Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Dzierżawa gruntów rolnych na cele rolne - 2014

Miękinia, 2014-09-02

Zn.spr. ZO-2126/321/2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Nadleśnictwo Miękinia ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych, z przeznaczeniem na cele rolne, położonych na terenie Nadleśnictwa, zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszego ogłoszenia.
1. Pisemne oferty przetargowe powinny zawierać następujące informacje:
a) imię, nazwisko, pełny adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
b) dokładny adres do korespondencji, numer telefonu (nieobowiązkowy) oraz adres email (nieobowiązkowy),
c) rodzaj użytku z oznaczeniem oddziału i powierzchnią gruntu, który oferent zamierza wydzierżawić - według danych z załącznika nr 1,
d) oferowana wysokość współczynnika mnożeniowego (q), który nie może być mniejszy niż podany współczynnik mnożeniowy za 1 ha (q/1 ha). W oparciu o zaproponowany współczynnik mnożeniowy (q/1 ha) zostanie wyliczony czynsz roczny, poprzez pomnożenie powierzchni przewidzianej do dzierżawy, oferowany współczynnik mnożeniowy i średnią cenę skupu pszenicy za poprzednie półrocze, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 76,13 zł za 1 q.
e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz ze wzorem umowy.
2. Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.
3. Umowy dzierżawy są zawierane na czas nieokreślony, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
4. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik numer 2, w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: "Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Miękinia" w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesłać pocztą na adres Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, w terminie do dnia 18.09.2014 r., do godz. 9.00.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2014 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia (w świetlicy - I piętro).
6. Nadleśnictwo Miękinia zastrzega sobie prawo do:
a) zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
b) odstąpienia od przeprowadzenia przetargu przed jego rozpoczęciem,
c) nie zatwierdzenia wniosku Komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
7. Ofertowy pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:
a) nie wpłynęła żadna oferta,
b) żaden z oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości równej co najmniej wysokości wywoławczej,
c) komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty,
d) przetarg przeprowadza się także w przypadku, gdy wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
8. W ofertowym pisemnym przetargu nieograniczonym Komisja odrzuca ofertę jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
b) nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 1 lub zawiera dane niekompletne, nieczytelne lub budzące inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień przez oferenta, mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
c) zawiera określenie czynszu w wysokości mniejszej niż wysokość wywoławcza.
9. O wyniku przetargu Komisja zawiadamia na piśmie uczestników przetargu.
10. Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem w terminie do 03.10.2014 r.
11. Na wszelkie pytania i wątpliwości udziela odpowiedzi Starszy Specjalista Służby Leśnej - Katarzyna Łyszkiewicz pod telefonem (71) 314 00 63 (64) w godzinach i dniach urzędowych od 8:00 do 15:00.
12. Formularz ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych oraz projekt umowy dzierżawy są dostępne na stronie internetowej nadleśnictwa:
http://www.wroclaw.lasy.gov.pl/miekinia oraz w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia.

Nadleśniczy

mgr inż. Waldemar Zaremba