Wydawca treści Wydawca treści

Dostawa artykułów biurowych nr 2

Zn. Spr.: SA.270.12.2020                                                                                          Miękinia 18.08.2020 rok

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 1. Zamawiający: Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55 -330 Miękinia
                                                                                         
  (nazwa i adres Zamawiającego)

             zaprasza do złożenia oferty na :

 1. Przedmiot zamówienia:  Dostawa artykułów biurowych według załącznika nr 1.
 2. Termin realizacji zamówienia : do końca 2020 roku

Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie na zamówienia częściowe określające zapotrzebowanie ilościowo-asortymentowe.

 1. Kryteria oceny i wyboru ofert : najkorzystniejsza cena
 2. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:

Co najmniej 12 miesięczny okres ważności/przydatności dostarczonych artykułów, fabrycznie oryginalne artykuły dopuszczone do obrotu na rynku polskim, zgodnie z  obowiązującymi w tym zakresie przepisami, oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

 1. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę w formie formularza ofertowego - załącznik nr 2  należy złożyć do dnia 26.08.2020 roku, do godziny 10.00 w sekretariacie Nadleśnictwa Miękinia przy ul. Sportowej 2 w Miękini, osobiście, faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną.
 2. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego
  w osobie - Anna Prycik

Nadleśniczy

Waldemar Zaremba