Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Sprzedaż, dostawa i montaż mulczera hydraulicznego na wysięgniku do ciągnika Valtra T191

SA.270.17.2021                                                                                   Miękinia 03.11.2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych – zaproszenie do składania ofert prowadzonego z wyłączeniem Ustawy PZP na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1), ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dotyczącego sprzedaży, dostawy i montażu mulczera hydraulicznego na wysięgniku do ciągnika Valtra T191  – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Nadleśnictwo Miękinia zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych – zaproszenie do składania ofert pn.: „Sprzedaż, dostawa i montaż mulczera hydraulicznego na wysięgniku do ciągnika Valtra T191”.

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez „ROLMEX” Karol Misiuda ul. Ściegiennego 264c, 25-116 Kielce”. Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 127 169,70  zł/brutto.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. 29.10.2021 roku do godziny 11:00 wpłynęły następujące oferty:

1.         Firma Handlowa „OLMEX” Plac Marii Curie Skłodowskiej 24 28-530 Skalbmierz – cena – 132 840,00 zł brutto;

2.        ROLMEX” Karol Misiuda ul. Ściegiennego 264c, 25-116 Kielce – cena – 127 169,70  zł/brutto.

 

Nadleśniczy

mgr inż. Waldemar Zaremba

_______________________________________________________________________________________________

SA.270.17.2021                                                                                   Miękinia 21.10.2021

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne

o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

 

 1. Zamawiający Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia

             zaprasza do złożenia oferty na :

 1. Przedmiot zamówienia: Sprzedaż, dostawa i montaż mulczera hydraulicznego na wysięgniku do ciągnika Valtra T191

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

(nazwa zadania, cechy, ilość, jednostki miary)

 1. Termin realizacji zamówienia: do 30.12.2021 roku

(określić czas realizacji zamówienia)

 1. Kryteria oceny i wyboru ofert : Ocena wg wzoru:

O=Cmin/Cofer*70+GW, gdzie:

O-suma punktów

Cofer-oferowana cena brutto

Cmin- najniższa oferowana cena brutto za zadanie

GW- wydłużenie czasu gwarancji: 10 pkt za każdy rok, ponad obowiązkowe 24 m-ce. Maksymalnie 30 pkt.

Wygrywa oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

 1. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):
 1. Udzielenie gwarancji min. 24 miesiące od daty dostawy.
 2. Złożenie oświadczenia o współpracy oferowanego sprzętu z ciągnikiem Valtra T191
 1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego. Ofertę należy złożyć na wypełnionym Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
 2. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 29.10.2021 roku,

do godziny 11:00 osobiście w sekretariacie Zamawiającego w Miękini przy ul. Sportowej 2, 55-330 Miękinia lub pocztą elektroniczną na adres miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl  (obowiązuje kwalifikowany podpis elektroniczny) lub pocztą tradycyjną.

 1. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie – Sekretarz Nadleśnictwa Bartłomiej Maryniak – kom. 664 921 933.
 2. Zamawiający zastrzega możliwość  unieważnienia procedury bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

 

Nadleśniczy

mgr inż. Waldemar Zaremba