Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Przetarg na rozbiórkę dwóch wolnostojących budynków gospodarczych w Gniechowicach

 

                                                                                                                         Miękinia, dnia 13.12.2021

Zn. spr.: SA.270.18.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: Postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych – zaproszenie do składania ofert prowadzonego zgodnie z zarządzeniem nr 4/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia z dnia 12.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych netto, dotyczącego rozbiórki dwóch wolnostojących budynków gospodarczych w Gniechowicach (Leśnictwo Kamionna) o numerze inwentarzowym 108-01012 i 108-01013  – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Nadleśnictwo Miękinia zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych – zaproszenie do składania ofert pn.: „Rozbiórka dwóch wolnostojących budynków gospodarczych w Gniechowicach (Leśnictwo Kamionna) o numerze inwentarzowym 108-01012 i 108-01013”.

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez HAMMER WYBURZENIA Michał Koszołko Lgiń 13, 67-400 Wschowa. Cena oferty najkorzystniejszej wynosi      31 735,27  zł/brutto.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. 08.12.2021 roku do godziny 12:00 wpłynęły następujące oferty:

 

LP

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Nr oferty

Uwagi

 

1

HAMMER WYBURZENIA

Michał Koszołko

Lgiń 13

67-400 Wschowa

31 735,27

1

----

2

URSA Roboty Ziemne

Szałankiewicz Artur

Osiek 121

55-200 Oława

 

63 960,00

2

----

3

EKO GRAND

Rafał Kurzak

Zielona 10

42-350 Rzeniszów

 

89 667,00

3

----

 

4

Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych

RÓŻAŃSKI Edward Różański

ul. Mysłakowice 25

54-048 Wrocław

 

37 000,05

4

----

 

5

Przedsiębiorstwo Budowlano-Wyburzeniowe FORTIS Rafał Wiatrowski

Łososiowice 35c

56-100 Wołów

 

 

115 200,14

5

----

6

Przedsiębiorstwo Budowlane KOBUD Aleksander Janusz

ul. Legnicka 16

55-300 Środa Śląska

 

76 032,21

6

----

7

BUD-CAR Sp. z o.o. Sp.K

ul. Spółdzielcza 6

55-080 Kąty Wrocławskie

 

49 200,00

7

----

8

Specjalistyczna Firma Wyburzeniowa FOREST Wojciech Foryś

ul. Alabastrowa 12

55-095 Kamień

 

73 033,03

8

----

 

9

Firma Handlowa Wyburzenia Obiektów Przemysłowych „ITOS”  Stoicis Christos

ul. Parkowa 36

51-180 Psary

 

 

91 917,04

9

----

 

  Nadleśniczy:

                                                                                                        mgr.inż Waldemar Zaremba

 

 

 

 

 

 

Zn. Spr.: SA.270.18.2021                                                                                   Miękinia, 30.11.2021 rok

 

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne

o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

 

  1. Zamawiający: Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia

 zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia:

Rozbiórka dwóch wolnostojących budynków gospodarczych w Gniechowicach (Leśnictwo Kamionna) o numerze inwentarzowym 108-01012 i 108-01013

  1. Termin realizacji zamówienia :

Od dnia podpisania umowy do dnia 27.12.2021 r.

  1. Kryteria oceny i wyboru ofert :

Cena ofertowa brutto – 100%

  1. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):

- warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej – Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł.

- warunek w zakresie zdolności technicznych i zawodowych:

  • warunek w zakresie doświadczenia – Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną (przez robotę budowlaną rozumie się wykonania prac na podstawie jednej umowy), polegającą na rozbiórce/wyburzeniu obiektu kubaturowego/innego obiektu budowlanego o wartości co najmniej 30 000,00 zł/brutto.
  • warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą na stanowisko - kierownik robót rozbiórkowych - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm., dalej – „Prawo budowlane”) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.), które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę jego zakres, oraz posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót rozbiórkowych (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień) przy co najmniej 1 robocie budowlanej obejmującej swoim zakresem m.in. – rozbiórkę/wyburzenie obiektu kubaturowego/innego obiektu budowlanego.
  1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

„Oferta na zamówienie pn. „Rozbiórka dwóch wolnostojących budynków gospodarczych w Gniechowicach (Leśnictwo Kamionna) o numerze inwentarzowym 108-01012 i 108-01013”

  1. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 08.12.2021 roku, do godziny 12:00 w sekretariacie Zamawiającego przy  ul. Sportowa 2 osobiście, pocztą tradycyjną.
  2. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie - Marcin Czerski – Starszy Specjalista ds. budownictwa i zamówień publicznych

Nadleśniczy:

                                                       mgr.inż Waldemar Zaremba