Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Ogłoszenie o wyborze oferty - Przetarg - dzierżawa parkingu na Przełęczy Tąpadła

16.06.2021

Ogłoszenie

O wyniku pisemnego nieograniczonego, ofertowego, przetargu na dzierżawę terenu przeznaczonego na prowadzenie i utrzymanie parkingu na Przełęczy Tąpadła

Nadleśnictwo Miękinia informuje, iż w wyniku pisemnego  nieograniczonego, przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia na cele prowadzenia i utrzymania parkingu na Przełęczy Tąpadła komisja wybrała najkorzystniejszą ofertę nr RPW/3427/2021 firmy:

Perfect Car Auto Kosmetyka Marcin Tworzydło

ul. Mikołaja Reja 40/42

Wrocław

Zaproponowana wartość rocznego czynszu netto 33050,00 zł, maksymalna dobowa stawka za postój 1 auta 14,00 zł.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Nadleśnictwo Miękinia z siedzibą w Miękini ul. Sportowa 2, ogłasza przetarg pisemny  nieograniczony na dzierżawę gruntu- parkingu, położonego w obrębie ewidencyjnym Ślęża gm. Sobótka na części działki ew. nr 108/1 (oddział 108 g  leśnictwo Tąpadło, obręb leśny Sobótka) o łącznej pow. 0,58 ha z przeznaczeniem na dzierżawę terenu przeznaczonego na prowadzenie i utrzymanie parkingu na Przełęczy Tąpadła.

 1. Czas trwania dzierżawy od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 rok.
 2. Cena wywoławcza za roczną dzierżawę 20000zł netto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych netto).
 3. Czynsz dzierżawny za rok 2021 zostanie obliczony proporcjonalnie za okres od pierwszego dnia podpisania umowy do końca roku kalendarzowego i płatny będzie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na numer konta wskazany w fakturze przez Wydzierżawiającego.
 4.  Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres: Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia nie później niż do dnia: 15 czerwca 2021 r. do godziny 10:00
 5. Regulamin przetargu i wzór umowy jest dostępny w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia jw., także na stronie internetowej Nadleśnictwa: https://miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl/
 6. Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2021 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia, Miękinia ul. Sportowa 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej Nadleśnictwa Miękinia zostaną podane do wiadomości: nazwa lub imię i nazwisko, a także informacje ceny wynikającej z ofert. Po części jawnej komisja przystąpi do sprawdzenia kompletności i zgodności złożonych ofert z wymaganiami określonymi w regulaminie. Wyniki przetargu zostaną umieszczone na stronie internetowej Nadleśnictwa, nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od dnia otwarcia ofert.
 8. Oferent powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

< DOKŁADNA NAZWA i ADRES OFERENTA>

OFERTA PRZETARGOWA NA < Przetarg na dzierżawę terenu przeznaczonego na prowadzenie i utrzymanie parkingu na Przełęczy Tąpadła>

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT>

 1. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium przez Oferenta w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy). Wadium należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy Nadleśnictwa: PKO BP SA 86 1020 5242 0000 2902 0121 5631, z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium – Przetarg na dzierżawę terenu przeznaczonego na prowadzenie i utrzymanie parkingu na Przełęczy Tąpadła”. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 15 czerwca 2021 roku godz. 9:00 Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na koncie bankowym Nadleśnictwa.
 2.  Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał przetarg, Nadleśnictwo po podpisaniu umowy zaliczy na poczet opłaty czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zwróci niezwłocznie po ogłoszeniu wyników przetargu.
 3.  W przypadku odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, Nadleśnictwo zwróci Oferentom wadium niezwłocznie od dnia jego odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu bez dokonania wyboru żadnego uczestnika.
 4.  Wadium ulega przepadkowi na rzecz Nadleśnictwa w razie uchylenia się Oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu.
 5. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez Oferenta wygrywającego postępowanie przetargowe w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników, nadleśnictwo może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 6. Dzierżawca na wydzierżawionym gruncie postawi minimum dwie kabiny sanitarne typu TOI TOI (w tym jedna dla osób niepełnosprawnych), oraz zapewni stałe utrzymanie czystości kabin i całodobowy dostęp dla wszystkich przybywających W zamian za dostęp do kabin Dzierżawca może pobierać opłaty za korzystanie z TOI TOI
 7. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania przedmiotu dzierżawy i przyległych gruntów w porządku i czystości przez cały okres trwania umowy.
 8. Oferta powinna zawierać:
 1. Formularz ofertowy.
 2. W przypadku osób prawnych - aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) odpis KRS, NIP, REGON -
  w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem" przez Oferenta.
 3. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie z CEIDG (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
 4. W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej- oświadczenie o danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie: imię nazwisko, adres zamieszkania, pesel, numer telefonu, adres mailowy.
 5. W przypadku umocowania pełnomocnika do reprezentowania oferenta w postępowaniu przetargowym lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy- oryginał pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem" notarialnie lub przez Oferenta.
 6. W przypadku cudzoziemców, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna - uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona przez sąd lub inny organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu.
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzenia przez Nadleśnictwo Miękinia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę terenu przeznaczonego na prowadzenie i utrzymanie parkingu na Przełęczy Tąpadła.
 8. Oświadczenie o niezaleganiu wobec Urzędu Skarbowego, ZUS/KRUS z płatnościami
 9. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz oświadczenie o akceptacji treści wzoru umowy dzierżawy.
 10. Oświadczenie o posiadaniu zdolności finansowej do wykonania infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności określonej w warunkach przetargu.
 11. Koncepcję zagospodarowania przestrzeni przeznaczonej po dzierżawę.
 12. Zaświadczenie potwierdzające doświadczenie prowadzenia tego typu działalności.
 13. Opis sposobu usuwania nieczystości i odpadów z obiektu wraz z zobowiązaniami do zawarcia stosownej umowy ze służbami komunalnymi na odbiór odpadów. 
 14. Kopię dowodu wniesienia wadium.
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.
 2. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje roczny czynsz wyższy od ceny wywoławczej.
 3. Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania należnych, wynikających z przepisów prawa podatków.
 4. Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu pod rygorem odstąpienia przez nadleśnictwo Miękinia od zawarcia umowy dzierżawy oraz przepadku wadium na rzecz Nadleśnictwa.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu udzielane są w Nadleśnictwie Miękinia ul. sportowa 2: Jan Dzięcielski pod telefonem (71) 314 00 63 (64) w godzinach i dniach pracy Nadleśnictwa od 7:00 do 15:00.
 6. Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, w każdym czasie.