinia

     

             zaprasza do złożenia oferty cenowej na :

2.      Przedmiot zamówienia:

Dostawa materiałów do prac melioracyjnych w leśnictwach:

I.                 Chwalimierz.

II.               Kąty Wrocławskie.

 

3.      Termin realizacji zamówienia :

06.10.2014 ÷ 10.10.2014

 

4.      Kryteria oceny i wyboru ofert :

·        Cena (100%)

 

5.      Warunki jakie powinny spełniać Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji,
uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):

1.     Dostawca musi być podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, co potwierdza, składając w załączeniu do oferty
odpowiedni dokument (np. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub odpis z właściwego rejestru ) w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

2.     Dostawca musi spełniać następujące warunki:

- dysponować taborem transportowym – koniecznym do wykonania zamówienia;

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Dostawca składa w załączeniu do oferty stosowne oświadczenie (na formularzu oświadczenia
stanowiącym załącznik nr 2 do oferty).

6.      Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres
Zamawiającego oraz adnotację:

            „Oferta w postępowaniu pt.: „Dostawa materiałów do prac melioracyjnych w leśnictwach:
            I.  
Chwalimierz
            II. Kąty Wrocławskie."

 

7.      Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 29.09.2014 roku,
w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia osobiście, faksem,
pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną.

8.      Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika odpowiedzialnego merytorycznie w osobie Marcin Czerski – Specjalista ds. Budownictwa

                                                    

Nadleśniczy:

Waldemar Zaremba