Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Zaproszenie do składania ofert - „Wykoszenie łąk zebranie z nich biomasy wraz z wywiezieniem poza teren koszenia”

Informacja z dnia 26.05.2022 r. na temat wyłonionej oferty.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych
1.Zamawiający
Nadleśnictwo Miękinia
ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia
NIP 913-00-04-320
www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl
miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl
zaprasza do złożenia oferty na:
2.Przedmiot zamówienia:
Nazwa: „Wykoszenie łąk zebranie z nich biomasy wraz z wywiezieniem poza teren koszenia”
Cechy i ilość: łączna ilość 35,18 ha – zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego
Jednostka miary: ha
SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  DOSTĘPNY  JEST  NA  STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO
www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl
3. Termin realizacji zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 31 października 2022 roku
4. Kryteria oceny i wyboru ofert:
Cena 100%

𝑐 𝑒 𝑛 𝑦  𝑜 𝑓 𝑒 𝑟 𝑡 𝑦  𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗
----------------------------------------- 𝑥  100 𝑝𝑘𝑡 = 𝑙 𝑖 𝑐 𝑧 𝑏 𝑎  𝑝 𝑘 𝑡  𝑝 𝑟 𝑧 𝑦 𝑧 𝑛𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒
𝑐 𝑒 𝑛 𝑦  𝑜 𝑓 𝑒 𝑟 𝑡 𝑦  𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎𝑛𝑒𝑗 

5.  Warunki  jakie  powinni  spełnić  Wykonawcy  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia publicznego. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Złożyli  ofertę  z  kosztorysem  na  wzorach  stanowiących  załącznik  nr  1  i  2  do zaproszenia do składania ofert.

2) Dołączyli  do  oferty  zaakceptowany  wzór  umowy  stanowiący  załącznik  nr  3  do zaproszenia do składania ofert.
Załączniki, o których mowa powyżej dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego.
6. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:
„Wykoszenie łąk zebranie z nich biomasy wraz z wywiezieniem poza teren koszenia”
7. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 26.05.2022 roku, do godziny 9:00  w sekretariacie Nadleśnictwa Miękinia przy ul. Sportowej 2, 55-330 Miękinia osobiście lub pocztą tradycyjną w kopercie opisanej następująco:
Koszenie łąk w 2022 r. Nie otwierać przed dniem 26.05.2022 r. do godz. 9:00 .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2022 r. o godzinie 9:30  w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia (w świetlicy –I piętro).
8.  Do  kontaktów  w  przedmiotowej  sprawie  wyznacza  się  pracownika  merytorycznego  w osobie: Jan Dzięcielski, e-mail: jan.dziecielski@wroclaw.lasy.gov.pl tel. 71 3140063.
Nadleśniczy  Nadleśnictwa  Miękinia  zastrzega  sobie  możliwość  unieważnienia  niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.