Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Dostawa artykułów biurowych na rok 2022

Zn. Spr.:SA.270.24.2021

Miękinia 17.12.2021 r.

OGŁOSZENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

na dostawę artykułów biurowych

Nadleśnictwo Miękinia zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych – zaproszenie do składania ofert na:  Dostawę artykułów biurowych na rok 2022.

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę

MARCO  Grzegorz Wawrzyniak,

ul. Wagonowa 34,

53-609 Wrocław,

która przedłożyła najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny, na kwotę: 

69 360,10 zł. netto,  
85 312,92 zł. brutto,

słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwanaście złotych 92/100.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. 15.12.2021 roku do godziny 10:00 wpłynęły następujące oferty:

LP

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty netto (zł)


Cena oferty brutto (zł)

Nr oferty

Uwagi

 

1

Marco Grzegorz Wawrzyniak,
ul. Wagonowa 34,
53-609 Wrocław

 69 360,10 zł.

 

85 312,92 zł.

1

brak

 

2

 

ABIDAT Robert Iwaszkiewicz,
ul. Kilińskiego 27/8,
50-263 Wrocław

 

72 600,17 zł.

 

89 298,21 zł.

2

brak

 

3

Partner Papes Sp. Z. O. O.
ul. Wagonowa 28a,
53-609 Wrocław

74 041,03 zł.

 

91070,47 zł.

3

brak

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia

Waldemar Zaremba

 

Zn. Spr.:SA.270.24.2021                                                                                                           06.12.2021 rok

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne

o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

 

 1. Zamawiający Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia zaprasza do złożenia oferty na :
 2. Przedmiot zamówienia:  Dostawa artykułów biurowych według załącznika nr 1.
 3. Termin realizacji zamówienia : 2022 rok

Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie na zamówienia częściowe określające zapotrzebowanie ilościowo-asortymentowe.

 1. Kryteria oceny i wyboru ofert : najkorzystniejsza cena
 2. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):

Co najmniej 12 miesięczny okres ważności /przydatności dostarczonych artykułów, fabrycznie oryginalne artykuły dopuszczone do obrotu na rynku polskim, oznaczone zgodnie z  obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim,
  w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

„Oferta na dostawę artykułów biurowych”

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:  ofertę w formie formularza ofertowego - załącznik nr 2  należy złożyć do dnia 15.12.2021 roku, do godziny 1000 w sekretariacie Nadleśnictwa Miękinia przy ul. Sportowej 2, osobiście, faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną.
 2. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego
  w osobie - Anna Prycik

Nadleśniczy

Waldemar Zaremba