Wydawca treści Wydawca treści

Przetarg na najem powierzchni przeznaczonej na stoisko handlowo-gastronomiczne

Przetarg na najem powierzchni przeznaczonej na stoisko handlowo-gastronomiczne

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Nadleśnictwo Miękinia zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym na najem na czas nieokreślony powierzchni przeznaczonej na stoisko handlowo-gastronomiczne położonej na terenie parkingu na Przełęczy Tąpadła.

 1. Dane dotyczące przedmiotu przetargu:
 1. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych:

Działka rolna nr 108/1 (część), rodzaj użytku gruntowego RIVb – grunty orne IVb klasy bonitacji, gmina Sobótka, obręb ewidencyjny Ślęża, dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00147287/7.

 1. Powierzchnia wynajmowanej nieruchomości: 0,0085 ha
 2. Opis nieruchomości:

Powierzchnia przeznaczona do wynajęcia stanowi nieutwardzony plac, ograniczony krawężnikami, położony na terenie ogólnodostępnego parkingu zlokalizowanego na Przełęczy Tąpadła.

 1. Opłaty z tytułu najmu

Roczny czynsz za najem odniesiony zostanie do wysokości równoważnej średniej cenie sprzedaży 1 m3 drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały każdego roku, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, pomnożony przez współczynnik (ilość m3 drewna) zaproponowany przez oferenta.

Wysokość minimalna czynszu, jaką spodziewa się uzyskać nadleśnictwo za przedmiot najmu wynosi 20 m3 drewna razy średnia cena sprzedaży 1m3 drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały każdego roku, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przy czym cena 1 m3 drewna na rok 2015 ustalona przez prezesa Głównego urzędu Statystycznego wynosi 188,85 zł /M.P. z 2014 r. poz. 955/.

Czynsz najmu nie obejmuje kosztów utrzymania przedmiotu najmu, kosztów obsługi parkingu oraz podatków VAT i od nieruchomości. Koszty utrzymania obiektu i należne podatki uiszczane będą przez przyszłego najemcę.

 1. Pisemne oferty przetargowe powinny zawierać następujące informacje:
 1. imię, nazwisko, pełny adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 2. dokładny adres do korespondencji, numer telefonu (nieobowiązkowy) oraz adres email (nieobowiązkowy),
 3. wypis z krajowego Rejestru Sądowego, CEIDG lub innego rejestru, stosownie do statusu oferenta i wymogów dotyczących rejestracji podmiotu.
 4. ilość m3 drewna, stanowiącą podstawę wyliczenia czynszu za najem (min. 20 m3),
 5. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 6. oświadczenie, że oferent będzie prowadził na wynajmowanym gruncie działalność zgodną z ogłoszeniem tzn. grunt będzie wykorzystywany w celu prowadzenia działalności handlowo-gastronomicznej,
 7. Wizualizację stoiska handlowo-gastronomicznego,
 8. Podpisany wzór umowy najmu,
 1. Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 2. Umowa najmu jest zawierana na czas nieokreślony, z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 3. Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: "Parking na Przełęczy Tąpadła – oferta" w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesłać pocztą na adres Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, w terminie do dnia 31.08.2015 r., do godz. 10:00.

Uwaga! Za ofertę złożoną w terminie uważa się datę otrzymania oferty przez Wynajmującego, a nie datę nadania w Urzędzie Pocztowym.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2015 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia (w świetlicy – I piętro).
 2. Nadleśnictwo Miękinia zastrzega sobie prawo do:
 1. zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
 2. odstąpienia od przeprowadzenia przetargu przed jego rozpoczęciem,
 3. nie zatwierdzenia wniosku Komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
 1. Ofertowy pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:
 1. nie wpłynęła żadna oferta,
 2. żaden z oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości równej, co najmniej wysokości wywoławczej,
 3. komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty,
 4. przetarg przeprowadza się także w przypadku, gdy wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 1. W ofertowym pisemnym przetargu nieograniczonym Komisja odrzuca ofertę, jeżeli:
 1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
 2. nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 2 lub zawiera dane niekompletne, nieczytelne lub budzące inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień przez oferenta, mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
 3. zawiera określenie czynszu w wysokości mniejszej niż wysokość wywoławcza.
 1. O wyniku przetargu Komisja zawiadamia na piśmie uczestników przetargu.
 2. Oferent, którzy wygra przetarg na najem powierzchni przeznaczonej na stoisko handlowo-gastronomiczne, zobowiązany jest do podpisania umowy najmu z Nadleśnictwem w terminie do 15.09.2015 r.
 3. Na wszelkie pytania i wątpliwości udziela odpowiedzi Sławomir Sułkowski – Specjalista Służby Leśnej tel. (71) 314 00 63 (64) wew. 331 w godzinach i dniach urzędowych od 8:00 do 15:00.
 4. Projekt umowy najmu jest dostępny na stronie internetowej nadleśnictwa: http://www.wroclaw.lasy.gov.pl/miekinia oraz w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia.
 5. Założenia dodatkowe:
 1. Parking na Przełęczy Tąpadła jest parkingiem ogólnodostępnym i nie pobiera się opłat za parkowanie samochodów,
 2. Stoisko handlowo-gastronomiczny wyglądem i estetyką musi nawiązywać do zabudowy wiejskiej. Wizualizacji stoiska musi stanowić załącznik do składanej oferty,
 3. Najemca uzyska wszelkie wymagane prawem pozwolenia na prowadzenie działalności.
 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
 1. Cena - 100%
 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowić będzie podstawę zawarcia umowy najmu.

 

Załączniki:

 1. Mapa z lokalizacją powierzchni przeznaczonej do wynajęcia,
 2. Wzór umowy najmu.