Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Przetarg na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej w mobilnym punkcie tj. pojeździe typu Food Truck lub przyczepy gastronomicznej

18.05.2021 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu przetargowym

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

 1. Nadleśnictwo Miękinia z siedzibą w Miękini ul. Sportowa 2, ogłasza przetarg pisemny  nieograniczony na dzierżawę gruntu, tereny rekreacyjno-wypoczynkowy (Bz) położonego w obrębie ewidencyjnym Ślęża gm. Sobótka na części działki ew. nr 60/1 (oddział 60 h  leśnictwo Tąpadło, obręb leśny Sobótka) o łącznej pow. 0,005 ha (10mx5m), z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej z wyłączeniem napojów alkoholowych  w mobilnym punkcie, tj. pojeździe typu Food Truck lub przyczepy gastronomicznej.
 2. Czas trwania dzierżawy od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 rok.
 3. Cena wywoławcza za dzierżawę jednego stanowiska przeznaczonego do dzierżawy wynosi 5 tys. zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych netto).
 4.  Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres: Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia nie później niż do dnia: 17.05.2021 do godziny 8:00
 5. Regulamin przetargu jest dostępny w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia jw., także na stronie internetowej Nadleśnictwa: https://miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl/
 6. Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2021 o godz. 10:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia, Miękinia ul. Sportowa 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej Nadleśnictwa Miękinia zostaną podane do wiadomości: nazwa lub imię i nazwisko, a także informacje dotyczące ilości otrzymanych punktów w postępowaniu przetargowym. Po części jawnej komisja przystąpi do sprawdzenia kompletności i zgodności złożonych ofert z wymaganiami określonymi w regulaminie. Wyniki przetargu zostaną umieszczone na stronie internetowej Nadleśnictwa, nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od dnia otwarcia ofert.
 8. Oferent powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

< DOKŁADNA NAZWA i ADRES OFERENTA>

OFERTA PRZETARGOWA NA < Przetarg na dzierżawę pod prowadzenie działalności gastronomicznej Food Truck >

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT>

 1. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium przez Oferenta w wysokości 2000 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych zero groszy). Wadium należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy Nadleśnictwa: PKO BP SA 86 1020 5242 0000 2902 0121 5631, z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium – przetarg na dzierżawę pod prowadzenie działalności gastronomicznej Food Truck”. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 17.05.2021 roku godz. 8:00 Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na koncie bankowym Nadleśnictwa.
 2.  Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał przetarg, Nadleśnictwo po podpisaniu umowy zaliczy na poczet opłaty czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zwróci niezwłocznie po ogłoszeniu wyników przetargu.
 3.  W przypadku odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, Nadleśnictwo zwróci Oferentom wadium niezwłocznie od dnia jego odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu bez dokonania wyboru żadnego uczestnika.
 4.  Wadium ulega przepadkowi na rzecz Nadleśnictwa w razie uchylenia się Oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu.
 5. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez któregoś z wygrywających postępowanie przetargowe w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników, nadleśnictwo może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 6.  Na terenie przeznaczonym do wydzierżawienia brak jest przyłączy energetycznych i wodnych. Dzierżawca, w celu zapewnienia funkcjonowania pojazdu typu food truck, będzie mógł na własny koszt i własnym staraniem zasilać pojazd z agregatu prądotwórczego.
 7.  Dzierżawca zobowiązany będzie do ustawienia pojazdu typu food truck lub przyczepy gastronomicznej na dzierżawionym gruncie.
 8.  Dzierżawca/dzierżawcy wyposaży/ą się w kabinę sanitarną typy TOI TOI na własne potrzeby i własny koszt.
 9.  Dopuszcza się sprzedaż gotowych posiłków, przygotowanych poza miejscem sprzedaży. Wymagane jest zastosowanie naczyń i sztućców ekologicznych.
 10. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania przedmiotu dzierżawy i przyległych gruntów w porządku i czystości przez cały okres trwania umowy.
 11. Oferta powinna zawierać:
 1. Formularz ofertowy.
 2. W przypadku osób prawnych - aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) odpis KRS, NIP, REGON -
  w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem" przez Oferenta.
 3. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie z CEIDG (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
 4. W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej - kserokopia dokumentu tożsamości poświadczona „za zgodność z oryginałem" przez Oferenta.
 5. W przypadku umocowania pełnomocnika do reprezentowania oferenta w postępowaniu przetargowym lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy- oryginał pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem" notarialnie lub przez Oferenta.
 6. W przypadku cudzoziemców, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna - uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona przez sąd lub inny organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu.
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzenia przez Nadleśnictwo Miękinia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę terenu przeznaczonego na prowadzenie punktów gastronomicznych typu food truck na Przełęczy Tąpadła.
 8. Oświadczenie o niezaleganiu wobec Urzędu Skarbowego, ZUS/KRUS z płatnościami
 9. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz oświadczenie o akceptacji treści wzoru umowy dzierżawy.
 10. Oświadczenie o posiadaniu zdolności finansowej do wykonania infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności określonej w warunkach przetargu.
 11. Koncepcję zagospodarowania, w której powinna się znaleźć  zagospodarowanie przestrzeni przeznaczonej na ustawienie pojazdu typu food truck.  
 12. Zaświadczenie potwierdzające doświadczenie prowadzenia tego typu działalności wraz z dokładnym określeniem czasu, w jakim była prowadzona działalność oraz referencje (mogą być dołączone opinie, artykuły prasowe i internetowe, zdjęcia przedstawiające wygląd i zagospodarowanie terenu, itp.).
 13. Opis sposobu usuwania nieczystości i odpadów z obiektu wraz z zobowiązaniami do zawarcia stosownej umowy ze służbami komunalnymi na odbiór odpadów. 
 14. Kopię dowodu wniesienia wadium.
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.
 2. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje miesięczny czynsz wyższy od ceny wywoławczej.
 3. Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania należnych, wynikających z przepisów prawa podatków.
 4. Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu pod rygorem odstąpienia przez nadleśnictwo Miękinia od zawarcia umowy dzierżawy oraz przepadku wadium na rzecz Nadleśnictwa.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu udzielane są w Nadleśnictwie Miękinia ul. Sportowa 2: Jan Dzięcielski pod telefonem (71) 314 00 63 (64) w godzinach i dniach pracy Nadleśnictwa od 7:00 do 15:00.
 6. Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, w każdym czasie.