Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Informacja o wynikach konsultacji ekosystemów referencyjnych

Ogłoszenie

o wynikach konsultacji społecznych dotyczących ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Miękinia

Informację o konsultacjach społecznych podano do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej w dniu 1.02.2022 na stronie internetowej nadleśnictwa oraz przekazując wiadomość mailem do gmin z zasięgu działania nadleśnictwa. Skierowano również informację o konsultacjach do organizacji przyrodniczych Fota4Climat, DROP i Komitetu Społecznego Ratujmy Las Mokrzański.

W toku prowadzonych konsultacji w terminie przewidzianym uwagi i wnioski złożyły Gmina Miękinia, Gmina Wrocław, organizacja przyrodnicza Fota4Climat, oraz komitet społeczny Ratujmy Las Mokrzański. Po terminie wniosek został złożony przez Klub Przyrodników ze Świebodzina.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących ustalenia wykazu powierzchni ekosystemów referencyjnych, ogłoszonych w dniu 1.02.2022, po uwzględnieniu uwag i wniosków  nadesłanych przez zainteresowane strony, Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia wyznacza listę ekosystemów referencyjnych, zgodnie z załączonym zestawieniem.

Pragniemy podziękować jednostkom samorządowym i organizacjom przyrodniczym, które przesłały swoje uwagi. Mając na uwadze wytyczne do wyznaczania ekosystemów referencyjnych, na drodze przeprowadzonej szczegółowej analizy i weryfikacji wniesionych wniosków, uznano w części uwagi stron.  Lista uwzględnionych powierzchni, wnioskowanych przez strony w załączonym zestawieniu.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia informuje, że część proponowanych powierzchni proponowanych we wnioskach stron została zweryfikowana negatywnie. Lista negatywnie zweryfikowanych powierzchni w załączonym zestawieniu.

Uzasadnienie przyrodnicze do utworzenia ekosystemów referencyjnych.

Na terenie Nadleśnictwa Miękinia udokumentowano występowanie 15 zbiorowisk leśnych. Poniżej przedstawiono ich systematyczny wykaz:

Klasa: Salicetea purpureae Moor 1958

     Rząd: Salicetalia purpureae Moor 1958

            Związek: Salicion albae de Soó 1951

 1. Salicetum fragilis Passarge 1957 – zespół nadrzecznego łęgu wierzbowego

Klasa: Alnetea glutinosae BR.-BL. ET TÜXEN EX WESTHOFF ET AL. 1946

Rząd: Alnetalia glutinosae R. Tx. 1937 em. Müller et Görs 1958

Związek: Alnion glutinosae Malcuit 1929

 1. Carici acutiformis-Alnetum glutinosae Scamoni 1935 – oles z turzycą błotną

Klasa: Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939

Rząd: Cladonio-Vaccinietalia Kiell.-Lund 1967

Związek: Dicrano-Pinion sylvestris (Libbert 1933) Matuszkiewicz 1962

 1. Asplenio cuneifolii-Pinetum sylvestris PIŠTA EX HUSOVÁ IN HUSOVÁ ET AL. 2002 – termofilne zbiorowiska z sosną pospolitą na serpentynitach

Klasa: Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et Tüxen ex Oberdorfer 1957

Rząd: Quercetalia roboris R. Tx. 1931

Związek: Quercion roboris Malcuit 1929

 1. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae (Hartm. 1934) Scam. Et Pass. 1959 – zespół środkowoeuropejskiego acidofilnego lasu dębowego

 2. Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae Hilitzer 1932 – zespół podgórskiej dąbrowy acydofilnej

 3. Holco mollis-Quercetum roboris Scamoni 1935 – zespół środkowoeuropejskiego wilgotnego lasu dębowego z trzęślicą modrą

  Klasa Querco-Fagetea Br.-Bl. & Vlieg. 1937 (=Carpino-Fagetea Jakucs 1967)

  Rząd: Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933 corr. MOR. IN BEG.&THEUR. 1984

  Związek: Quercion petraeae Issler 1931

 4. Galium verum-Quercus petraea Reczyńska 2015 – zbiorowisko dąbrowy ciepłolubnej na serpentynitach

  Rząd: Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł.. Sokoł & Wallisch 1928

Związek: Alnion incanae Pawłowski et al. 1928

 1. Fraxino excelsioris-Alnetum glutinosae W. Matuszkiewicz 1952 – zespół łęgu jesionowo-olszowego

 2. Ficario vernae-Ulmetum campestris Knapp ex Medwecka-Kornaś 1952 – zespół łęgu dębowo-wiązowo-jesionowego

Związek: Carpinion betuli Issl. 1931 emend. Oberd. 1953

 1. Stellario holosteae-Carpinetum betuli Oberdorfer 1957zespół grądu suboceanicznego

 2. Tilio cordatae-Carpinetum betuli Traczyk 1962 – zespół grądu subkontynentalnego

  Związek: Luzulo-Fagion sylvaticae Lohmeyer et Tüxen in Tüxen 1954

 3. Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae MEUSEL 1937 – zespół acydofilnej buczyny górskiej

 4. Calamagrostio arundinaceae-Fagetum sylvaticae Sýkora 1971 – zespół acido-mezofilnej buczyny górskiej z trzcinnikiem leśnym

Związek: Fagion sylvaticae Luquet 1926

 1. Galio odorati-Fagetum sylvaticae Sougnez et Thill 1959 – zespół środkowoeuropejskiej buczyny mezotroficznej z marzanką wonną

Związek: Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani Klika 1955

 1. Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli Faber 1936 – zespół lasów klonowo-lipowych na stromych, skalistych stokach

Przyjęto, że ekosystemy referencyjne będą reprezentowane we wszystkich 15 występujących na terenie nadleśnictwa naturalnych rzeczywistych zbiorowiskach leśnych. Fitosocjologiczne rozpoznanie zbiorowisk leśnych pozwala na kompletne zobrazowanie walorów przyrodniczych nadleśnictwa. W zestawieniu poniżej podano rozmiar powierzchniowy zbiorowisk naturalnych i ich reprezentację w wyznaczonych ekosystemach referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Miękinia.

 

Nazwa zbiorowiska

Powierzchnia reprezentowana w nadleśnictwie [ha]

Powierzchnia reprezentowana w ekosystemach referencyjnych [ha]

Calamagrostio arundinaceae- Fagetum sylvaticae

683,80

124,52

Calamagrostio arundinaceae- Quercetum petraeae

79,37

28,02

Carici acutiformis-Alnetum glutinosae

319,35

125,21

Ficario vernae-Ulmetum campestris

43,24

31,62

Galio odorati-Fagetum sylvaticae

15,62

5,70

Galium verum-Quercus petraea

27,03

5,89

Holco mollis-Quercetum roboris

91,02

3,08

Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae

271,17

10,26

Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae

6,71

2,51

Fraxino excelsioris-Alnetum glutinosae

82,22

26,70

Salicetum fragilis

3,67

2,23

Stellario holosteae-Carpinetum betuli

4366,89

304,90

Tilio cordatae-Carpinetum betuli

573,12

17,47

Razem

6563,21

688,11

 

Najczęściej spotykanymi zbiorowiskami leśnymi na terenie nadleśnictwa są grądy: Stellario holosteae-Carpinetum betuli, który występuje na obszarze 4366,89 ha. Łącznie na terenie nadleśnictwa, występowanie naturalnych zbiorowisk leśnych udokumentowano na powierzchni 6563, 21 ha, z tego 688,11ha jest reprezentowana w ekosystemach referencyjnych. Pozostałą część stanowią ich zbiorowiska zastępcze. W nadleśnictwie opisano 8 rodzajów siedlisk przyrodniczych, Są one reprezentowane przez większość leśnych zbiorowiska rzeczywistych. Nie wszystkie ekosystemy leśne mają swoją reprezentację w siedliskach Natura 2000 np. Carici acutiformis-Alnetum glutinosae. Zależność między typami siedlisk przyrodniczych a rzeczywistymi zbiorowiskami leśnymi prezentuje poniższe zestawienie:

Kod siedliska przyrodniczego

Typ siedliska przyrodniczego

Powierzchnia siedliska na gruntach w zarządzie nadleśnictwa [ha]

Zespoły, podzespoły i zbiorowiska roślinne

Nazwa polska

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)

954,97

Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae

Acidofilna buczyna górska

Calamagrostio arundinaceae-Fagetum

Acido-mezofilna buczyna górska z trzcinnikiem leśnym

9130

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

15,62

Galio odorati-Fagetum sylvaticae

Środkowoeuropejska buczyna mezotroficzna z przytulią wonną

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

3961,61

Stellario holosteae-Carpinetum betuli

Grąd suboceaniczny

Tilio cordatae-Carpinetum betuli

Grąd subkontynentalny

*9180

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) – siedlisko priorytetowe

9,9

Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli

Zespół lasów klonowo-lipowych na stromych, skalistych stokach

9190

Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)

177,1

Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae

Środkowoeuropejski acidofilny las dębowy

Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae

Podgórska dąbrowa acydofilna

Holco mollis - Quercetum roboris

Środkowoeuropejski wilgotny las dębowy z trzęślicą modrą

*91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe – siedlisko priorytetowe

85,89

Fraxino excelsioris-Alnetum glutinosae

Łęg olszowo-jesionowy

Salicetum fragilis

Nadrzeczny łęg wierzbowy

91F0

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario- Ulmetum)

1021,65

Ficario vernae - Ulmetum campestris

Łęg dębowo-wiązowo-jesionowy

Stellario holosteae-Carpinetum betuli

Grąd suboceaniczny

*91I0

Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)

27,03

Galium verum - Quercus petraea

Dąbrowa ciepłolubna na serpentynitach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski złożone przez interesariuszy konsultacji zostały poddane weryfikacji. Zarówno pod względem merytorycznym jak i formalnym.

Nie uwzględniono części wniosków w tym:

 1. Organizacji przyrodniczych:

Fota4Climate wniosek na łączną powierzchnię 839,15 ha, nie uwzględniono wniosku na 722,21ha z uwagi na:

-wskazanie do ekosystemów referencyjnych powierzchni, które w uzasadniani wniosku nie miały wystarczającej reprezentacji i ochrony na poziomie nadleśnictwa np. 9170. Weryfikacja wniosków nie potwierdza małego udziału grądów reprezentowanych przez zbiorowiska Stellario holosteae-Carpinetum betuli i Tilio cordatae-Carpinetum betuli w ekosystemach referencyjnych Nadleśnictwa Miękinia.

-wskazanie lokalizacji na których rozpoczęto w minionym okresie i trwają obecnie prace związane z przebudową drzewostanów - łącznie na powierzchni 123 ha,

-wskazanie drzewostanów w wieku średnim i młodszych lub występujących na siedliskach zastępczych lub w miejscach gdzie zaplanowano prace związane z przebudową drzewostanów uszkodzonych i zamierających,

-konsekwencje realizacji wniosku w postulowanym rozmiarze na obszarach dla których sporządzono PZO. Przy obecnych zaburzeniach biotycznych i abiotycznych w ekosystemach leśnych, nie są znane następstwa odstąpienia od realizacji działań ochronnych bez uprzedniej analizy wpływu na stan siedlisk przyrodniczych.

Klub Przyrodników ze Świebodzina wniosek na łączną powierzchnię 325,20 ha, nie uwzględniono wniosku na powierzchni 145,48 ha z uwagi na:

-wskazanie lokalizacji młodszych drzewostanów pochodzenia sztucznego – zbiorowiska Carici acutiformis-Alnetum glutinosae - olesu z turzycą błotną. Udział tych ekosystemów jest dobrze reprezentowany w ekosystemach referencyjnych

-wskazanie do ekosystemów referencyjnych zbiorowisk zastępczych

DROP Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody i Fota4Climat – wnioski tożsame w zakresie merytorycznym złożone przed ogłoszeniem konsultacji. Obydwie organizacje są reprezentowane przez tę samą osobę. Wnioski na łączną powierzchnię 228,54 ha, nie uwzględniono wniosku na powierzchni 144,76 ha z uwagi na:

-wskazanie lokalizacji na których rozpoczęto w minionym okresie i trwają obecnie prace związane z przebudową drzewostanów - łącznie na powierzchni 78,28 ha,

- wskazanie drzewostanów występujących na siedliskach grądowych licznie reprezentowanych w ekosystemach referencyjnych lub w miejscach gdzie zaplanowano prace związane z przebudową drzewostanów uszkodzonych i zamierających.

 1. < >Gmina Wrocław wniosek na łączną powierzchnię 70,11 ha, nie uwzględniono wniosku na 5,56 ha z uwagi na:

   

  - wskazanie zbiorowisk zastępczych

  W konsultacjach oprócz organizacji przyrodniczych i samorządów udział wziął również komitet społeczny Ratujmy Las Mokrzański. W wniosek o wyznaczenie ekosystemów referencyjnych na siedliskach przyrodniczych w Lesie Mokrzański w oddz. 189x, 191a, 190o został uwzględniony w całości. Nie uwzględniono wniosku o utworzenie dodatkowych ekosystemów z uwagi na:

  -wskazanie zbiorowisk zastępczych,

  -wskazanie lokalizacji na siedliskach grądowych reprezentowanych licznie w ekosystemach referencyjnych.

   

                                 Nadleśniczy

                            Waldemar Zaremba