Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Konsultacje społeczne ekosystemów referencyjnych

Wstęp

Zapraszam do udziału w konsultacjach lub chociażby zapoznania się z lokalizacją i skalą występowania na terenie Nadleśnictwa Miękinia obszarów, które zostały wyznaczone jako ekosystemy referencyjne. Sieć takich powierzchni zachowanych w stanie zbliżonym do naturalnego, pozwala na podpatrywanie i śledzenie zmian w lesie który rozwija się bez ingerencji ludzkiej. Pozwala również chronić inne, czasem jeszcze nie potwierdzone stanowiska chronionych siedlisk roślin i zwierząt. Ekosystemy referencyjne są też przykładem zachowania naturalnych procesów ekologicznych występujących w środowisku leśnym i ważnym elementem ekologicznego podejścia do zasobów przyrodniczych, którymi zarządza nadleśnictwo.

Nadleśnictwo Miękinia jest jedną z jednostek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwach we Wrocławiu. Jest posiadaczem certyfikatu FSC, który potwierdza prowadzenie gospodarki leśnej biorąc pod uwagę aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne.

Dobrowolny proces certyfikacji gospodarki leśnej prowadzony jest w Polsce wg Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC o numerze FSC-STD-POL-01-01-2013 (dokument dostępny pod adresem https://pl.fsc.org/pl-pl/standardy-i-inne-dokumenty).

Co zrobimy?

Nadleśnictwo Miękinia zgodnie z procedurami organizacji certyfikującej, w oparciu o rozpoznanie kluczowych walorów biologicznych między innymi poprzez konsultacje z jednostkami naukowymi, z organizacjami przyrodniczami oraz samorządami, wyznaczy i zachowa przykłady istniejących na terenach leśnych ekosystemów tzw. ekosystemy referencyjne.

Jakie obszary leśne wyznacza się jako ekosystemy referencyjne?

Ekosystemy referencyjne (Representative Sample Areas) to powierzchnia w stanie naturalnym lub zbliżone do naturalnego. Zgodnie z wymienionym na wstępie standardem FSC i wskaźnikami 6.4.1 i 6.4.2 nadleśnictwo wyznacza przykłady takich ekosystemów. Konsekwencją uznania obszaru za ekosystem referencyjny jest pozostawienie go bez pozyskania drewna w naturalnym stanie.

Dlaczego chcemy to zrobić?

Chcemy to zrobić z uwagi na potrzebę i obowiązek prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, która respektuje uwarunkowania przyrodnicze, gospodarcze, społeczne.

Ważne jest dla nas aby rozpoznanie walorów biologicznych proponowanych do wyznaczenia ekosystemów referencyjnych zostało zaprezentowane przez interesariuszy w szczególności organizacje przyrodnicze, jednostki naukowe i samorządy. Wyrażona w zgłoszeniach opinia zostanie udokumentowana i zweryfikowana na podstawie dostępnych danych przyrodniczych na potrzeby bieżącej działalności nadleśnictwa.

Jak chcemy to zrobić?

Nadleśnictwo przygotowało listę z przykładami ekosystemów referencyjnych wyznaczonych w minionym okresie. Do listy została dołączona mapa informująca o ich zasięgu występowania. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami przed wysłaniem wniosku. Z uwagi na trwające prace nad nowym Planem Urządzania Lasu, wyłącznie te dane opisowe stanowią podstawę do sporządzenia zgłoszenia. Lista i mapy dostępne są w załącznikach. Dane dostępne są również w siedzibie nadleśnictwa a szczegółowe informacje można uzyskać również na miejscu.

Nadleśnictwo przygotowało kwestionariusz w którym zgłaszający podmiot będzie mógł wskazać obszar leśny jako ekosystem referencyjny, będzie mógł również zaproponować wykreślenie z listy wyznaczone wcześniej ekosystemy. W procesie wyznaczania tych obszarów tylko uzasadnione w kwestionariuszu wskazania będą uwzględniane. Zgłoszenia zostaną zweryfikowane przez nadleśnictwo. W sytuacjach wymagających zasięgnięcia opinii specjalistycznej zostaną poddane dodatkowym uzgodnieniom.

Propozycje wg załącznika 1 do objęcia kategorią ekosystemów referencyjnych wraz z uzasadnieniem należy składać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do 10.03.2022r. na adres: Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2 55-330 Miękinia, lub drogą elektroniczną na adres: miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl. Kwestionariusze zgłoszeń są dostępne w załącznikach. Wnioski złozone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

W terminie do 31.03.2022 zostaną one przez nas zweryfikowane w oparciu o analizę danych przyrodniczych.

Jakie powierzchnie znalazły się na liście powierzchni referencyjnych?

Załączona do konsultacji lista i mapa ekosystemów referencyjnych zawiera przykłady skoncentrowane na ekosystemach leśnych. W skali nadleśnictwa  1053,29 ha i 6,07 % powierzchni ogólnej została zaliczona do tej kategorii. Wskazane powierzchnie reprezentują każdy typ ekosystemu leśnego z obszaru naszego działania i leśne siedlisk przyrodnicze Natura 2000. Z uwagi na specyfikę nadleśnictwa często pokrywają się z obszarami prawnie chronionymi w zasięgu rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych czy obszarów Natura 2000. Reprezentują też obszary niedostępne, bagienne, zgrupowane w większe kompleksy i powierzchnie.

 

                                                                                                            Waldemar Zaremba

                                                                                                                   Nadleśniczy