Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Zaproszenie do składania ofert - Dziedzictwo kulturowe Masywu Ślęży

Informacja z dnia 26.04.2022 r. na temat wyłonionej oferty.

 

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne
o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych
1. Zamawiający
Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2 55-330 Miękinia
zaprasza do złożenia oferty na :
2. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie opracowania pt. „ZASÓB ARCHEOLOGICZNY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO MASYWU ŚLĘŻY (LEŚNICTW: CHWAŁKÓW, SULISTOWICZKI,
ULICZNO, TĄPADŁA)  NADLEŚNICTWA MIEKINIA”. (załącznik 1 – opis
przedmiotu zamówienia)
3. Termin realizacji zamówienia : 30.06.2022 r.
4. Kryteria oceny i wyboru ofert :
a.Cena – 100%
5. Warunki  jakie  powinny  spełniać  Wykonawcy  ubiegający  się  o  udzielenie     
zamówienia publicznego:
W  postępowaniu  mogą  brać  udział  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  udziału  w
postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek  ten,  w  zakresie  doświadczenia,  zostanie  uznany  za  spełniony,  jeśli
Wykonawca  wykaże,  że  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania
ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował
lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac
na  podstawie  1  umowy)  polegającą  na  wykonaniu  opracowania  z  zakresu  z  analizy
zasobów archeologicznych lub koncepcji turystycznych, dedykowanego nadleśnictwu,
na kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł brutto.
6. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę  należy  sporządzić  czytelnie  w  języku  polskim,  w  formie  pisemnej,  podając
nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:
Oferta  na  wykonanie  opracowania  pt.  „„ZASÓB  ARCHEOLOGICZNY
DZIEDZICTWA  KULTUROWEGO  MASYWU  ŚLĘŻY  (LEŚNICTW:  CHWAŁKÓW,
SULISTOWICZKI, ULICZNO, TĄPADŁA)  NADLEŚNICTWA MIEKINIA”.
W  terminie  składania  ofert  wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  Zamawiającemu
Ofertę zawierającą:
a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2)
b) pełnomocnictwo do złożenia oferty udzielone pod rygorem nieważności, o ile oferta  
zostanie złożona przez pełnomocnika,
c) wykaz  usług  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  
również  wykonywanych,  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania
ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  wraz  z
podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat wykonania i
podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały  wykonane  (wzór  wykazu  wykonanych
usług stanowi załącznik nr 3),
d) dowody,  że  wskazane  przez  wykonawcę  usługi  na  potwierdzenie  spełnienia
warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie
doświadczenia  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
7. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę  należy  złożyć  do  dnia  25.04.2022  roku,  do  godziny  10:00  w  sekretariacie
Zamawiającego  przy  ul.  Sportowej  2  55-330  Miękinia  osobiście,  przesłać  w  postaci
elektronicznej na adres e-mail miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl  lub   przesłać  pocztą
tradycyjną w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie. Koperta powinna posiadać nazwę
zadania i adres Oferenta.
8.  Do  kontaktów  w  przedmiotowej  sprawie  wyznacza  się  pracownika
merytorycznego w osobie Jan Dzięcielski tel. 71 314 00 64
9.  Na  powyższe  zadanie  zostanie  z  wyłonionym  Wykonawcą  zawarta  umowa-
załącznik nr 4.
10. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie.