Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Ogłoszenie o pracę na stanowisku księgowa/-y

 

Ogłoszenie o naborze zewnętrznym

na stanowisko KSIĘGOWA/Y

 

 1. Organizator naboru:

  Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia

 2. Tryb prowadzenia naboru:

  Nabór prowadzony jest w oparciu o:

 3. Zarządzenie 14/2020 z dnia 07.07.2020 r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w biurze i jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu,

 4. Decyzję powołującą komisję rekrutacyjną.

III. Oferowane warunki zatrudnienia:

 1. Praca na stanowisku: Księgowa/y

 2. Miejsce pracy: Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia

 3. Zatrudnienie: na umowę o pracę na czas określony na 1 rok w pełnym wymiarze czasu pracy, a w przypadku spełnienia oczekiwań pracodawcy z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony

 4. Dobre warunki pracy i płacy – wynagrodzenie zgodne z zasadami wynagradzania obowiązującymi w PGL Lasy Państwowe

 5. Praca w dynamicznym zespole

 6. Mozliwość rozwoju poprzez szkolenia
 7. Świadczenia socjalne i zdrowotne

IV. Zakres podstawowych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie obsługi kasowej Nadleśnictwa

 2. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń majątkowych (CUPRUM).

 3. Fakturowanieumówz użytkowania zależnego i pozostałych usług

 4. Prowadzenie ewidencji księgowej w tym ewidencja bieżąca wyciągów bankowych

 5. Prowadzenie rozliczeń delegacji

 6. Prowadzenie ewidencji magazynowej użytków ubocznych

 7. Prowadzi windykację należności poza windykacją należności z tytułu sprzedaży drewna: analizuje na bieżąco należności, za wyjątkiem należności ze sprzedaży drewna, sporządza upomnienia i wezwania do zapłaty, nalicza odsetki oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności od należności przeterminowanych. Tworzy i księguje odpisy aktualizujące należności przeterminowanych. Przygotowuje dokumentację dla Radcy Prawnego w celu wystąpienia na drogę sądową, ewidencjonuje wyroki i prowadzi egzekucjęwspółpracując z Radcą Prawnym w tym zakresie

 

V. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie minimum średnie (preferowane: ekonomia, finanse, rachunkowość)
 2. Doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata pracy w księgowości w okresie ostatnich 8 lat
 3. Znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych oraz pakietu oprogramowania MS Office
 4. Znajomość ustawy o rachunkowości oraz podstawowych ustaw podatkowych (VAT, PDOF)
 5. Zajomość przepisów prawa w zakresie przygotowania i prowadzenia windykacji należności
 6. Brak przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku

VI. Wymagania fakultatywne:

 1. Doświadczenie zawodowe: praca w księgowości w jednostkach organizacyjnych PGL LP
 2. Znajomość podstawowych zasad gospodarki finansowej w PGL LP
 3. Znajomość struktur Lasów Państwowych
 4. Znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych i SILPWeb

VII. Pożądane cechy osobowości kandydata:

Komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, dobra        organizacja   pracy, dokładność, sumienność, samodzielność, rzetelność, chęć rozwoju.

VIII. Dokumenty wymagane obligatoryjnie w I etapie postępowania:

 1. CV (z danymi kontaktowymi: numerem telefonu komórkowegoi adresem e-mail)

 2. Podanie o przyjęcie do pracy z uzasadnieniem

 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia)

 4. Oświadczenie kandydata o znajomości: Systemu Informatycznego Lasów Państwowych i SILPWeb,  obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych oraz pakietu oprogramowania MS Office, znajomość ustawy o rachunkowości oraz podstawowych ustaw podatkowych (VAT, PDOF), znajomości prawa administracyjnego, co najmniej w zakresie przygotowania  i prowadzenia windykacji, braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku - (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia)

 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia).
 6. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Nadleśnictwie Miękinia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
 7. Proszę o nieskładaniedokumentów potwierdzających:  wykształcenieświadectw pracy i /lub zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzający posiadane doświadczenie zawodowe, potwierdzających minimalny staż pracy określony dla stanowiska – dokumenty te należy okazać  do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

IX. Forma i termin składania dokumentów rekrutacyjnych:

Dokumenty należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl w tytule „Nabór na stanowisko księgowej/go w Nadleśnictwie Miękinia”.

Termin przesyłania dokumentów do dnia 29 marca 2022 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

X. Informacje pozostałe:

Rekrutacja prowadzona będzie w dwóch etapach o charakterze obligatoryjnym:

 1. etap I – weryfikacja otrzymanych aplikacji pod względem kompletności dokumentów   i spełnienia kryteriów określonych w niniejszym ogłoszeniu, selekcja i wybór kandydatów do II etapu, zaproszenie kandydatów do II etapu – przesłane pocztą elektroniczną

 2. etap II – test kompetencji i rozmowa kwalifikacyjna w zakresie weryfikacji wiedzy merytorycznej, umiejętności zawodowych oraz predyspozycji i kompetencji behawioralnych.

XI. Postanowienia końcowe:

 1. Po zakończonej rekrutacji, w terminie do 60 dni kalendarzowych, dokumenty aplikacyjne   odrzucone na każdym z etapów postępowania rekrutacyjnego, zostaną usunięte.

 2. Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia może unieważnić rekrutację na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

                                                                                                                                    Nadleśniczy

                                                                                                                           Waldemar Zaremba