Wydawca treści Wydawca treści

Przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rybackiej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 1. Nadleśnictwo Miękinia ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów, z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rybackiej, z wyłączeniem organizacji komercyjnego łowiska, położonych na terenie Nadleśnictwa, zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Pisemne oferty przetargowe powinny zawierać następujące informacje:
 1. imię, nazwisko, pełny adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 2. dokładny adres do korespondencji, numer telefonu (nieobowiązkowy) oraz adres email (nieobowiązkowy),
 3. rodzaj użytku z oznaczeniem oddziału i powierzchnią gruntu, który oferent zamierza wydzierżawić, współczynnik mnożeniowy za 1 ha (kg karpia) oraz dane ewidencyjne (działka, gmina, obręb ewidencyjny) - według danych z załącznika nr 1,
 4. oferowaną cenę za 1 kg karpia konsumpcyjnego, nie niższą od ceny wywoławczej, która na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 16 zł za 1 kg.
  W oparciu o zaoferowaną cenę za 1 kg karpia konsumpcyjnego zostanie wyliczony czynsz roczny, poprzez pomnożenie powierzchni do dzierżawy, oferowaną cenę za 1 kg karpia konsumpcyjnego i stały współczynnik mnożeniowy za 1 ha (kg karpia),
 5. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz ze wzorem umowy.
 1. Oferty niespełniające warunków określonych w pkt. 2 zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 2. Umowy dzierżawy są zawierane na czas określony, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 3. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik
  numer 2, w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: "Przetarg na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rybackiej" w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesłać pocztą na adres Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, w terminie do dnia 30.12.2015 roku do godziny 09:00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2015 roku o godzinie 09:15 w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia (w świetlicy – I piętro).
 5. Nadleśnictwo Miękinia zastrzega sobie prawo do:
 1. zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
 2. odstąpienia  od przeprowadzenia przetargu przed jego rozpoczęciem,
 3. nie zatwierdzenia wniosku Komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
 1. Ofertowy pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:
 1. nie wpłynęła żadna oferta,
 2. żaden z oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości równej co najmniej wysokości wywoławczej,
 3. komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty,
 1. Przetarg przeprowadza się także w przypadku, gdy wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 2. W ofertowym pisemnym przetargu nieograniczonym Komisja odrzuca ofertę jeżeli:
 1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
 2. nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 1 lub zawiera dane niekompletne, nieczytelne lub budzące inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień przez oferenta, mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
 3. zawiera określenie czynszu w wysokości mniejszej niż wysokość wywoławcza.
 1. O wyniku przetargu Komisja zawiadamia na piśmie uczestników przetargu.
 2. Na wszelkie pytania i wątpliwości udziela odpowiedzi Starszy Specjalista Służby Leśnej – Katarzyna Łyszkiewicz pod telefonem (71) 314 00 63 (64) w godzinach i dniach urzędowych od 8:00 do 15:00.
 3. Formularz ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych oraz projekt umowy dzierżawy są dostępne na stronie internetowej nadleśnictwa: http://www.wroclaw.lasy.gov.pl/miekinia oraz w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia.