Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów, z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rybackiej

1.               Nadleśnictwo Miękinia ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów, z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rybackiej, z wyłączeniem organizacji komercyjnego łowiska, położonych na terenie Nadleśnictwa, zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszego ogłoszenia.

2.               Pisemne oferty przetargowe powinny zawierać następujące informacje:

             a)    imię, nazwisko, pełny adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

             b)    dokładny adres do korespondencji, numer telefonu (nieobowiązkowy) oraz adres email (nieobowiązkowy),

             c)     rodzaj użytku z oznaczeniem oddziału i powierzchnią gruntu, który oferent zamierza wydzierżawić, współczynnik mnożeniowy za 1 ha (kg karpia) oraz dane ewidencyjne (działka, gmina, obręb ewidencyjny) - według danych z załącznika nr 1,

            d)    oferowaną cenę za 1 kg karpia konsumpcyjnego, nie niższą od ceny wywoławczej, która na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 16 zł za 1 kg.
W oparciu o zaoferowaną cenę za 1 kg karpia konsumpcyjnego zostanie wyliczony czynsz roczny, poprzez pomnożenie powierzchni do dzierżawy, oferowaną cenę za 1 kg karpia konsumpcyjnego i stały współczynnik mnożeniowy za 1 ha (kg karpia),

            e)    oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz ze wzorem umowy.

3.               Oferty niespełniające warunków określonych w pkt. 2 zostaną odrzucone ze względów formalnych.

4.               Umowy dzierżawy są zawierane na czas określony, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

5.               Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik
numer 2, w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: "Przetarg na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rybackiej" w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesłać pocztą na adres Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, w terminie do dnia 05.01.2015 roku do godziny 09:00.

6.               Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2015 roku o godzinie 09:15 w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia (w świetlicy – I piętro).

7.               Nadleśnictwo Miękinia zastrzega sobie prawo do:

a)    zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,

b)    odstąpienia  od przeprowadzenia przetargu przed jego rozpoczęciem,

c)     nie zatwierdzenia wniosku Komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.

8.               Ofertowy pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:

           a)    nie wpłynęła żadna oferta,

           b)    żaden z oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości równej co najmniej wysokości wywoławczej,

            c)     komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty,

9.               Przetarg przeprowadza się także w przypadku, gdy wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

10.           W ofertowym pisemnym przetargu nieograniczonym Komisja odrzuca ofertę jeżeli:

a)    została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

            b)    nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 1 lub zawiera dane niekompletne, nieczytelne lub budzące inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień przez oferenta, mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

            c)     zawiera określenie czynszu w wysokości mniejszej niż wysokość wywoławcza.

11.           O wyniku przetargu Komisja zawiadamia na piśmie uczestników przetargu.

12.           Na wszelkie pytania i wątpliwości udziela odpowiedzi Starszy Specjalista Służby Leśnej – Katarzyna Łyszkiewicz pod telefonem (71) 314 00 63 (64) w godzinach i dniach urzędowych od 8:00 do 15:00.

13.           Formularz ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych oraz projekt umowy dzierżawy są dostępne na stronie internetowej nadleśnictwa: http://www.wroclaw.lasy.gov.pl/miekinia oraz w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia.