Wydawca treści Wydawca treści

Przetarg nieograniczony - kopaliny

11.03.2021 r.

Ogłoszenie o nierozstrzygniętym postępowaniu przetargowym

Nadleśnictwo Miękinia informuje, że w związku z brakiem złożonych ofert, w I nieograniczonym, ofertowym, przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia na cele powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Stróża Północ”, przetarg uznaje się za nierozstrzygnięty.

18.02.2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 1. Opis nieruchomości

Przetargiem objęte jest prawo do dzierżawy gruntów rolnych w celu powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Stróża Północ’’. W skład złoża wchodzi część powierzchni działek ewidencyjnych nr 356/1, 357 obręb Stróża, gmina Mietków (pododdziały: 321c, 322d, f, g, obręb leśny Sobótka) – załącznik mapowy nr 1. Łączna powierzchnia gruntów Nadleśnictwa Miękinia, obejmujących obszar „Stróża Północ’’ przeznaczony pod eksploatację kruszywa (dzierżawę) wynosi 7,3412 ha (73412 m2). Na dzień 19 listopada 2020 roku grunty te zostały przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Stróża Północ” w gminie Mietków część A uchwalonym Uchwałą nr XLI/284/2018 Rady Gminy Mietków z dnia 4 września 2018 r. (Dz.Urz.Woj.Dol. poz. 4496 z dnia 19 września 2018 r.) na tereny powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego. Grunty te nie zostały natomiast wyłączone z produkcji rolniczej i leśnej w myśl przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 1. Cel przetargu i kryteria wyboru

Przetarg ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty, o najwyższym miesięcznym czynszu netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy oraz spełniającej przyjęte przez Nadleśnictwo wymagania formalno - prawne. Miesięczny czynsz netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy musi być wyższy od określonego czynszu wywoławczego.

 1. Czynsz
 1. Wywoławczy miesięczny czynsz netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy wynosi : 0,23 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia trzy grosze). Do czynszu doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.
 2. Minimalna ofertowa stawka czynszu musi być wyższa niż stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto za dzierżawę 1m2 gruntu. Postąpienie ustala się na kwotę 0,01 zł/m2 (netto).
 3. Ustalona w drodze przetargu wysokość miesięcznego czynszu będzie podlegała corocznej od roku 2022 waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 4. W czasie obowiązywania umowy dzierżawy Uprawniony zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich świadczeń publiczno prawnych, związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym odatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.
 1. Wadium
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium przez Oferenta w wysokości 20 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy). Wadium należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy Nadleśnictwa: PKO BP SA 86 1020 5242 0000 2902 0121 5631, z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium – przetarg na dzierżawę kopalin Stróża Północ”. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 11.03.2021 roku godz. 09.00. Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na koncie bankowym Nadleśnictwa.
 2. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Nadleśnictwa Miękinia w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia Umowy przyrzeczenia zawarcia umowy dzierżawy w terminie wskazanym przez Ogłaszającego.
 3. Wadium oferenta wyłonionego w drodze przetargu zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Porozumienia w sprawie przyrzeczenia dzierżawy, zgodnie z jego postanowieniami.
 4. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników postępowania zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 1. Oferta
 1. Ofertę złożoną w formie pisemnej należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.
 2. Oferta powinna być podpisana przez Oferenta (osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta), a każda strona oferty zaparafowana.
 3. Kopie dokumentów muszą być opatrzone klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” i podpisane czytelnie przez upoważnioną osobę. Oferent, który dostarczy nieprawdziwe informacje zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.
 4. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Załączniki oferty stanowią jej integralną część. Cała oferta powinna być trwale spięta.
 5. Oferta powinna być złożona w trwale zamkniętej kopercie.
 6. Na kopercie należy umieścić:
 • dokładny adres Oferenta (adres do korespondencji, nr telefonu do kontaktu oraz adres poczty elektronicznej),
 • napis określający przedmiot przetargu ‘’Przetarg na prawo dzierżawy gruntów leśnych pod eksploatację złoża kruszywa naturalnego Stróża Północ’’
 • napis ‘’Nie otwierać przed dniem 11.03.2021 r., godzina 09.15’’ (termin otwarcia ofert).
 1. Każdy oferent przedstawi tylko jedną ofertę. W związku z tym zaleca się, aby oferent uzyskał wszelkie niezbędne informacje do sporządzenia jednej prawidłowej oferty.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami niniejszego Regulaminu pod rygorem odrzucenia.
 5. Oferta musi zawierać następujące dokumenty :
 1. Aktualne zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego lub inny dokument (jeżeli odrębne przepisy nie wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej) określające pełną nazwę, status prawny i dokładny adres firmy, potwierdzające, że Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym. Zaświadczenie winno jednoznacznie wskazywać osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu oferenta (należyta reprezentacja).
 2. W przypadku
 • podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej - wyciąg z rejestru sądowego. Gdy roczna wartość oferowanego czynszu najmu przekracza dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego oferent zobowiązany jest przedłożyć uchwałę wspólników lub umowę spółki w celu udokumentowania prawa zarządu spółki do rozporządzania prawem lub zaciągnięcia zobowiązań do świadczeń o wartości j.w ( dotyczy wyłącznie Sp. z o.o ).
 • osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę (-y) nie wymienioną (-e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Oferenta, należy do ofert dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie :
 • oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach lub w formie notarialnej.
 • kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby, których uprawnienie wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach lub przez notariusza (oryginał pieczęci).

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.

 1. Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego firmy (NIP).
 2. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.
 3. Oświadczenie, że oferent posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym do prowadzenia planowanej działalności wydobywczej.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, treścią regulaminu i projektami umów oraz, że nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń,
 5. Oryginał lub kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) wniesienia wadium przez Oferenta w formie pieniężnej (w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy),
 6. Informację o oferowanym rocznym czynszu netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy.
 7. Informację o rodzaju prowadzonej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
 8. Oświadczenie, że w stosunku do firmy, nie wszczęto postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, innego przekształcenia lub połączenia.
 9. Zaświadczenia właściwego organu podatkowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Zaświadczenie nie może być wydane wcześniej niż 3 miesiące przed otwarciem ofert.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przetargu.
 11. Dokumenty wymienione w § 11 ust. 1 do 13, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do należytej reprezentacji. Nadleśnictwo może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. Wymagane dokumenty muszą być aktualne na dzień składania ofert. W przypadku dokumentu wymienionego w § 11 ust. 1A i 1B za aktualny uważa się dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  W przypadku pozostałych dokumentów za aktualne uważa się dokumenty wydane po ostatnio dokonanych w nich zmianach.

UWAGA : Brak choćby jednego z wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentów nieaktualnych oraz w niewłaściwej formie (np. kopie niepoświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej) spowoduje odrzucenie oferty.

 1. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć siedzibie Nadleśnictwa Miękinia przy ul. Sportowej 2, 53-330 Miękinia, w terminie do dnia 11.03.2021, godzina 09.00.

Wszystkie oferty otrzymane przez Nadleśnictwo po w/w terminie zostaną zwrócone Oferentom.

 1. Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia (Świetlica), w dniu 11.03.2021 r. o godzinie 09.15, podczas którego Nadleśnictwo poda nazwę i adres Oferentów oraz wysokość zaoferowanego miesięcznego czynszu netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy.

 1. Pozostałe warunki:
 1. Oferty niespełniające warunków zamieszczonych w niniejszym ogłoszeniu zostaną odrzucone.
 2. O wyborze oferty Nadlesnictwo powiadomi wszystkich Oferentów na piśmie w terminie do 14 dni od dnia zamknięcia przetargu, podając nazwę i siedzibę zwycięzcy przetargu oraz wysokość zadeklarowanego miesięcznego czynszu netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy.
 3. Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zawrzeć umowę przyrzeczenia zawarcia umowy dzierżawy w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia o wyborze oferty, w miejscu i czasie wskazanym przez Nadleśnictwo Miękinia, pod rygorem utraty wadium i utraty prawa do zawarcia umowy zasadniczej.
 4. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w ogłoszeniu o przetargu oraz w załącznikach do ogłoszenia do upływu terminu składania ofert oraz zmiany terminu przetargu, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub unieważnienia przetargu Nadleśnictwo niezwłocznie zwróci wypłacone przez Oferentów wadium.
 5. Nadleśnictwo może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn, lub unieważnić go na każdym etapie.
 6. Załączniki:
 • Regulamin przetargu
 • Mapa z lokalizacją gruntów przeznaczonych do dzierżawy,
 • Projekt umowy dzierżawy,
 • Projekt umowy przyrzeczenia zawarcia umowy dzierżawy,
 • Formularz ofertowy,
 • Oświadczenie,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Na wszelkie pytania i wątpliwości udziela odpowiedzi Starszy specjalista Służby Leśnej – Sławomir Sułkowski pod telefonem (71) 314 00 63 (64) wew. 331 lub kom. 882 196 406 w godzinach i dniach pracy Nadleśnictwa od 7:00 do 15:00.
 2. Regulamin przetargu, formularz ofertowy na dzierżawę gruntów oraz wzory umów są dostępne na stronie internetowej Nadleśnictwa: http://www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl oraz w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia.

5.03.2021 r.

Zapytanie nr 1 z dnia 4 marca 2021 r. do postępowania przetargowego w I nieograniczonym, ofertowym, pisemnym przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia na cele powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Stróża Północ”

 1. Projekt Umowy Przyrzeczenia zawarcia Umowy Dzierżawy polegającej na następującej zmianie:

§ 2 ust. 3 – proponujemy zmianę kierunku rolnego rekultywacji na kierunek wodno-rolny i rekultywację zgodnie z załącznikiem mapowym do projektu Zagospodarowania Złoża „Stróża Północ”

Odpowiedź:

Brak możliwości zmiany wspomnianego powyżej zapisu na tym etapie postępowania przetargowego.

 1. Umowy dzierżawy polegającej na następujących zmianach:

proponujemy wprowadzenie zapisu umożliwiającego częściowe oddanie gruntu Wydzierżawiającemu po wydaniu przez właściwy organ administracyjny ostatecznej decyzji o zakończeniu rekultywacji części gruntu.

Odpowiedź:

Brak możliwości zmiany wspomnianego powyżej zapisu na tym etapie postępowania przetargowego.

3.  §6 pkt. 2 – proponujemy skrócenie okresu wypowiedzenia w takiej formie, żeby Dzierżawca mógł oddać część zrekultywowanego gruntu w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym decyzja o zakończonej rekultywacji stała się ostateczna.

Odpowiedź:

Brak możliwości zmiany wspomnianego powyżej zapisu na tym etapie postępowania przetargowego.

10.03.2021 r.

W związku z ujawnieniem oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do Decyzji nr 9/2021 z dnia 18.02.2021 w sprawie wprowadzenia do stosowania regulaminu „I nieograniczonego, ofertowego, pisemnego przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia na cele powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Stróża Północ””, zmieniam brzmienie:

 1.  § 6 ust. 1 z:

„Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium przez Oferenta w wysokości 20 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy). Wadium należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy Wydzierżawiającego: PKO BP SA 86 1020 5242 0000 2902 0121 5631, z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium – przetarg na dzierżawę kopalin Stróża Północ”. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 10.03.2021 roku godz. 09.00. Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na koncie bankowym Wydzierżawiającego. „

Na

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium przez Oferenta w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy). Wadium należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy Wydzierżawiającego: PKO BP SA 86 1020 5242 0000 2902 0121 5631, z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium – przetarg na dzierżawę kopalin Stróża Północ”. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 10.03.2021 roku godz. 09.00. Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na koncie bankowym Wydzierżawiającego.

 1. § 11 ust. 7 z:

„Oryginał lub kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) wniesienia wadium przez Oferenta w formie pieniężnej (w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy), „

Na

„Oryginał lub kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) wniesienia wadium przez Oferenta w formie pieniężnej (w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), „

 1. Pozostała treść regulaminu pozostaje bez zmian.